BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandı

Gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandı

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin, ba­şör­tü­sü­nün üni­ver­si­te­ler­de ser­best bı­ra­kıl­ma­sıy­la il­gi­li Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin ip­ta­li­ne iliş­kin ge­rek­çe­li ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te’de ya­yın­lan­dı.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin, ba­şör­tü­sü­nün üni­ver­si­te­ler­de ser­best bı­ra­kıl­ma­sıy­la il­gi­li Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin ip­ta­li­ne iliş­kin ge­rek­çe­li ka­ra­rı Res­mi Ga­ze­te’de ya­yın­lan­dı. Ge­rek­çe­de, şöy­le de­nil­di: “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ve Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı gö­ze­til­di­ğin­de, Ana­ya­sa’nın 10. ve 42. mad­de­le­rin­de ya­pı­lan dü­zen­le­me­nin, yön­tem ba­kı­mın­dan di­ni si­ya­se­te alet et­me­si, içe­rik yö­nün­den de baş­ka­la­rı­nın hak­la­rı­nı ih­la­le ve ka­mu dü­ze­ni­nin bo­zul­ma­sı­na yol aç­ma­sı ne­de­niy­le la­ik­lik il­ke­si­ne açık­ça ay­kı­rı ol­du­ğu so­nu­cu­na ula­şıl­mış­tır. Ana­ya­sa’nın 2. mad­de­sin­de be­lir­ti­len Cum­hu­ri­ye­tin te­mel ni­te­lik­le­ri­ni do­lay­lı bir bi­çim­de de­ğiş­ti­ren ve iş­lev­siz­leş­ti­ren bu dü­zen­le­me Ana­ya­sa’nın 4. mad­de­sin­de ifa­de edi­len de­ğiş­tir­me ve de­ği­şik­lik tek­lif et­me ya­sa­ğı­na ay­kı­rı ol­du­ğun­dan, Ana­ya­sa’nın 148. mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ön­gö­rü­len tek­lif ko­şu­lu­nun ye­ri­ne ge­ti­ril­miş ol­du­ğu ka­bul edi­le­mez.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95852
  % 0.84
 • 4.6622
  % -1.32
 • 5.4311
  % -0.95
 • 6.1387
  % -0.65
 • 189.011
  % -1.03
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT