BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

F.Bah­çe Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda­ki ikin­ci ma­çın­da dep­las­man­da Slo­vak tem­sil­ci­si Ma­xi­ma Bro­ker Kö­si­ce ile kar­şı­la­şa­cak. Kö­si­ce’de­ki kar­şı­laş­ma TSİ 18.30’da baş­la­ya­cak. F.Bah­çe ilk ma­çın­da TE­O Vil­ni­us’u 76-68 ye­ner­ken, Kö­si­ce ise dep­las­man­da Mont­pel­li­er eki­bi­ni 67-65 mağ­lup et­ti.Fe­ner Kö­si­ce önün­de F.Bah­çe Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda­ki ikin­ci ma­çın­da dep­las­man­da Slo­vak tem­sil­ci­si Ma­xi­ma Bro­ker Kö­si­ce ile kar­şı­la­şa­cak. Kö­si­ce’de­ki kar­şı­laş­ma TSİ 18.30’da baş­la­ya­cak. F.Bah­çe ilk ma­çın­da TE­O Vil­ni­us’u 76-68 ye­ner­ken, Kö­si­ce ise dep­las­man­da Mont­pel­li­er eki­bi­ni 67-65 mağ­lup et­ti. Be­şik­taş Pecs’i ağır­lı­yor Be­şik­taş Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, Av­ru­pa Li­gi A Gru­bu’nda­ki ikin­ci ma­çın­da İs­tan­bul’da Ma­car tem­sil­ci­si Mi­zo Pecs ile kar­şı­la­şa­cak. Be­şik­taş Co­la Tur­ka Are­na’da­ki kar­şı­laş­ma sa­at 19.30’da baş­la­ya­cak. Si­yah-be­yaz­lı­lar ilk ma­çın­da Bo­ur­ges Bas­ket’e 79-49 ye­ni­lir­ken, Mi­zo Pecs Ave­ni­da’yı 82-65 yen­miş­ti. G.An­tep ce­za­yı kes­ti Kon­yas­por’a 1-0 ye­ni­le­rek bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­yan G.An­tep’te, ma­çın dev­re ara­sın­da kav­ga eden iki oyun­cu­ya pa­ra ce­za­sı ve­ril­di. Ba­sın Söz­cü­sü Meh­met Kı­zıl, Meh­met Po­lat’a 50 bin YTL, Bre­zil­ya­lı Ta­ba­ta’ya ise 20 bin do­lar pa­ra ce­za­sı ve­ril­di­ği­ni söy­le­di. Kı­zıl ay­rı­ca, Meh­met Po­lat’ın 2. kap­tan­lık gö­re­vin­den alın­ma­sı­na ka­rar ver­dik­le­ri­ni de ifa­de et­ti. ‘Mil­li ami­go’ bı­ra­kı­yor “Mil­li Ami­go” Bi­rol Er­tan, yıl­lar­dır yap­tı­ğı gö­re­vi­ni bı­ra­ka­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bi­rol Er­tan, 40 yıl­dır bu gö­re­vi yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “En kı­sa sü­re­de bu şe­ref­li gö­re­vi­mi nok­ta­la­mak ar­zu­sun­da­yım” de­di. Tür­ki­ye’de ken­di­si­nin mil­li his ve bay­rak sev­gi­siy­le oy­na­nıl­mak is­ten­di­ği­ni ile­ri sü­ren Er­tan, “Çok nan­kör ve ve­fa­sız ol­duk. Pop star ol­mak la­zım­mış. Yurt dı­şın­da­ki spor­se­ver­ler be­ni da­ha iyi an­lı­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ber­kant şo­ke et­ti 1860 Münc­hen’de for­ma gi­yen Ber­kant Gök­tan’ın söz­leş­me­si fes­he­dil­di. Ku­lü­bün in­ter­net si­te­sin­de yer alan ha­ber­de, Ber­kant’ın onay­la­dı­ğı id­rar tes­tin­de­ki in­ce­le­me so­nu­cun­da ko­ka­in izi­ne rast­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Ber­kant’ın avu­ka­tı Wal­ter Lech­ner ku­lü­be gön­der­di­ği ya­zı­da, Ber­kant’ın, söz­leş­me­si­nin fes­he­dil­me se­be­bin­den do­la­yı ku­lüp­ten ve ta­raf­tar­lar­dan özür di­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Pet­ko­vic 8 haf­ta yok Cu­ma gü­nü dep­las­man­da Be­şik­taş kar­şı­sı­na çı­ka­cak olan Si­vass­por’da, ne­şe­li baş­la­yan an­tren­ma­nın son bö­lü­mün­de bü­yük bir ta­lih­siz­lik ya­şan­dı. Şut ça­lış­ma­sı sı­ra­sın­da sert ge­len to­pu çı­kar­mak is­te­yen Pet­ko­vic’in sol el ser­çe par­ma­ğı kı­rıl­dı. İlk mü­da­ha­le an­tren­man sa­ha­sın­da ya­pı­lan Pet­ko­vic, da­ha son­ra has­ta­ne­ye gö­tü­rül­dü. Tec­rü­be­li fi­le bek­çi­si­nin en az 8 haf­ta sa­ha­lar­dan uzak ka­la­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ba­ki se­zo­nu ka­pa­dı Sol diz çap­raz bağ­la­rı ko­pan An­ka­ras­por’un sa­vun­ma oyun­cu­su Ba­ki Mer­ci­mek al­tı ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­cak. An­ka­ras­por’un dep­las­man­da Kay­se­ris­por’u 2-1 yen­di­ği kar­şı­laş­ma­da ön çap­raz bağ­la­rın­dan sa­kat­la­nan Ba­ki, dün ame­li­yat ol­du. İlk kez bir sa­kat­lık ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­ki, ame­li­ya­tın ba­şa­rı­lı geç­ti­ği­ni ve en kı­sa sü­re­de sa­ha­la­ra dön­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­nı söy­le­di. Me­lo Bur­sa’yı bı­ra­kı­yor Bur­sas­por’un Bre­zil­ya­lı for­vet oyun­cu­su Ad­ri­ano Bi­zer­ra Me­lo’nun ta­kım­dan ay­rıl­mak is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Es­ki­şe­hir ma­çı­nın ilk ya­rı­sın­da kö­tü fut­bo­lu ne­de­niy­le oyun­dan alı­nan ve ta­raf­tar­la­rın pro­tes­to­suy­la kar­şı­la­şan Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun, ar­tık Bur­sas­por’da oy­na­mak is­te­me­di­ği­ni tek­nik he­ye­te bil­dir­di­ği be­lir­til­di. 3. Lig’de bu­gün 1. Grup: 15.00 Göl­cük-Te­pe­cik (İh­sa­ni­ye). 4. Grup: 15.00 An­ka­ra De­mir-Gü­müş­ha­ne (Ce­be­ci İnö­nü). 5. Grup: 15.00 Bat­man Pet­rol-Cey­han (Bat­man 16 Ma­yıs)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT