BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İstanbul Belediye ve Amasya Şeker

İstanbul Belediye ve Amasya Şeker

Ya­zı­mı­za mut­lu bir ha­ber­le baş­lı­yo­ruz. Olim­pi­yat şam­pi­yo­nu­muz Ra­ma­zan Şa­hin bu per­şem­be gü­nü ev­le­ni­yor. Baş­ta Ge­nel Mü­dür Meh­met Ata­lay ol­mak üze­re mil­li ta­kım an­tre­nör­le­ri onu yal­nız bı­rak­ma­ya­cak. Ver­dik­le­ri sö­zü tu­ta­rak Ra­ma­zan’ın Da­ğıs­tan’da ya­pı­la­cak dü­ğü­nü­ne gi­de­cek­ler. Ve­fa böy­le olur!Ya­zı­mı­za mut­lu bir ha­ber­le baş­lı­yo­ruz. Olim­pi­yat şam­pi­yo­nu­muz Ra­ma­zan Şa­hin bu per­şem­be gü­nü ev­le­ni­yor. Baş­ta Ge­nel Mü­dür Meh­met Ata­lay ol­mak üze­re mil­li ta­kım an­tre­nör­le­ri onu yal­nız bı­rak­ma­ya­cak. Ver­dik­le­ri sö­zü tu­ta­rak Ra­ma­zan’ın Da­ğıs­tan’da ya­pı­la­cak dü­ğü­nü­ne gi­de­cek­ler. Ve­fa böy­le olur! Ge­le­lim gü­reş lig­le­rin­de mut­lu so­na... İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (gre­ko­ro­men ) ve Amas­ya Şe­kers­por (ser­best) uzun bir ma­ra­ton son­ra­sı 2007-08’in 1.Lig şam­pi­yo­nu ol­du­lar. AS­Kİ ser­best­te ikin­ci, gre­ko­ro­men­de üçün­cü ol­du. Ser­best­te üçün­cü­lü­ğü İn­hi­sars­por (İs­tan­bul ve İz­mir Te­kel bir­le­şi­mi) ol­du. Dör­dün­cü ise Er­zu­rum B.Be­le­di­ye­si... Gre­ko­ro­men­de ikin­ci Kon­ya Şe­ker, dör­dün­cü Bur­sa Yıl­dı­rım Be­le­di­ye­si ol­du. De­re­ce­ye gi­ren ku­lüp yö­ne­ti­ci, an­tre­nör ve gü­reş­çi­le­ri­ni kut­lar­ken önem­li bir me­se­le­yi de gün­de­me ge­ti­re­yim de­dim. Ser­best Gü­reş Li­gi fi­nal mü­sa­ba­ka­sı ar­zu edi­len he­ye­can içer­sin­de geç­me­di. Ne­de­ni 60kg’da Tev­fik Oda­ba­şı ve Er­han Ba­kır mü­sa­ba­ka­sın­da­ki tar­tış­ma! Bir de tav­si­yem ola­cak; ke­sin dok­tor ra­po­ru ol­ma­dan mü­sa­ba­ka­lar­da an­tre­nör ta­li­ma­tı ile gü­reş­çi min­der­den in­me­me­li. Fe­de­ras­yon bu­nu lig ta­li­ma­tı­na koy­ma­lı. Son iki mü­sa­ba­ka hük­men ga­li­bi­yet­le so­na erin­ce bek­le­nen ol­du; Ya­şar Do­ğu Sa­lo­nu’nda se­yir­ci kal­ma­dı. Ödül tö­re­ni­ne mil­let­ve­kil­le­ri İr­fan Gün­düz, Fa­tih Öz­türk ile bir­çok şam­pi­yon ka­tıl­dı (Ah­met Ayık, Mah­mut De­mir, Hak­kı Ba­şar, Er­can Yıl­dız, Şa­ban Do­nat). Ku­lüp baş­kan­la­rı, TGF Baş­ka­nı Os­man Aş­kın Bak ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ile sa­lo­nu iki gün bo­yun­ca hın­ca hınç dol­du­ran se­yir­ci­ler. Se­yir­ci ka­tı­lı­mı yük­sek olan mü­sa­ba­ka­la­rı ye­rin­de ve zevk­le iz­le­me im­ka­nı bul­dum. TRT hiç ol­maz­sa fi­nal­le­ri can­lı ola­rak ver­me­liy­di. Olim­pi­yat­lar­da gü­re­şen mil­li ta­kı­mı­mız­dan gre­ko­ro­men­de So­ner Su­cu, Şe­ref Tü­fenk (84kg), Naz­mi Av­lu­ca (96kg), Meh­met Özal, Rı­za Ka­yalp... Ser­best stil­de Tev­fik Oda­ba­şı, Ah­met Gül­han, Ser­hat Bal­cı, Ha­kan Koç‘u iz­le­me im­kâ­nı bul­duk. Naz­mi Av­lu­ca Olim­pi­yat son­ra­sı mil­li ta­kım için ta­mam de­miş­ti. Ama ba­na gö­re 96Kg’da gü­re­şe­cek gi­bi. Genç yıl­dız As­lan Atem gü­reş­le­ri ya­rı­da bı­rak­tı. Ma­dem sa­kat ben­ce min­de­re çı­ka­rıl­ma­ma­lı idi. Ha­run Bo­zoğ­lu, Rı­za Ka­yalp, Rah­man Bi­li­ci, Os­man Kö­se, Mev­lüt Arık, Ru­şen Ömer, Se­lim De­mir ba­şa­rı­lı genç­ler ola­rak gö­ze çarp­tı­lar. An­cak bü­yük­ler­de ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yor­lar­sa da­ha çok ça­lış­ma­lı­lar, da­ha çok! Ah­met Taç­yıl­dız ile ko­nuş­tum, ya­kın­da min­der­de ola­cak. Fe­de­ras­yon onu ame­li­yat et­tir­miş­ti. Re­fik Ay­va­zoğ­lu gü­eş­ler­dey­di ama min­der­de gö­re­me­dik. Ün­lü gü­reş­çi­miz Şe­ref Eroğ­lu da iki gün bo­yun­ca gü­reş­le­ri iz­le­di. Ta­hir Yıl­maz (37) ile Meh­met Özal (35) en yaş­lı gü­reş­çi­ler idi. Ser­best stil­de genç gü­reş­çi­ler­den 66kg Ya­sin Bo­lat gö­ze çar­par­ken, da­ha çok tec­rü­be­li gü­reş­çi­ler var­dı. Her iki stil­de de ya­ban­cı trans­fe­ri gö­rül­dü. (Rus kö­ken­li, Gür­cü, Uk­ray­na va­tan­daş­la­rı ku­lüp for­ma­la­rı giy­di­ler.) Fi­nal mü­sa­ba­ka­la­rın­da ga­lip­le­re do­ping kon­tro­lü ya­pıl­dı. 2008-09 se­zo­nun­da gre­ko­ro­men­de 12 ta­kım, ser­best­te 20 ta­kım mü­ca­de­le ede­cek. Ba­na gö­re lig­de zo­run­lu ola­rak her ta­kım­da en az 3 genç gü­reş­çi gü­reş­tir­me kri­te­ri ge­ti­ril­me­li. Ku­ral­lar de­ğiş­me­di, he­nüz ve ba­zı ül­ke­ler ta­ra­fın­dan test edi­li­yor. FI­LA 2009 Ni­san ayın­da ka­ra­ra bağ­la­ya­cak. Gre­ko­ro­men­de ilk da­ki­ka­da 1 pu­an alı­nır­sa par­ter dev­re­si ya­pıl­ma­ya­cak ve ara ver­me­den 2 da­ki­ka gü­reş de­vam ede­cek. Yi­ne gre­ko­ro­men­de par­ter po­zis­yo­nu es­ki­si gi­bi ola­cak, baş­la­ma po­zis­yo­nu her iki el alt­ta­ki gü­reş­çi­nin omuz­la­rı­na ko­na­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Son ola­rak, tüm stil­ler­de es­ki­den 6 fark olan bir pe­ri­ott­ta­ki ga­li­bi­yet 8 far­ka çık­mış du­rum­da...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT