BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cimbom ilk sınavı geçti 9463

Cimbom ilk sınavı geçti 9463

G.Sa­ray, 73-73’ün rö­van­şın­da Si­a­u­li­a­i’yi 94-63 ye­ne­rek 2. tu­ra yük­sel­di. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar bu tur­da Bu­duc­nost i­le oy­na­ya­cakG.Sa­ray, 73-73’ün rö­van­şın­da Si­a­u­li­a­i’yi 94-63 ye­ne­rek 2. tu­ra yük­sel­di. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar bu tur­da Bu­duc­nost i­le oy­na­ya­cak BE­ŞOK AT­TIK­ÇA A­ÇIL­DI G.Sa­ray, Av­ru­pa Ku­pa­sı 1. tur rö­vanş ma­çın­da Si­a­u­li­a­i’yi 94-63 ye­ne­rek 2. tu­ra yük­sel­di. Ma­çın ilk 5 da­ki­ka­sı 9-9 e­şit­lik­le ge­çil­di. Gu­ro­vic’in bas­ket­le­ri G.Sa­ray’ın ilk pe­ri­yo­du 22-18 ön­de ta­mam­la­ma­sı­nı sağ­la­dı. İ­kin­ci çey­rek­te Hü­se­yin ve Gu­ro­vic’in sa­yı­la­rıy­la 7-0’lık se­ri ya­ka­la­yan Cim­bom, dev­re­nin so­nun­da far­kı 20 sa­yı­ya çı­kar­dı: 51-31. İ­kin­ci ya­rı­ya hız­lı gi­ren G.Sa­ray, Mi­lo­je­vic, G­ra­ves ve Hü­se­yin’le 25. da­ki­ka 30 sa­yı­lık far­ka u­laş­tı: 68-38. Ü­çün­cü çey­rek i­se 77-47 G.Sa­ray le­hi­ne ge­çil­di. Son bö­lüm­de Lit­van­ya e­ki­bi­nin ça­ba­la­rı so­nu­cu de­ğiş­tir­me­di ve sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, sa­lon­dan 94-63 ga­lip ay­rı­la­rak a­dı­nı 2. tu­ra yaz­dır­dı. ­SA­LON: Ay­han Şa­henk HA­KEM­LER: P.Niz *** (İs­pan­ya), B.S­hul­ga *** (Uk­ray­na), A.Zu­ra­po­vic *** (B.Her­sek) G.SA­RAY: Er­dem ** 9 St­rick­land ** 6 Zi­zic ** 10 Cü­neyt ** 6 Hü­se­yin Be­şok *** 18 Mi­lo­je­vic *** 12 Al­tay * Gu­ro­vic *** 20 Te­o­man * G­ra­ves ** 10 A­li­can * 2 Ce­mal * 1 SI­A­U­LI­A­I: Ma­ce­i­na ** 6 S­le­zas ** 12 Vol­kus ** 4 Kuz­mins­kas * 2 Vi­le­i­ta ** 6 S.Kuz­mins­kas ** 8 Kad­zi­u­lis ** 13 S­ta­ne­vi­ci­us ** 8 P­ras­ke­vi­ci­us ** 4 ­İLK YA­RI: 51-31 G.Sa­ray le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 22-18, 29-13, 26-16, 17-14 Ban­vit ve An­tal­ya 2. tur­da FI­BA Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı’nda Ban­vit ve An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek 2. ön ele­me tu­ru­na yük­sel­di. Ban­vit, CSU At­las­sib’i 112-77 ye­ner­ken, Agu­di­o 26, Lan­ce Wil­li­ams 20, Jo­e Cris­pin 16, Yu­nus Çan­ka­ya 15, Umut Ye­ni­ce 13 sa­yıy­la oy­na­dı. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ise Spar­tak’ı 89-80 mağ­lup et­ti. An­tal­ya’da Ber­nard King 21, Eu­ge­ne Do­ut­hit 16, Mic­ha­el Gre­en 14 ve Ümit Tür­koğ­lu 12 sa­yıy­la ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren isim­ler ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT