BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fitne ateşini körükleyenler!..

Fitne ateşini körükleyenler!..

Yine bir yer­ler­den düğ­me­ye ba­sıl­dı ga­li­ba!.. Ye­di se­kiz ay ön­ce, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nın de­rin­leş­ti­ği sı­ra­da; özel­lik­le İs­tan­bul’da yüz­ler­ce ara­cı ate­şe ve­ren ba­şı­bo­zuk­lar, bir­kaç gün­den be­ri tek­rar sah­ne­de... Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, bu van­da­list ha­re­ket­le­rin ye­ni­den tır­man­ma­sı, faz­la­sıy­la dik­kat çe­ki­ci de­ğil mi?Yine bir yer­ler­den düğ­me­ye ba­sıl­dı ga­li­ba!.. Ye­di se­kiz ay ön­ce, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nın de­rin­leş­ti­ği sı­ra­da; özel­lik­le İs­tan­bul’da yüz­ler­ce ara­cı ate­şe ve­ren ba­şı­bo­zuk­lar, bir­kaç gün­den be­ri tek­rar sah­ne­de... Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, bu van­da­list ha­re­ket­le­rin ye­ni­den tır­man­ma­sı, faz­la­sıy­la dik­kat çe­ki­ci de­ğil mi? Di­ğer ta­raf­tan Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’da­ki şe­hir­ler baş­ta ol­mak üze­re; ül­ke­nin bir­çok ye­rin­de ka­nun­suz so­kak gös­te­ri­le­ri sü­rü­yor. Bu pro­vo­ka­tif nü­ma­yiş­ler­le bir­lik­te, va­tan­da­şın mal ve mül­kü­ne çok bü­yük çap­ta za­rar­lar ve­ri­li­yor. Ki­mi yer­ler­de es­na­fa teh­dit­le ke­penk ka­pat­tı­rı­lı­yor. Fit­ne ate­şi­ni kö­rük­le­yen­ler, in­san­la­rı bir­bi­ri­ne dü­şür­mek için her yo­lu de­ni­yor! Di­yar­ba­kır’da, Bat­man’da, Şır­nak’ta, Ur­fa’da ve baş­ka yer­le­şim yer­le­rin­de, ma­sum va­tan­daş­la­rın mal ve mül­kü­ne düş­man­ca sal­dı­rı­da bu­lu­nan­la­rın mak­sa­dı bi­lin­mi­yor de­ğil. On­lar bir kar­deş kav­ga­sı baş­lat­mak is­ti­yor. As­lın­da çey­rek as­rı aş­kın za­man­dan be­ri bu­nun pe­şin­de­ler. Şim­di­ye ka­dar hal­kı­mı­zın sağ­du­yu­su, on­la­rın bu tu­zak­la­rı­nı hep bo­şa çı­kar­dı. Ama on­lar fit­ne ve fe­sat çı­kar­mak­tan vaz­geç­mi­yor­lar... Her se­fe­rin­de bir ba­ha­ne ile hal­kın hu­zu­ru­na kast edi­yor­lar. Di­yar­ba­kır’ı ate­şe ve­ren­ler, gü­ya bö­lü­cü ör­gü­tün ele­ba­şı­na ya­pı­lan kö­tü mu­ame­le­ye tep­ki gös­te­ri­yor­lar­mış!.. Top­lum­da kin ve öf­ke­yi art­tır­mak için, kü­çü­cük ço­cuk­la­rı bi­le kan­dı­rıp po­lis ve as­ke­ri taş­lat­tı­ran­lar, her ya­la­na ko­lay­ca baş­vu­ra­bi­li­yor. Hak­kın­da ka­pat­ma da­va­sı açıl­mış olan DTP ise, ken­di­si­ni il­le de ka­pat­tır­mak için bil­has­sa ate­şe kö­rük­le gi­di­yor. Da­ha ön­ce İm­ra­lı’da­ki te­rö­rist ba­şı­nın is­te­ği ile, par­ti­nin ba­şın­dan uzak­laş­tı­rı­lan Ah­met Türk, ye­ni­den gel­di­ği ge­nel baş­kan­lık gö­re­vin­de, bö­lü­cü ör­gü­tü mem­nun et­mek için çır­pı­nı­yor. Her cüm­le­sin­de yer­li yer­siz, te­rö­rist ba­şı­na “Sa­yın...” di­ye­rek se­lam ça­kı­yor. Ah­met Türk, dün büs­bü­tün ile­ri gi­de­rek, “Kürt­le­re soy­kı­rım ya­pıl­dı­ğı” id­di­asın­da bu­lun­du. Bes­bel­li ki, bö­lü­cü ör­güt, yak­la­şan ma­hal­li se­çim­ler­de uğ­ra­ma­sı muh­te­mel oy kay­bı­nı ka­muf­le et­mek için, mut­la­ka DTP’nin ka­pa­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Bu açık zi­ra, Ah­met Türk’ün, Emi­ne Ay­na’nın vs. bu de­re­ce tah­rik­kar ko­nuş­ma­la­rı­nın baş­ka iza­hı yok!.. Bu ara­da De­niz Bay­kal’ın ve Dev­let Bah­çe­li’nin kla­sik söy­lem­le­rin­de de hiç­bir de­ği­şik­lik yok. Dün­kü grup ko­nuş­ma­la­rı­nın öze­ti şuy­du: Sa­yın Bay­kal, âde­ta (dev­let ni­çin da­ha faz­la şid­de­te baş­vur­mu­yor) di­ye ya­kı­nı­yor... Sa­yın Bah­çe­li de, hü­kü­me­ti (va­ta­nı sat­mak­la) it­ham edi­yor. Bu söy­lem­ler­de ye­ni bir muh­te­va ol­ma­dı­ğı gi­bi, yıl­lar­dır tek­rar edil­di­ği için de, ar­tık va­tan­da­şı çok sı­kı­yor ve yo­ru­yor. Ne­ti­ce: Dük­kan­la­rı, ara­ba­la­rı ate­şe ver­mek­le; ke­penk­le­ri ka­pat­tır­mak­la bö­lü­cü ör­güt de, onu kul­la­nan­lar da bir ye­re va­ra­maz. Çey­rek asır­dan be­ri va­ra­bil­di mi? İkin­ci hu­sus da şu­dur: El­le­rin­de Türk Bay­ra­ğı ile Si­liv­ri’de gös­te­ri ya­pan­lar, olay­la­rın per­de ge­ri­si­ni bi­raz­cık dü­şün­se­ler çok iyi olur...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT