BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Of'taki küçük İstanbul

Of'taki küçük İstanbul

Trab­zon’un Of il­çe­si­ne bağ­lı Bö­lüm­lü bel­de­si, ma­hal­le­le­ri­nin ad­la­rıy­la İs­tan­bul’u an­dı­rı­yor.Trab­zon’un Of il­çe­si­ne bağ­lı Bö­lüm­lü bel­de­si, ma­hal­le­le­ri­nin ad­la­rıy­la İs­tan­bul’u an­dı­rı­yor. Ah­şap ev­le­ri ve do­ğal gü­zel­li­ğiy­le ta­nı­nan Bö­lüm­lü bel­de­si­ne men­sup 10 bin ki­şi İs­tan­bul’da ya­şı­yor. Be­le­di­ye kararıyla, Bö­lüm­lü bel­de­sin­de 8 ma­hal­le­ye, Ak­sa­ray, Bey­ler­be­yi, Emir­gan, Fa­tih, Kar­tal, Mit­hat­pa­şa, Tak­sim ve Yıl­dız adı ve­ril­di. Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Ha­lil İb­ra­him Sü­rem de kü­çük bir be­le­di­ye ol­duk­la­rı­nı, kar­deş ola­rak gör­dük­le­ri İs­tan­bul’da­ki il­çe be­le­di­ye­ler­den za­man za­man yar­dım gör­dük­le­ri­ni, en faz­la yar­dı­mın ise hem­şeh­ri­le­ri­nin de gö­rev yap­tı­ğı Be­yoğ­lu ve Sa­rı­yer be­le­di­ye­le­rin­den gel­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT