BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Milli Güvenlik Kurulu’nun gündeminde yine terör var

Milli Güvenlik Kurulu’nun gündeminde yine terör var

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan MGK’da, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’un ya­nı­sı­ra, MGK Ge­nel Sek­re­te­ri Tah­sin Bur­cu­oğ­lu i­le MİT Müs­te­şa­rı Em­re Ta­ner de ha­zır bu­lun­du.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan MGK’da, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’un ya­nı­sı­ra, MGK Ge­nel Sek­re­te­ri Tah­sin Bur­cu­oğ­lu i­le MİT Müs­te­şa­rı Em­re Ta­ner de ha­zır bu­lun­du. > Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA MGK’nın dün­kü top­lan­tı­sın­da te­rör­le mü­ca­de­le­de ko­or­di­nas­yo­nu güç­len­dir­mek ü­ze­re ye­ni bir ku­rum­sal ya­pı­lan­ma­ya gi­dil­me­si be­nim­sen­di. Te­rör­le bü­yük bir öz­ve­ri ve ba­şa­rıy­la mü­ca­de­le e­den gü­ven­lik güç­le­ri­ne yö­ne­lik “hak­sız it­ham­la­rın” bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü ve yan­daş­la­rı­nın a­maç­la­rı­na hiz­met et­ti­ği ha­tır­la­tı­lan top­lan­tı­da, “te­rör­le mü­ca­de­le or­ta­mın­da her­ke­sin so­rum­lu­luk duy­gu­suy­la ha­re­ket et­me­si ve gü­ven­lik güç­le­ri­ne des­tek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği” vur­gu­lan­dı. I­rak ko­nu­su­nun, I­rak ta­ra­fıy­la ya­pı­lan son te­mas­la­rın ı­şı­ğın­da kap­sam­lı o­la­rak e­le a­lın­dı­ğı top­lan­tı­da, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün I­rak top­rak­la­rı­nı kul­la­na­rak Tür­ki­ye’ye ey­lem­ler­de bu­lun­ma­sı­nın ön­len­me­si ve ber­ta­raf e­dil­me­si a­ma­cıy­la da­ha et­kin ve so­nuç a­lın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ted­bir­ler de­ğer­len­di­ril­di. Top­lan­tı­da, I­rak ta­ra­fı­nın at­ma­sı is­te­nen a­dım­la­rın ya­kın­dan ta­kip e­dil­me­si de ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT