BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Arsenal’in ayıbı

Arsenal’in ayıbı

Fut­bol dün­ya­sı­nın en önem­li fir­ma­la­rın­dan, ve de İn­gi­liz Li­gi’nin kü­me düş­me­miş tek ku­lü­bü Ar­se­nal’in fut­bol­cu­la­rı, dün ak­şam fa­ir-play ru­hu­na çok ters dü­şen bir fut­bol an­la­yı­şı için­dey­di­ler.Fut­bol dün­ya­sı­nın en önem­li fir­ma­la­rın­dan, ve de İn­gi­liz Li­gi’nin kü­me düş­me­miş tek ku­lü­bü Ar­se­nal’in fut­bol­cu­la­rı, dün ak­şam fa­ir-play ru­hu­na çok ters dü­şen bir fut­bol an­la­yı­şı için­dey­di­ler. F.Bah­çe’yi her sa­ni­ye gol atı­la­bi­le­cek bir ta­kım ha­fif­li­ğin­de gö­rüp, ce­za sa­ha­sı için­de 5-10 pas de­ne­mek gi­bi, hiç de spo­run ru­hu­na uy­gun ol­ma­yan dav­ra­nış­lar­da bu­lun­du­lar. Şa­yet İn­gi­liz cid­di­ye­tiy­le oy­na­ya­bil­se­ler­di her hal­de dün ak­şam Ka­dı­köy’de ta­kım­lar ta­ri­hi­mi­zin en fark­lı Av­ru­pa Ku­pa­sı ye­nil­gi­si­ni alır­dık. Bir yan­dan Ar­se­nal’i yu­ka­rı­da be­lirt­ti­ğim gi­bi eleş­ti­rir­ken, bı­yık al­tın­dan sa­ğo­lun de­me­den ede­me­ye­ce­ğim. Bu­na kar­şı­lık F.Bah­çe ma­çı fark­lı kay­bet­me sa­ni­ye­le­ri­ni ya­şa­ma­sı­na rağ­men, hırs­la ne ya­pa­bi­le­ce­ği­nin so­nu­na ka­dar zor­la­yıp oy­na­dı. Ya­ni maç bit­ti di­ye, F.Bah­çe de ma­çı bı­rak­ma­dı. Ya­zı­mı­zı faz­la uzat­ma­ya­lım. Bu ma­çın tek­nik ana­li­zi ya­pıl­maz. Ama Ar­se­nal ho­ca­sı Ar­se­ne Wen­ger‘in, ba­na gö­re dün­ya­nın en bü­yü­ğü ol­du­ğu­nu bir ke­re da­ha ka­nıt­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak la­zım. Şim­di dün ak­şam­dan bir isim lis­te­si ve­re­ce­ğim ve şu so­ru­yu so­ra­ca­ğım. Tür­ki­ye Li­gi’nden han­gi ku­lüp aşa­ğı­da­ki oyun­cu­la­rı trans­fer et­me­yi dü­şü­nür, ya da kad­ro­sun­da for­ma ve­rir. De­nil­son, Song, Di­aby, Ebo­ue, Ram­sey, Djo­uro­u, Wal­cott ve ta­bii ki, ilk gel­di­ği gün­ler­de­ki Ade­ba­yor. Son cüm­lem şu ola­cak. Bu meç­hul­ler top­lu­lu­ğu siz­ce çok bi­li­nen­li F.Bah­çe’den da­ha iyi bir ta­kım mı? Da­ha mı et­ki­li oy­nu­yor? Da­ha mı fut­bol ta­kı­mı­na ben­zer­lik ta­şı­yor? On­la­rın kad­ro­sun­da Alex‘in Av­ru­pa’nın en iyi­si de­di­ği Mal­do­na­do‘dan var mı? >> Te­rim mi, Ara­go­nes mi doğ­ru? Ne ga­rip bir oyun şu fut­bol... Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü, Bos­na ma­çın­da ke­nar­da Yu­suf‘u ısı­tıp, de­ği­şim için Mev­lüt‘ün is­mi­ni gön­der­miş­ti ama o an­da Mev­lüt go­lü atı­ver­di. Te­rim Ho­ca da de­ği­şik­lik­ten vaz­ge­çip, go­lün sa­hi­bi­ni, sa­nı­rım ayıp olur di­ye, oyun­da tut­tu. Yu­suf da an­la­yış­la kar­şı­lı­yo­rum ha­re­ke­ti ile ku­lü­be­ye dön­dü... Ko­ca­eli’nde ise Ara­go­nes, Uğur‘u oyun­dan alıp De­niz‘i sa­ha­ya sü­re­cek­ti... O an­da Uğur gol at­maz mı? An­cak Ara­go­nes ka­ra­rın­dan dön­me­yip, Uğur da­ha se­vin­ci­ni bi­le doğ­ru dü­rüst ya­şa­ma­mış­ken oyun­dan alı­ver­di. Şim­di so­ru; Kim doğ­ru yap­tı? Da­ha doğ­ru bir ba­kış­la, kim il­ke­li dav­ran­dı? Zar mı, us­ta­lık mı? Ha­di gel çık işin için­den... >> CHP pro­pa­gan­da­sı mı, Se­ba’ya ve­fa mı? Be­şik­taş’ın ol­du­ğu ka­dar ül­ke fut­bo­lu­nun, hat­ta ku­lüp­ler ta­ri­hi­nin en bü­yük baş­ka­nı Sü­ley­man Se­ba‘nın, Be­şik­taş’ta­ki ku­lüp lo­ka­li­nin kar­şı­sın­da yer alan par­ka hey­ke­li di­kil­di... Ha­ri­ka! Ama o da ne? Tö­re­ne, par­ti­ler­den sa­de­ce CHP Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın Bay­kal ka­tıl­dı... Şim­di, di­ğer par­ti ge­nel baş­kan­la­rı da da­vet edil­di­ler de gel­me­di­ler mi, yok­sa sa­de­ce Sa­yın Bay­kal mı ça­ğı­rıl­dı? Şa­yet ce­vap ikin­ci şık ise, fe­la­ket... Bü­yük baş­kan, bü­yük in­san Se­ba res­men kul­la­nıl­mış olu­yor... Ta­bi­i tö­re­ne ka­tı­lan di­ğer ku­lüp­le­rin baş­kan­la­rı ve Şe­nes dos­tum fa­lan da... Ne için mi? Ya­kın­da­ki be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı için... >> Za­ten Ümit de ne­re­den çık­mış­tı? Ga­la­ta­sa­ray’da Ümit Da­va­la ile Al­man yar­dım­cı­nın yan­kı­la­rı hâ­lâ sü­rü­yor. Ümit, ba­sın top­lan­tı­sın­da acı­lı ko­nuş­tu. Öy­le de, asıl so­rul­ma­sı ge­re­ken, Ümit Da­va­la‘nın han­gi de­ne­yim­le Ga­la­ta­sa­ray’a yar­dım­cı adam ol­du­ğu­dur? Ba­zı ma­kam­lar am­ma da ucuz­la­dı ha... >> Skib­be’nin ak­lı, Ya­nal’ın kor­ku­su Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be, eleş­ti­ri­ler­den mi, yok­sa bi­ri­le­ri ku­la­ğı­nı mı çek­ti bi­le­mem ama içe­ri­de­ki maç ol­ma­sı­na rağ­men Trab­zons­por’a kar­şı çift ön li­be­ro, tek uç ada­mı ile çık­tı... Er­sun Ya­nal Ho­ca ise, Tay­fun ih­raç olur kor­ku­su ile Ser­kan‘ı ge­ri çe­kin­ce bü­tün or­ta alan üs­tün­lü­ğü­nü ve de­rin­li­ğe oy­na­ma şan­sı­nı kay­bet­ti. Sa­de­ce bu mu? Ha­yır! Ya­rın Yat­ta­ra‘yı oyu­na al­ma­dı­ğı için ma­çı kur­ta­ra­ma­dı­ğı şek­lin­de ge­le­cek ca­hil­ce ten­kit­le­rin kor­ku­su­na ya­ka­la­nıp, prob­lem­li ve id­man­sız oyun­cu­su­nu ma­ça al­dı... >> Mil­li re­za­let! Ayıp ke­re ayıp, ya­zık ke­re ya­zık! Ümit­ler, öy­le ve­ya böy­le Be­yaz Rus­ya’yı Tür­ki­ye’de 1-0 yen­miş­ler­di. Hem de çok gol ka­çı­ra­rak... Son­ra rö­van­şa gi­di­lir­ken ara­la­rı­na, “Siz bu işi be­ce­re­mez­si­niz, alın si­ze dört A tak­vi­ye” di­ye Bos­na ma­çı­nın kad­ro­sun­dan oyun­cu­lar ka­tıl­dı... Bit­ti mi? Ha­yır! Bir de spor say­fa­la­rın­da, fi­nal­le­re ka­tıl­ma hak­kı ka­za­nı­lır­sa, Te­rim Ho­ca­nın da ta­kı­mın ba­şın­da ola­ca­ğı ha­ber­le­ri yer al­dı. Et­ti mi, ikin­ci re­za­let... Ben Ha­mi ile Ab­dul­lah‘ın ye­rin­de ol­say­dım, he­men anah­ta­rı tes­lim ede­rim... Çün­kü bu iki ey­lem on­la­rın ora­da­ki ge­rek­siz­li­ği­ni (!) or­ta­ya koy­mu­yor mu? Ne­re­de gö­rül­müş­tür ki, bir A ta­kı­mı ho­ca­sı­nın fi­nal­ler­de ümit­le­rin ba­şı­na sa­ha­ya çık­tı­ğı? >> De­niz­li’nin ye­ni ica­dı! Val­la­hi pes! 3-1-3-3 oy­na­dı Be­şik­taş... Aca­ba o on bi­rin için­de­ki han­gi fut­bol­cu böy­le bir oyun sis­te­mi­ni ya­şa­mış, oy­na­mış­tır? Sa­nı­rım ce­vap ko­ca bir “Hiç bi­ri”dir... On iki da­ki­ka­da üç gol­le ka­zan­dı Be­şik­taş ama siz­ce ma­çın ge­ri ka­lan kıs­mın­da­ki gö­rün­tü­sü ile ya­rın­la­ra umut da­ğıt­tı mı? Ya Rüş­tü, Rüş­tü gi­bi oy­na­ma­say­dı, aca­ba ye­ni bir Fe­ner­bah­çe­Ga­la­ta­sa­ray ma­çı so­nu­cu or­ta­ya çı­kar mıy­dı? Ra­ki­be gö­re sis­tem di­yen De­niz­li Ho­ca için aca­ba, ben­ce li­gin en be­ce­rik­siz, en or­ga­ni­zas­yon­dan yok­sun ta­kı­mı Genç­ler­bir­li­ği çok mu bü­yük teh­li­ke­dir? Ce­vap­lar pek ya­kın­da... Hem de bel­ki de İnö­nü’de...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT