BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anlaşma yapılmazsa sonuç dramatik olur

Anlaşma yapılmazsa sonuç dramatik olur

“Irak ile ABD arasındaki güvenlik anlaşması bir an önce imzalanmalı...”ABD SAVUNMA BAKANI GATES: “Irak ile ABD arasındaki güvenlik anlaşması bir an önce imzalanmalı...” > WASHİNGTON ABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ro­bert Ga­tes, Irak ile ABD ara­sın­da gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nın bir an ön­ce im­za­lan­ma­ma­sı ha­lin­de, bu­nun so­nuç­la­rı­nın dra­ma­tik ola­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Ga­tes, ön­ce­ki ak­şam, ara­la­rın­da AFP’nin de bu­lun­du­ğu 3 ajan­sa ver­di­ği mü­la­kat­ta, “Ame­ri­kan as­ker­le­ri­nin BM’nin ta­nı­dı­ğı sü­re­nin (31 Ara­lık 2008) so­na er­me­sin­den son­ra Irak’ta kal­ma­la­rı­nın sta­tü­sü­nü be­lir­le­yen an­laş­ma (SO­FA) ol­maz­sa ya da BM ta­ra­fın­dan gö­rev sü­re­si uza­tıl­maz­sa bunun so­nuç­la­rı dra­ma­tik olur” de­di. IRAK’A UYA­RI! ABD­ Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ro­bert Ga­tes, gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nın bir an ön­ce imzalanması ko­nu­sun­da Irak’ı uyar­dı...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT