BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dede, n’ettin güzelim Fener’i...

Dede, n’ettin güzelim Fener’i...

“Av­ru­pa’da ma­çı­mız var” de­yin­ce yü­re­ği fe­na hal­de ka­ba­ran Fe­ner­bah­çe se­yir­ci­si, ken­di­si­ne ayak uy­du­ra­cak ta­kı­mı­nı uma­rak baş­la­dı ma­ça..“Av­ru­pa’da ma­çı­mız var” de­yin­ce yü­re­ği fe­na hal­de ka­ba­ran Fe­ner­bah­çe se­yir­ci­si, ken­di­si­ne ayak uy­du­ra­cak ta­kı­mı­nı uma­rak baş­la­dı ma­ça.. Yu­ka­rı­sı ha­ri­ku­la­de ama aşa­ğı­sı ne hal­de?.. Oyu­na is­tek­li baş­la­ma­la­rı­na rağ­men Ar­se­nal’in “sa­ğır sul­tan” ta­ra­fın­dan bi­li­nen tu­za­ğı­na dü­şü­ver­di­ler. Of­sayt du­ru­mun­da bu­lu­nan bir oyun­cu ne­de­niy­le öne çı­kan de­fan­sın ka­çı­ra­ca­ğı ikin­ci ve sür­priz ada­ma atı­lan bir top ve gol. Son­ra ikin­ci. Ay­nı yol­dan. Bu­nu ben bi­le bi­li­yo­rum ama Ara­go­nes at­la­mış ma­ale­sef. İlk iki gol­de de ge­ri­le­rin “rüz­gar ada­mı” Ro­ber­to Car­los or­ta­da yok.. Her­hal­de rek­lam çe­ki­min­de.. Gö­bek­ten sü­rek­li de­li­nen ta­kı­mın sa­vun­ma­sı­na atı­la­cak bu “tu­zak pa­sı” ya­ka­la­ma­yı bı­ra­kın his­se­den bi­le yok.. Ya­ni an­la­ya­ca­ğı­nız se­yir­ci ge­çen yı­lın üs­tü­ne koy­muş ama ta­kım alt­tan oyul­muş... Ra­kip sa­ha­ya “na­zik zi­ya­ret­ler­de” bu­lu­nan Fe­ner­bah­çe bu­nu sal­dı­rı­ya dö­nüş­tü­rü­yor ve tam ma­ça or­tak ol­duk de­di­ğim an­da “gö­be­ği­mi­zin ayı­bı” tek­rar or­ta­ya çı­kı­yor ve 3’lük olu­ve­ri­yo­ruz. Bü­tün ya­ban­cı ta­kım­la­ra sö­ken bu tu­za­ğa, ya­ni Ade­ba­yor‘u of­sayt­ta gös­te­rip ge­nel­de Van Per­si­e‘ye, ama dün ge­ce her­ke­se atı­lan top­lar­la ra­ki­bi ya­ka­la­yan Ar­se­nal’i, her hal­de De­de­miz hiç sey­ret­me­miş. Di­na­mo Ki­ev’e de böy­le at­tı­lar, F.Bah­çe’ye de... İyi ki “Ko­lo Tou­re fi­lan yok” di­yo­rum ve ge­ri­si­ni yaz­mak gel­mi­yor içim­den... 30 ol­muş ve Vol­kan‘ın tut­tu­ğu bir tek top yok ve işin tu­ha­fı hiç de ha­ta­sı yok!.. İlk ya­rı­nın so­nun­da Fe­ner­bah­çe sa­de­ce “ka­le­yi bul­ma­yan şut sa­yı­sı” ve “fa­ul yap­ma sa­yı­sı” is­ta­tis­tik­le­rin­de ön­de... Do­la­yı­sıy­la maç­ta da ge­ri­de... İs­ta­tis­ti­ğe inan­mam ama 4 ol­du­ğun­da is­ta­tis­tik ay­nı idi ve fark bü­yü­müş­tü... Gör­dü­ğü­nüz gi­bi maç ana­li­zi de­ğil, içim­de­ki sı­kın­tı­yı ya­zı­ya dö­kü­yo­rum. Me­se­la, Ka­dı­köy’de bi­ri 4, bi­ri 5 atan Kay­se­ri­Ar­se­nal ma­çı ne olur di­ye dü­şü­nü­yo­rum... Mis­ter Ka­zım, ço­cuk­lu­ğun­dan be­ri Ar­se­nal ta­raf­ta­rı imiş. Aca­ba on­la­ra ay­rı­lan tri­bün­de mi di­ye dü­şü­nü­yo­rum.. Ve so­nun­da an­lı­yo­rum ki, bu ge­ce iki sa­at­li­ği­ne ta­raf­tar Fe­ner­li olan ben­di­niz, üzün­tü­den uy­ku­suz ka­la­ca­ğım ama De­de eve gi­dip ila­cı­nı ala­cak ve mı­şıl mı­şıl uyu­ya­cak... Ku­lü­be­de de kes­ti­ri­yor­du za­ten!.. Ga­li­ba bir şey­le­ri “göz­den ge­çir­mek” ve çok­tan “ye­ni­den doğ­mak” za­ma­nı gel­miş Fe­ner­bah­çe’nin.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT