BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bitmeyecek kakofoni!..

Bitmeyecek kakofoni!..

Bir; dev­le­tin me­mu­ru­na “yüz­de 4 zam ve­re­bil­di­ği” bir or­tam­da, Fa­tih Te­rim’in ma­aşı­na “on­ca mil­yar li­ra­lık zam­lar” ya­pı­la­maz!..Bir; dev­le­tin me­mu­ru­na “yüz­de 4 zam ve­re­bil­di­ği” bir or­tam­da, Fa­tih Te­rim’in ma­aşı­na “on­ca mil­yar li­ra­lık zam­lar” ya­pı­la­maz!.. İki; Te­rim’in “2010 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si var”; han­gi “önem­li” ve “acil” se­bep­tir ki; “bu söz­leş­me on­ca zam­la 2012’ye ka­dar” uza­tı­lı­yor?.. Üç; Fa­tih Te­rim’in ba­şın­da ol­du­ğu mil­li ta­kım, “gru­bun­da ba­şa­rı­sız so­nuç­la­ra de­vam eder” ve “Dün­ya Ku­pa­sı Fi­nal­le­ri’ne ka­la­maz­sa”, ne ola­cak­tır?.. Ön­ce­lik­le “bu üç mad­de­nin üze­rin­de” bir “ufuk tu­ru” ya­pa­lım: De­ni­yor ki; “Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu özerk­tir, onun için me­se­la ku­lüp­ler gi­bi tek­nik di­rek­tör­le­ri­ne is­te­di­ği üc­re­ti ve­re­bi­lir, he­le ku­lüp tek­nik adam­la­rı­nın al­dık­la­rı, Av­ru­pa’da ba­zı mil­li ta­kım­la­rın tek­nik di­rek­tör­le­ri­ne ve­ri­len pa­ra­lar or­ta­da iken, Te­rim’in ye­ni maa­şı eleş­ti­ri­le­mez, nor­mal­dir!..” Ka­zın aya­ğı öy­le de­ğil; “özerk” ile “özel” ka­rış­tı­rı­lı­yor; “özerk” de­mek “özel” de­mek de­ğil­dir; “ku­lüp­ler” özel, “Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu” ise özerk­tir!.. “Özerk” Fe­de­ras­yon, Dev­le­tin “gö­ze­tim ve de­ne­ti­mi al­tın­da­dır!..” İş­te bu yüz­den “Ku­lüp­ler tek­nik adam­la­rı­na is­te­dik­le­ri pa­ra­yı, is­te­dik­le­ri gi­bi ve­re­bi­lir­ler” ama, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, “ho­ca­sı­na ve­re­ce­ği pa­ra ko­nu­sun­da” en azın­dan “has­sas ve dik­kat­li dav­ran­ma­lı”, ka­mu vic­da­nı­nı ya­ra­la­ma­ma­lı­dır!.. Hem de “ba­şa­rı­sı” tar­tı­şı­lan, “an­ket­ler­de” bü­yük bir ço­ğun­luk­la ka­mu­oyu­nun “gü­ven ve sem­pa­ti­si­ni kay­bet­ti­ği” gö­rü­len, mil­li maç­lar­da “spor dı­şı bü­yük fal­so­lar ya­pan ve hat­ta ül­ke fut­bo­lu­nun ba­şı­na iş­ler açan” bir Ho­ca’ya, ade­ta “mil­le­te inat” zam­lar ver­mek ve “söz­leş­me­si­ni uzat­mak”, ha­ta­dır, ha­ta­dan da öte yan­lış­tır!.. Fe­de­ras­yon, “bu­nu ya­par­sa”, Mil­li Ta­kı­mın, “ho­ca­sı ile il­gi­li” ola­rak “bun­dan böy­le” sa­ha içi ve dı­şı ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nın ve çı­ka­bi­le­cek olay­la­rın da “baş so­rum­lu­su” ola­cak­tır!.. Bu ma­aş ve sü­re ar­tı­şı, “Al sa­na ödül, ba­şa­rı­sız­lı­ğa de­vam et, is­te­di­ğin olay­la­rı da çı­kar” de­mek ol­ma­ya­cak mı­dır?.. “Eğer il­le de ma­aş ve sü­re ar­tı­şı ya­pı­la­cak­sa”, hiç ol­maz­sa söz­leş­me­ye “şöy­le” bir mad­de kon­ma­lı­dır: “Dün­ya Ku­pa­sı fi­nal­le­ri­ne gi­di­le­mez­se ya da mil­li maç­lar­da ken­di­sin­den kay­nak­la­nan olay­lar çı­kar­sa, söz­leş­me taz­mi­nat­sız ola­rak so­na er­di­ri­lir!..” Ge­li­yo­rum; işin “püf” nok­ta­sı­na: Bu Fe­de­ras­yon, “Rah­met­li Ha­san Do­ğan’dan dev­ral­dı­ğı Te­rim mi­ra­sın­dan do­la­yı sı­kın­tı­da­dır” ve “ye­ri­ne ge­ti­re­cek bi­ri­ni bu­la­ma­dı­ğı için” ona sa­hip çık­mak mec­bu­ri­ye­tin­de kal­mış­tır!.. “Sü­re ar­tı­şı­nı is­te­yen” Fe­de­ras­yon de­ğil­dir; Te­rim’dir!.. Bu­ra­da du­ra­lım ve “üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­re­ken” baş­ka “iki” so­ru­yu so­ra­lım: “Sü­re ar­tı­şı­na on­ca ma­aş zam­mı­nı ek­le­mek” su­re­tiy­le Fe­de­ras­yon, “Te­rim’in med­ya­da ve ka­mu­oyun­da yıp­ra­tıl­ma­sı­nı” ve “bu yol­la ken­di­si­nin git­me­si­ni sağ­la­ma­yı” mı dü­şün­müş­tür?.. “Ye­ni söz­leş­me­nin im­za­lan­ma­sı­nın gün­ler­dir sü­rün­ce­me­de bı­ra­kıl­ma­sı­nın” se­be­bi de bu mu­dur?.. Fe­de­ras­yo­nun için­de ya da ya­kı­nın­da olan ba­zı dost­la­rım­la yap­tı­ğım soh­bet­le­re da­ya­nan bir so­nu­cu ya­zı­yo­rum: His­se­di­yo­rum ki, “Fe­de­ras­yon han­gi açık­la­ma­la­rı ya­par­sa yap­sın”; bu fe­de­ras­yon he­ye­ti­nin için­de, Fa­tih Te­rim’le ça­lış­ma­ya “is­tek­li olan­la­rın sa­yı­sı”, Te­rim’in gö­zü­nün içi­ne ba­ka­rak “Ah bir bı­ra­kıp git­se” di­ye dü­şü­nen­ler­den az!.. “Te­rim’e ina­nı­yor mu­su­nuz” ce­va­bı­na “sa­mi­mi ola­rak” çı­kıp da “Evet ina­nı­yo­rum” di­yen 5 üye çı­kar­sa, de­rim ki; “He­lâl ol­sun ala­ca­ğı pa­ra, ho­ca­ya!..” Ne der­si­niz; çı­kar mı?.. Bu sa­bah ilk rast­la­dı­ğı­nız 15 (Fe­de­ras­yon He­ye­ti­nin üye sa­yı­sı) ar­ka­da­şı­nı­za ay­nı so­ru­yu so­run ba­ka­lım; “5” ta­ne “Evet” çı­kar mı?..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT