BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Lincoln'ü parlattı

Lincoln'ü parlattı

G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, tar­tı­şı­lan S­kib­be’ye öv­gü­ler diz­me­ye baş­la­dı. Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel, “S­kib­be bi­ze Lin­coln’ü ka­zan­dır­dı” de­diG.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, tar­tı­şı­lan S­kib­be’ye öv­gü­ler diz­me­ye baş­la­dı. Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel, “S­kib­be bi­ze Lin­coln’ü ka­zan­dır­dı” de­di FUT­BOL­CU­LAR DA MEM­NUN Yö­ne­ti­min de­fa­lar­ca Skib­be ko­nu­sun­da gö­rü­şü­nü açık­la­dı­ğı ve G.Sa­ray’ın iyi git­ti­ği bir dö­nem­de hâ­lâ Al­man ho­ca­nın tar­tı­şıl­ma­sı­nın an­lam­sız ol­du­ğu­nu söy­le­yen Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel, “Ho­ca­dan mem­nu­nuz. Fut­bol­cu­lar da Skib­be’yi çok se­vi­yor” de­di. Ta­kım­da her­han­gi bir hu­zur­suz­lu­ğun ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Üs­tü­nel, ‘’Yak­la­şık 1 haf­ta­dır Flor­ya’da­yım. Bü­tün fut­bol­cu­lar ile tek tek ko­nuş­tum. Ço­cuk­la­rın hep­si Skib­be’yi çok se­vi­yor’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. İLK DE­FA BU KA­DAR İS­TEK­Lİ Lin­coln’ün per­for­man­sı­nın art­ma­sı­nın se­be­bi­nin Skib­be ol­du­ğu­nu söy­le­yen Hal­dun Üs­tü­nel, ‘’Fut­bo­lun­da­ki çı­kı­şı he­pi­miz gö­rü­yo­ruz. G.Sa­ray’a gel­di­ğin­den be­ri ilk de­fa bu ka­dar is­tek­li oy­nu­yor. Ken­di­si ile de gö­rüş­tüm ve şu an­da G.Sa­ray’da çok mut­lu ol­du­ğu­nu, Skib­be’nin her şey­den ön­ce mü­kem­mel bir dost ol­du­ğu­nu söy­le­di. Skib­be bi­ze Lin­coln’ü ka­zan­dır­dı. Şim­di bu ka­dar çok se­vi­len bir ho­ca­yı gön­der­mek söz ko­nu­su ola­bi­lir mi?’’ di­ye­rek, Al­man ho­ca­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı di­le ge­tir­di. > Ercan YILDIZ OLYM­Pİ­A­KOS’A Bİ­LE­Nİ­YOR­LAR G.Sa­ray U­E­FA Ku­pa­sı’n­da ya­rın ya­pa­ca­ğı Olym­pi­a­kos ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün tek id­man­la sür­dür­dü. Ça­lış­ma, ı­sın­ma, ko­or­di­nas­yon ve ger­me eg­zer­siz­le­riy­le baş­la­dı. Ant­ren­man ya­rı sa­ha­da ka­le­ci­le­rin de ka­tıl­dı­ğı tak­tik ça­lış­ma i­le son bul­du. Ay­han Ak­man ve Sab­ri Sa­rı­oğ­lu ta­kım­dan ay­rı fiz­yo­te­ra­pist­ler eş­li­ğin­de ö­zel ant­ren­man ya­par­ken, Em­re Gün­gör i­le U­ğur U­çar da ta­kım­dan ay­rı sa­lon ve sa­ha ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. G.SARAY NOTLARI Ay­han: Ta­kı­mı­mı yal­nız bı­ra­ka­mam Trab­zons­por kar­şı­laş­ma­sın­da sa­kat­la­nan ve Olim­pi­akos mü­ca­de­le­sin­de for­ma gi­yip giy­me­ye­ce­ği maç saa­tin­de bel­li ola­cak Ay­han Ak­man, ‘’Ba­rış, Lin­de­roth ve To­pal’ın sa­kat ol­du­ğu bu dö­nem­de ta­kı­mın ba­na ih­ti­ya­cı var. Ben bu ta­kı­mın kap­ta­nı­yım. Ne olur­sa ol­sun for­ma giy­mek is­ti­yo­rum’’ de­di. Ay­dın ye­tiş­mi­yor Trab­zons­por kar­şı­laş­ma­sın­da sa­kat­la­nan genç Ay­dın’ın du­ru­mu­nun kri­tik ol­du­ğu be­lir­til­di. MR so­nuç­la­rı­nın iç açı­cı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen ku­lüp dok­tor­la­rı,”Olim­pi­akos ma­çın­da oy­na­ma­zı zor” di­ye ko­nuş­tu. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar­da sa­kat­lık­la­rı sü­ren Meh­met To­pal ve Lin­de­roth’un ise önü­müz­de­ki haf­ta top ba­şı ya­pa­bi­le­cek­le­ri ifa­de edil­di. Olim­pi­akos ge­li­yor G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı B Gru­bu ilk ma­çın­da per­şem­be gü­nü kar­şı­la­şa­ca­ğı Yu­na­nis­tan tem­sil­ci­si Olim­pi­akos bu­gün İs­tan­bul’a ge­le­cek. Tek­nik Di­rek­tör Er­nes­to Val­ver­de, bu­gün sa­at 18.30’da Ali Sa­mi Yen’de bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ne­cek. Bu ara­da sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da ma­çın bi­let­le­ri­nin ta­ma­mı­nın tü­ken­di­ği açık­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT