BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Devlet şefkati

Devlet şefkati

Ey­lem alan­la­rı­na sü­rü­len ço­cuk­lar, olay­lar ya­tı­şın­ca kar­şı­la­rın­da ken­di­le­ri­ne dev­le­tin şef­kât eli­ni uza­tan po­li­si bul­duDEV­LET ŞEF­K­Tİ RO­BO­COP AĞA­BEY... Maç­tan son­ra çe­vik kuv­vet po­lis­le­riy­le el ele tu­tu­şan ço­cuk­lar ga­zoz al­mak için bak­ka­lın yo­lu­nu tut­tu. Dost­luk ma­çı ise 1-1 so­na er­di. > Fa­tih Ke­çe-Meh­met Kay­mak ADA­NA İHA Ada­na’da son bir haf­ta­dır ya­şa­nan pro­vo­ka­tif ey­lem­ler sü­rer­ken, po­li­sin ken­di­le­ri­ne taş atan ço­cuk­lar­la kur­du­ğu dost­luk, dev­le­tin ayı­rım yap­ma­dan her­ke­se gös­ter­di­ği şef­kâ­tin de is­pa­tı ol­du. DTP’nin te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’a kö­tü mu­ame­le ya­pıl­dı­ğı yö­nün­de­ki id­di­ala­rı üze­ri­ne bir­kaç gün­dür ya­şa­nan olay­lar­da, PKK yan­daş­la­rı po­lis­le ça­tış­mış, özel­lik­le de kü­çük ço­cuk­lar ey­lem alan­la­rı­na sü­rül­müş­tü. Las­tik ya­kıp cad­de­le­ri tra­fi­ğe ka­pa­tan ço­ğu ço­cuk­lar­dan olu­şan gös­te­ri­ci­ler po­lis­le­ri ve araç­la­rı taş yağ­mu­ru­na tut­muş­tu. Ön­ce­ki gün ise tat­sız olay­la­rın ya­şan­dı­ğı ma­hal­le ara­la­rın­da ted­bir amaç­lı gö­rev­len­di­ri­len ‘Ro­bo­cop’ çe­vik kuv­vet po­lis­le­ri ile mey­dan­lar­da on­la­ra taş atan ço­cuk­lar fut­bol ma­çı yap­tı. Sı­cak di­ya­log kur­du­ğu ço­cuk­lar­la top oy­na­yıp şa­ka­la­şan po­lis­ler, mü­sa­ba­ka­nın ar­dın­dan on­la­ra ga­zoz ıs­mar­la­dı. Ba­zı ço­cuk­lar ise po­li­sin maç ala­nı­nın ke­na­rı­na bı­rak­tı­ğı kask ve kal­kan­lar­la oy­na­dı. İHA mu­ha­bi­ri aya­ğı­nı kır­dı Şır­nak’ta ger­çek­leş­ti­ri­len gös­te­ri­le­ri iz­le­yen İHA mu­ha­bi­ri Ca­fer Ba­lık, çe­kim yap­tı­ğı du­var­dan dü­şün­ce aya­ğı­nı kır­dı. DTP Şır­nak İl Baş­kan­lı­ğı bi­na­sı önün­de top­la­nan ve ara­la­rın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Er­tak, DTP İl Baş­ka­nı Ha­lil Yıl­maz’ın bu­lun­du­ğu DTP’li grup, ba­sın açık­la­ma­sı yap­tık­tan son­ra, ke­penk ka­pat­ma­yan iş yer­le­ri­ni taş­la­dı. Bu sı­ra­da çe­kim ya­pan Ca­fer Ba­lık, du­var­dan dü­şe­rek ayak to­pu­ğu­nu kır­dı. Olay­da 3’ü po­lis 10 ki­şi ha­fif şe­kil­de ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT