BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > KİM KURTARACAK? 52

KİM KURTARACAK? 52

Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne Por­to ye­nil­gi­siy­le baş­la­yıp, Ka­dı­köy’de D.Ki­ev’den 1 pu­an a­la­bi­len F.Bah­çe, Ar­se­nal kar­şı­sın­da ma­ça er­ken hav­lu at­tı. Dev­ler Li­gi’n­den dü­şen sa­rı-­la­ci­vert­li­ler 5-2’lik mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan, hesaplarını U­E­FA Ku­pa­sı i­çin yap­ma­ya baş­la­dı...F.BAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. MAÇINDA ARSENAL’DEN FARK YEDİ Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne Por­to ye­nil­gi­siy­le baş­la­yıp, Ka­dı­köy’de D.Ki­ev’den 1 pu­an a­la­bi­len F.Bah­çe, Ar­se­nal kar­şı­sın­da ma­ça er­ken hav­lu at­tı. Dev­ler Li­gi’n­den dü­şen sa­rı-­la­ci­vert­li­ler 5-2’lik mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan, hesaplarını U­E­FA Ku­pa­sı i­çin yap­ma­ya baş­la­dı... AR­SE­NAL K­BUS OL­DU Fab­re­gas’ın ara pa­sın­da ce­za sa­ha­sı­na da­lan Ade­ba­yor, 10.da­ki­ka­da pla­se bir vu­ruş­la sko­ru 1-0‘a ta­şı­dı. San­tra­nın he­men ar­dın­dan top ye­ni­den Ar­se­nal’e geç­ti. De­fan­sı pe­şi­ne ta­kan Wal­c­ott, Vol­kan’ı da ça­lım­la­ya­rak 11.da­ki­ka­da Ka­dı­köy’ü ses­siz­li­ğe boğ­du: 2-0. 19’da top­la bu­lu­şan Güi­za, yer­den bir pas­la Se­mih’i gör­mek is­te­di, er­ken dav­ra­nan Sil­ves­tre to­pu ken­di fi­le­le­ri­ne gön­der­di: 1-2. 21’de ça­lım­lar­la ce­za sa­ha­sı­na gi­ren Di­aby, yer­den sert bir vu­ruş­la far­kı ye­ni­den iki­ye çı­kar­dı: 3-1. GÜİZA’DAN TESELLİ GOLÜ 49’da Fab­re­gas’ın ser­best atı­şın­da ön­ce Sel­çuk son­ra Edu’nun sek­tir­di­ği top, Song’un önün­de kal­dı. Bu oyun­cu­nun yer­den vu­ru­şun­da me­şin yu­var­lak yi­ne fi­le­ler­dey­di: 4-1. 68’de Güi­za’nin sert vu­ru­şun­da ka­le­ci­den dö­nen to­pu ön­ce Edu, son­ra Uğur ta­mam­la­mak is­te­di an­cak Ar­se­nal de­fan­sı her iki oyun­cu­ya da izin ver­me­di. 78’de Alex’in ara pa­sın­da top­la bu­lu­şan Güi­za akıl do­lu aşırt­ma bir vu­ruş­la ka­le­ci Al­mu­ni­a’yı av­la­ma­yı ba­şar­dı: 2-4. On do­kuz­luk Ram­sey uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da at­tı­ğı go­le sko­ru be­lir­le­yen isim ol­du: 5-2 . > Cahit EROĞUL Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı, 21 E­kim 2008 >> F.BAHÇE 2 Vol­kan De­mi­rel 3 ­Gök­han 4 (Bu­rak dk.80) ? Lu­ga­no 4 E­du 4 ­Ro­ber­to Car­los 4.5 ­Sel­çuk 4 ­Mal­do­na­do 4 (A­li Bil­gin dk.52) 5 ­Se­mih 4.5 A­lex 5.5 U­ğur 4 ­Gü­i­za 5.5 ­Vol­kan Ba­ba­can ­Jo­si­co ­Gür­han İl­han ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> ARSENAL 5 Al­mu­ni­a 6.5 E­bo­u­e 6 ­Song 7 ­Sil­vest­re 5 C­lichy 6 ­Wal­cott 6.5 (D­jo­u­ro­u dk.84) ? ­Fab­re­gas 7.5 ­Di­aby 7 (Ram­sey dk.73) 6.5 ­De­nil­son 5.5 ­Nas­ri 6.5 A­de­ba­yor 7.5 (Ve­la dk.86) ? Fa­bi­ans­ki ­Van Per­si­e ­Bendt­ner ­Gibbs T.D: Ar­se­ne Wen­ger GOL­LER: A­de­ba­yor (dk.10), Wal­cott (dk.11), Sil­vest­re (dk.19 k.k.), Di­aby (dk.22), Song (dk.49), Gü­i­za (dk.79), Ram­sey (dk. 90+3) ­HA­KEM­LER: Pe­ter F­jörd­feldt, Hen­rik And­ren, Mag­nus S­jöb­lom (İs­veç) G GRUBU Takımlar O G B M A Y P Ar­se­nal 3 2 1 0 10 3 7 D.Ki­ev 3 1 2 0 2 1 5 ­Por­to 3 1 0 2 3 6 3 F.Bah­çe 3 0 1 2 3 8 1 Top­lu So­nuç­lar: F.Bah­çe­-Ar­se­nal: 2-5, Por­to-D.Ki­ev: 0-1 KAZIM KAŞINDI “BEN YE­DEK OTUR­MAM!” Ar­se­nal ma­çı­nın yak­laş­tı­ğı sa­at­ler­de si­nir­le­rin ger­gin ol­du­ğu F.Bah­çe’de kar­şı­laş­ma ön­ce­si il­ginç ge­liş­me­ler ya­şan­dı. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na yap­tı­ğı di­sip­lin­siz ha­re­ket­ler­le Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes’in tep­ki­si­ni çe­ken Ka­zım, dün bar­da­ğı ta­şır­dı. F.Bah­çe’de mut­suz ol­du­ğu­nu ve ilk fır­sat­ta İn­gil­te­re’ye dön­mek is­te­di­ği­ni giz­le­me­yen Ka­zım, ta­raf­ta­rı ol­du­ğu Ar­se­nal kar­şı­sın­da ilk 11’de ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce Ara­go­nes’e ta­vır al­dı. Sa­man­dı­ra’da açık­la­nan maç kad­ro­sun­da ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­nen Ka­zım, “Ben ye­dek ku­lü­be­sin­de otu­ra­cak adam de­ği­lim” de­yin­ce Ara­go­nes bu res­te ay­nı şe­kil­de kar­şı­lık ver­di; “O za­man kad­ro­da da yer al­ma­ya­cak­sın!” MEC­BU­Rİ DE­Ğİ­ŞİK­LİK­LER ­Ya­şa­nan bu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi’nin Ka­zım’a çok a­ğır bir ce­za ve­re­ce­ği öğ­re­ni­lir­ken, A­ra­go­nes, ilk 11’de ve tak­tik an­la­yı­şın­da de­ği­şik­li­ğe git­mek zo­run­da kal­dı. Sa­vun­ma kur­gu­su­nu boz­ma­yan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı sa­kat­lı­ğı­na kar­şın “Ağ­rım yok” di­yen Gök­han Gö­nül’e ilk 11’de yer ve­rir­ken, ön li­be­ro­da yal­nız oy­na­ma­sı bek­le­nen Sel­çuk’un ya­nı­na Mal­do­na­do’yu mon­te et­ti. Se­mih’i sağ ka­nat­ta gö­rev­len­di­ren A­ra­go­nes, sol ka­na­dı U­ğur’a tes­lim e­der­ken, tek for­vet oy­na­yan Gü­i­za’yı A­lex i­le des­tek­le­di. De­de maç son­ra­sı Ka­zım o­la­yı­nı, “Ye­ri­ne da­ha i­yi o­yun­cu­la­rım ol­du­ğu i­çin kad­ro­ya al­ma­dım. Bu be­nim tak­di­rim­dir” di­ye­rek ge­çiş­tir­di. > M. Emin ULUÇ F.BAHÇE NOTLARI Prob­lem savunmada Maç son­ra­sı “İlk 11 da­ki­ka­da iki gol ye­me­miz böy­le bir so­nu­ca se­bep ol­du” di­yen Ara­go­nes, “De­fans­ta prob­lem­ler ya­şa­dık. Ta­kım ha­lin­de kö­tü de­fans yap­tık. Hü­cum­la sa­vun­ma ara­sın­da iki ay­rı grup gi­bi oy­na­dık. Ra­kip ka­dar po­zis­yon bul­duk. Biz de­fans­ta çok ha­ta yap­tı­ğı­mız için den­ge bo­zul­du. Grup­ta şan­sı­mız hâ­lâ var. Ka­lan maç­lar­da eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. ‘Yö­ne­tim is­ti­fa’ ses­le­ri 5-2’lik he­zi­met­le tri­bün­ler ade­ta çıl­dır­dı. Sa­ra­coğ­lu’nda ilk kez “Yö­ne­tim is­ti­fa”, “Yö­ne­tim bu ta­kım se­nin ese­rin” ses­le­ri du­yul­du. Tri­bün­ler­de GFBli­ler­le di­ğer ta­raf­tar­lar ara­sın­da kav­ga çık­tı. Özel­lik­le 4. gol­den son­ra çıl­gı­na dö­nen Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler sık sık, “I lo­ve yo­u Zi­co”, “Aziz gol, gol” di­ye ba­ğı­rır­ken di­ğer ta­raf­tar­lar da on­la­rı yu­ha­la­dı. Dal­ya Sil­ves­tre’den! F.Bah­çe’nin Şam­pi­yon Ku­lüp­ler Ku­pa­sı ve Şam­pi­yon­lar Li­gi ile ön ele­me­le­rin­de­ki top­lam­da 100. go­lü­nü Ar­se­nal’in de­fans oyun­cu­su Sil­ves­tre at­tı! 20’de Güi­za’nın ce­za sa­ha­sı için­de­ki sert şu­tun­da Sil­ves­tre’ye çar­pan top Ar­se­nal ağ­la­rı­na git­ti. Çı­kar­dık­la­rı olay­lar­la bi­li­nen İn­gi­liz ta­raf­tar­lar dün ak­şam­ki ma­ça faz­la il­gi gös­ter­me­di. “Biz­ler inan­dık siz de!..” Kar­şı­laş­ma ön­ce­si sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar ma­ça dam­ga­sı­nı vur­du. Ma­ra­ton alt tri­bü­nü “Be­li­eve” (İna­nın) pan­kar­tıy­la al­kış alır­ken he­men üs­tün­de­ki tri­bün­de bü­yük bir Türk bay­ra­ğı açıl­dı. Ta­raf­tar­lar “Biz­ler inan­dık siz­ler de ina­nın. Bi­zim için bu ma­çı alın” te­za­hü­rat­la­rıy­la ta­kım­la­rı­nı ma­ça mo­ti­ve et­se de F.Bah­çeli fut­bol­cu­lar sa­ha­da ta­nın­ma­ya­cak hal­dey­di. Alex mo­ti­ve et­ti Kap­tan Alex gün bo­yun­cu ar­ka­daş­la­rı­nı mo­ti­ve et­ti. Bre­zil­ya­lı yıl­dız yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­da, “Her­kes bi­zim fark­lı ye­nil­me­mi­zi bek­li­yor. Sa­ha­ya çı­kıp on­la­ra fut­bo­lu­muz­la ka­li­te­mi­zi gös­te­re­lim” di­ye­rek ta­kım ar­ka­daş­la­rı­nı ha­va­ya sok­tu! Son dakikalarda Vol­kan’ın top­la her bu­luş­ma­sın­da tri­bün­ler al­kış­la dal­ga geç­ti. F.Bah­çe, Kay­se­ri karşılaşmasıyla bir­lik­te Sa­ra­coğ­lu’nda­ki son iki ma­çın­da 9 gol ye­di. Ye­nil­mez­lik so­na er­di 23 Ka­sım 2005’te Şam­pi­yon­lar Li­gi ma­çın­da Mi­lan’a evin­de Shevc­hen­ko’nun gol­le­riy­le 4-0 mağ­lup olan F.Bah­çe o ta­rih­ten bu ya­na ge­len 15 maç­lık Sa­ra­coğ­lu ye­nil­mez­li­ği­ni dün kay­bet­ti. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler o maç­tan son­ra da ilk kez bu ka­dar fark­lı bir mağ­lu­bi­yet al­dı. Ar­se­nal’in 4. go­lü­nü Trab­zons­por’da for­ma gi­yen Ri­go­bert Song’un ye­ğe­ni Ale­xan­dre Song kay­det­ti. Wen­ger: Gu­rur­lan­dım Ar­se­nal Tek­nik Di­rek­tö­rü maç son­ra­sı, “F.Bah­çe’nin ofan­sif an­lam­da iyi bir ta­kım ol­du­ğu­nu bi­li­yor­duk” der­ken, “Çok iyi oy­na­dık. Hız­lı adam­la­rı­mız­la so­nu­ca git­me­yi bil­dik. Sa­kat­la­rı­mı­zın çok ol­ma­sı­na ve sa­ha­da­ki fut­bol­cu­la­rı­mı­zın yaş or­ta­la­ma­sı 22 ol­ma­sı­na rağ­men, böy­le bir skor al­mak be­ni çok gu­rur­lan­dır­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu. Kut­lu­alp’ten bom­ba söz­ler F.Bah­çe’nin es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den Ha­kan Bi­lal Kut­lu­alp, Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler ta­raf­tar gru­bu­nun id­di­a et­ti­ği gi­bi, Aziz Yıl­dı­rım’ın, bir is­ti­fa ka­ra­rı son­ra­sı Ta­hir Kı­ran’ı ara­ya­rak “Ta­raf­ta­rı top­la­yıp, be­nim için yü­rü­yün” de­di­ği­ni ken­di­si­nin de duy­du­ğu­nu açık­la­dı. Kut­lu­alp, Yıl­dı­rım’ın yü­rü­yü­şü yurt­dı­şın­dan ta­kip et­ti­ği­ni, kim­le­rin ge­lip gel­me­di­ği­ni so­rup öğ­ren­di­ği­ni de söy­le­di. EDU KABUS OLDU Sambacı birçok Devler Ligi maçında olduğu gibi yi­ne sah­ne­dey­di. Ar­se­nal kar­şı­sın­da ilk 3 gol­de ne­re­dey­se ra­kip o­yun­cu­la­ra ser­vis ya­pan Brezilyalı, Ka­dı­köy ka­le­si­ni İngiliz ekibine a­de­ta e­liy­le tes­lim et­ti. AR­SE­NAL’İN Sİ­LA­HI! F.Bah­çe’nin Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de­ki en k­ri­tik ma­çın­da Ar­se­nal, 15 maç­tır hiç­bir ta­kı­mın ga­lip ge­le­me­di­ği Sa­ra­coğ­lu’n­dan fark­lı bir za­fer­le ay­rıl­dı an­cak bu­nu bü­yük öl­çü­de E­du’ya borç­lu. Ge­çen se­zon CS­KA dep­las­ma­nın­da, ra­ki­be bir gol pa­sı ve­ren, yi­ne ay­nı maç­ta yap­tır­dı­ğı pe­nal­tıy­la Rus e­ki­bi­nin 2 gol bul­ma­sı­na se­bep o­lan E­du, İs­tan­bul’da­ki rö­vanş­ta da ken­di ka­le­si­ni vur­muş­tu. Ay­nı E­du, İs­tan­bul’da­ki Se­vil­la ma­çın­da yi­ne ken­di ka­le­si­ne gol at­mış, İs­pan­ya’da da pe­nal­tı ka­çır­mış, an­cak F.Bah­çe tu­ru ge­çip çey­rek fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­mış­tı. GOL­LE­RİN BAŞ Mİ­MA­RI ­Dün ge­ce Ar­se­nal’in tüm gol­le­rin­de ra­kip o­yun­cu­la­ra a­de­ta e­liy­le ser­vis ya­pan E­du, ilk 3 go­lün de baş mi­ma­rı ol­du. Sam­ba­cı maç son­ra­sı, “Bu s­kor bi­zim i­çin bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı. Öy­le bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz ki, ne yap­sak ol­mu­yor” de­di. Ka­nar­ya bu so­nuç­la bir­lik­te Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de g­rup­tan çık­ma şan­sı­nı ma­te­ma­tik­sel he­sap­la­ra bı­ra­kır­ken, U­E­FA Ku­pa­sı’na kal­ma şan­sı­nı da a­te­şe at­tı. Di­na­mo’nun Por­to dep­las­ma­nın­da ka­zan­ma­sı da sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin he­sap­la­rı­nı zo­ra so­kan bir ge­liş­me ol­du. İlk maç­lar so­nun­da 1 pu­an­da ka­lan F.Bah­çe’nin Av­ru­pa’da yo­la de­vam et­me­si i­çin ar­tık hep ka­zan­ma­sı ge­rek. > M.E­MİN U­LUÇ
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT