BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Okul önündeki gençleri önce uyardı, sonra nasihat etti...

Okul önündeki gençleri önce uyardı, sonra nasihat etti...

Kız Mes­lek Li­se­si önün­de bek­le­yen üç gen­ci ya­nı­na ça­ğı­ran Va­li Esen “Kız okul­la­rı­nın kar­şı­sın­dan uzak du­ra­cak­sı­nız. Si­zin ba­cı­la­rı­nı­za iki ta­ne adam di­ki­lip bak­sa ya­kı­şık alır mı?” di­ye ikaz etti.> Gök­türk Fı­rat Rİ­ZE İHA Ri­ze Va­li­si Ka­sım Esen, okul çı­kış sa­at­le­rin­de ba­zı okul­la­rın çev­re­sin­de de­ne­tim­ler­de bu­lu­na­rak gö­rev­li po­lis­le­ri kon­trol et­ti. Ri­ze Kız Mes­lek Li­se­si önün­de bek­le­yen üç si­vil gi­yim­li gen­ci ya­nı­na ça­ğı­ran ve genç­le­re okul önün­de ne­den bek­le­dik­le­ri­ni so­ran Va­li Esen, “Bir da­ha si­zi bu­ra­da otu­rur­ken gör­me­ye­ce­ğim. Bu si­ze son ih­ta­rım­dır. Kız okul­la­rı­nın kar­şı­sın­dan uzak du­ra­cak­sı­nız. Si­zin ba­cı­la­rı­nı­za iki ta­ne adam di­ki­lip bak­sa ya­kı­şık alır mı ?” di­ye azar­la­dı. Üzer­le­rin­den kim­lik çık­ma­yan genç­ler olay ye­ri­ne ça­ğı­rı­lan asa­yiş ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Ri­ze Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ço­cuk Şu­be­si’ne gö­tü­rül­dü. Va­li Ka­sım Esen ise okul önü de­ne­tim­le­ri­ni bir sü­re da­ha sür­dür­dü. İYİ ÇO­CUK­LA­RA BEN­Zİ­YOR­SU­NUZ Rize Kız Lisesi önün­de bek­le­yen ve üzer­le­rin­den kim­lik de çık­ma­yan genç­ler, Vali Kasım Esen tarafından ikaz edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT