BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Banvit iyi başladı

Banvit iyi başladı

Oyu­nu ge­niş bir ro­tas­yo­na ya­ya­rak bü­tün oyun­cu­la­rın­dan kat­kı sağ­la­yan F.Bah­çe Ül­ker, bir tür­lü or­ga­ni­ze ola­ma­yan (sa­de­ce 4 as­sist ya­pa­bil­di­ler) Ko­lej­li­ler‘e fark­lı bir ‘hoş gel­din’ der­ken, dör­dün­cü pe­ri­yo­dun ba­şın­da far­kı 20 sa­yı­nın üze­ri­ne çı­ka­ran G.Sa­ray, Da­rüş­şa­fa­ka‘yı ve yi­ne son pe­ri­yod­da far­ka gi­den Be­şik­taş da Ke­pez Be­le­di­ye­si‘ni de­vi­re­rek BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’ne iyi bi­rer baş­lan­gıç yap­tı­lar.Oyu­nu ge­niş bir ro­tas­yo­na ya­ya­rak bü­tün oyun­cu­la­rın­dan kat­kı sağ­la­yan F.Bah­çe Ül­ker, bir tür­lü or­ga­ni­ze ola­ma­yan (sa­de­ce 4 as­sist ya­pa­bil­di­ler) Ko­lej­li­ler‘e fark­lı bir ‘hoş gel­din’ der­ken, dör­dün­cü pe­ri­yo­dun ba­şın­da far­kı 20 sa­yı­nın üze­ri­ne çı­ka­ran G.Sa­ray, Da­rüş­şa­fa­ka‘yı ve yi­ne son pe­ri­yod­da far­ka gi­den Be­şik­taş da Ke­pez Be­le­di­ye­si‘ni de­vi­re­rek BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’ne iyi bi­rer baş­lan­gıç yap­tı­lar. Sa­ha içi or­ga­ni­zas­yon­da zor­la­nan Er­de­mir‘in Te­le­kom‘a ye­nil­me­si ile ha­va top­la­rı ha­riç tüm is­ta­tis­tik­ler­de ağır ba­san ve ev sa­hi­bi ol­ma­nın avan­ta­jı­nı kul­la­nan An­tal­ya Be­le­di­ye­si‘nin Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si‘ni yen­me­si bir öl­çü­de bek­le­nen so­nuç­lar­dı. İki ta­ra­fın da ka­za­na­bi­le­ce­ği iki kar­şı­laş­ma­dan iki çe­tin mü­ca­de­le çık­tı. Ali­ağa Pet­kim bel­ki de ken­di­ne faz­la gü­ven­di ama son pe­ri­yod­da sa­de­ce 9 sa­yı üre­tin­ce, ha­va top­la­rın­da et­ki­li olan ve çok az top kay­be­den Pı­nar Kar­şı­ya­ka‘ya ken­di sa­ha­la­rın­da ye­ni­le­rek önem­li bir dar­be al­dı. Son pe­ri­yod­da 16 sa­yı ge­ri­ye dü­şen Oyak Re­na­ult ise Mer­sin Be­le­di­ye­si‘ni ya­ka­la­yıp yen­me­yi ba­şar­dı. Mer­sin eki­bi­nin top­lam­da­ki 4/13 fa­ul isa­be­ti %31’e denk gel­di ki, Shaq bi­le bun­dan da­ha iyi fa­ul atı­yor! Se­zo­na en iyi baş­la­yan Ban­vit ol­du. Efes Pil­sen’i fark­lı ye­ne­rek haf­ta­nın sür­pri­zi­ni ger­çek­leş­tir­di­ler. Ka­sun‘suz Efes Pil­sen po­ta al­tı­nı is­te­di­ği gi­bi kul­la­na­ma­dı. Oy­sa Ban­vit po­ta al­tı­nı pek dü­şün­me­di, çün­kü yük­sek bir isa­bet ora­nıy­la dı­şa­rı­dan her is­te­di­ği­ni bu­la­bi­li­yor­du. Cris­pin ne­re­dey­se her at­tı­ğı­nı sa­yı­ya çe­vir­di. Ban­vit şu­tör­le­ri­nin ba­şa­rı­sı ka­dar Efes’in yu­mu­şak sa­vun­ma­sı da ra­ki­be ne­re­dey­se dış şut re­kor­la­rı kır­dı­ran or­ta­mın or­tak mi­ma­rı ol­du. Efes’in hü­cum ro­tas­yo­nu önü­müz­de­ki maç­lar­da otu­ra­cak­tır ve sa­ha­nın iki ta­ra­fın­da da çok da­ha iyi oy­na­ya­cak­lar­dır, bu­ra­sı açık. Bas­ket­bol­da sa­vun­ma di­ren­ci hü­cum ahen­gi­ne her za­man bir öl­çü­de bağ­lı­dır. Efes’in hü­cum ahen­gi va­sa­tı pek aşa­ma­dı, an­cak sa­vun­ma et­kin­lik­le­ri yi­ne de da­ha faz­la ol­ma­lıy­dı. Ken­di­le­ri­ne gö­re da­ha ‘mü­te­va­zi’ bir ta­kım­dan ye­dik­le­ri 105 sa­yı ka­bul edi­le­me­ye­cek ka­dar yük­sek­ti. Bu­ra­da par­ke dı­şı bir fak­tö­rün dev­re­ye gir­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Efes’in bu yıl­ki yük­sek büt­çe­si kar­şı­la­rın­da­ki her­ke­si mo­ti­ve edi­yor, üs­te­lik ra­kip oyun­cu­la­rın iş­tah­la­rı­nı da ka­bar­tı­yor. Bu ne­den­le Efes­li­le­rin “Cris­pin de ina­nıl­maz bas­ket­ler bul­du” ben­ze­ri dü­şün­ce­ler­den ken­di­le­ri­ni ko­ru­ma­la­rı ge­re­ki­yor, ak­si tak­tir­de her maç baş­ka Cris­pin‘ler bu­la­bi­lir­ler kar­şı­la­rın­da. Mü­sa­it ol­sun ol­ma­sın her atı­şı zor­la­ya­bi­len Cris­pin, oyun ku­ru­cu oy­na­ma­sı­na rağ­men ta­kı­mı or­ga­ni­ze et­mek­ten­se to­pu ken­di­si po­ta­ya at­ma­yı se­vi­yor. Ban­vit de her şe­yi Cris­pin‘e en­deks­le­miş. Atış ter­cih­le­rin­de ona full öz­gür­lük ta­nı­yor­lar. Ta­kım­da geç­mi­şi kı­sa ve üs­te­lik ya­ban­cı ol­ma­sı­na rağ­men kap­tan­lı­ğı da ona ver­miş­ler. Cris­pin isa­bet­li at­tı­ğı gün bir­çok ta­kı­mı ye­ne­bi­lir­ler, isa­bet­li ata­ma­dı­ğı gün ise iş­le­ri zor olur. İki ta­ra­fı kes­kin bir bı­çak gi­bi ya­ni, ama kes­kin bı­çak Efes’i kes­ti. Ban­vit’in se­zo­nun ilk ma­çın­da al­dı­ğı bu ga­li­bi­yet çok de­ğer­liy­di, fa­kat baş­kan Öz­kan Kı­lıç‘ın ma­çın dev­re ara­sın­da söy­le­dik­le­ri bel­ki da­ha da önem­liy­di: “Sa­lon­da ya­ka­la­dı­ğı­mız ka­li­te­li at­mos­fe­ri ko­ru­mak is­ti­yo­ruz. İyi­yi ve gü­ze­li arı­yo­ruz. Kü­für is­te­mi­yo­ruz. Bi­zim için bu yol­da ga­li­bi­yet da­hi ikin­ci plan­da­dır.” Teb­rik­ler Baş­kan.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95614
  % 1.63
 • 4.7605
  % -0.68
 • 5.568
  % -0.79
 • 6.2417
  % -0.76
 • 188.172
  % -0.92
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT