BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tekin’in avukatı gözaltına alındı...

Tekin’in avukatı gözaltına alındı...

Er­ge­ne­kon sa­nı­ğı Mu­zaf­fer Te­kin’in avu­ka­tı, es­ki Sa­rı­yer cum­hu­ri­yet sav­cı­sı Er­taç Gi­ray ve ko­ru­ma­sı H.K. gö­zal­tı­na alın­dı. Po­lis ekip­le­ri Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da es­ki sav­cı Er­taç Gi­ray’ın Şiş­li’de­ki evi­ne er­ken sa­at­ler­de ope­ras­yon dü­zen­le­di.Er­ge­ne­kon sa­nı­ğı Mu­zaf­fer Te­kin’in avu­ka­tı, es­ki Sa­rı­yer cum­hu­ri­yet sav­cı­sı Er­taç Gi­ray ve ko­ru­ma­sı H.K. gö­zal­tı­na alın­dı. Po­lis ekip­le­ri Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da es­ki sav­cı Er­taç Gi­ray’ın Şiş­li’de­ki evi­ne er­ken sa­at­ler­de ope­ras­yon dü­zen­le­di. Gi­ray’ın bil­gi­sa­ya­rı baş­ta ol­mak üze­re evin­de­ki çe­şit­li bel­ge­le­rin in­ce­len­di­ği öğ­re­nil­di. Öte yan­dan “Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın ilk du­ruş­ma­sın­da ya­şa­nan prob­lem­ler­le il­gi­li açık­la­ma ya­pan Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, mah­ke­me he­ye­ti­nin, sa­lo­nun de­ğiş­ti­ril­me­si yö­nün­de bir ta­le­bi ol­ma­sı du­ru­mun­da ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı ola­cak­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT