BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Toruna miras oyunu!

Toruna miras oyunu!

İs­viç­re’nin Lo­zan şeh­rin­de ya­şa­yan 23 ya­şın­da­ki Yük­sel Şa­hin’in, mi­ras­tan mah­rum kal­ma­sı için de­de­si ta­ra­fın­dan ölü gös­te­ril­di­ği id­di­a edil­di.İs­viç­re’nin Lo­zan şeh­rin­de ya­şa­yan 23 ya­şın­da­ki Yük­sel Şa­hin’in, mi­ras­tan mah­rum kal­ma­sı için de­de­si ta­ra­fın­dan ölü gös­te­ril­di­ği id­di­a edil­di. Yük­sel Şa­hin, ev­li­lik iş­lem­le­ri için ni­şan­lı­sı Ök­keş Fi­dan ile bir­lik­te Nur­da­ğı Nü­fus Mü­dür­lü­ğü’ne baş­vu­ru yap­tı. Baş­vu­ru­yu in­ce­le­yen nü­fus yet­ki­lile­ri, Yük­sel Şa­hin’in 15 Ekim 1998 gü­nü, ece­liy­le öl­dü gös­te­ril­di­ği­ni, nü­fus­tan 20 Ağus­tos 2007 ta­ri­hin­de de­de­si Hü­se­yin Şa­hin’in be­ya­nı üze­ri­ne İn­ci­li köy muh­ta­rı Tur­gut Öz­bek’in ölüm tu­ta­na­ğı tu­tul­du­ğu­nu tes­pit et­ti. Ök­keş Fi­dan, olay kar­şı­sın­da şaş­kı­na dön­dük­le­ri­ni, so­rum­lu­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı ve ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı için mah­ke­me­ye baş­vur­duk­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT