BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Özel birlikler

Özel birlikler

Terör­le mü­ca­de­le, kla­sik or­du­lar­la; bu or­du­la­rın men­sup­la­rı ve bun­la­rın ge­liş­tir­dik­le­ri sa­vaş me­tot­la­rı ile ol­mu­yor. Bu du­ru­mu ise, 25 se­ne­dir te­rör­le mü­ca­de­le et­mek­te olan Tür­ki­ye bi­li­yor.Terör­le mü­ca­de­le, kla­sik or­du­lar­la; bu or­du­la­rın men­sup­la­rı ve bun­la­rın ge­liş­tir­dik­le­ri sa­vaş me­tot­la­rı ile ol­mu­yor. Bu du­ru­mu ise, 25 se­ne­dir te­rör­le mü­ca­de­le et­mek­te olan Tür­ki­ye bi­li­yor. Ya­ni, te­rör­le sa­vaş, ni­za­mi or­du­la­rın işi de­ğil­dir. Te­rör­le et­kin mü­ca­de­le için; vak­tiy­le İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ay­rı bir müs­te­şar­lık ku­rul­ma­sı is­ten­di. Bü­rok­rat­la­rın gü­cü, bu du­ru­mu, kuv­ve­den fii­le çı­kar­ma­ya yet­me­di. Si­ya­si ik­ti­dar­lar, her ne­den­se böy­le bir ka­rar al­ma­dı; ala­ma­dı. 16 Ekim 2008 ta­ri­hin­de ya­pı­lan zir­ve top­lan­tı­sın­da; te­rör­le mü­ca­de­le­nin ay­nı min­val üze­re ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı alın­dı. Si­ya­si ira­de bu ka­ra­rın ar­ka­sın­da adu­ra­rak, bu du­ru­mu bir an ön­ce kuv­ve­den fii­le çı­kar­ma­lı­dır. Zi­ra çok geç ka­lın­mış bir hu­sus­tur. Te­rör­le mü­ca­de­le için, özel bir­lik­ler oluş­tu­rul­ma­sı fik­ri de ye­ni de­ğil­dir. Vak­tiy­le, hem jan­dar­ma­nın ve hem de Em­ni­yet’in bün­ye­sin­de bu tür olu­şum­lar ku­rul­muş­tu. Bu ku­ru­luş­lar sa­ye­sin­de; te­rör­le mü­ca­de­le­de epey­ce me­sa­fe de al­mış­tık. Bu­ra­da­ki ek­si­ği­miz, bu ku­ru­luş­la­rı da­ha son­ra­la­rı kon­trol ede­me­yi­şi­miz ol­muş­tur. Kon­trol­den çı­kan bu ki­şi­ler­den bir­ço­ğu; dev­let adı­na ça­lı­şı­yo­rum di­ye ken­di­si­ne hiz­met et­miş­tir. Dev­le­tin bu­ra­da­ki zaa­fı, bu ku­rum ve ku­ru­luş­lar ile bun­la­rın men­sup­la­rı­na, ye­te­rin­ce ve so­nu­na ka­dar sa­hip çık­ma­ma­sı ol­muş­tur. Bun­lar­dan bir­ço­ğu te­da­vi­ye ve ko­run­ma­ya muh­taç iken, ba­şı­boş bı­ra­kı­lıp, ken­di hal­le­ri­ne terk edil­miş­tir. Ken­di­le­ri­nin kul­la­nıl­dı­ğı­nı zan­ne­den bu ki­şi­ler­den bir kıs­mı; ken­di­le­ri adı­na bir­çok ka­nun­suz ey­lem­le­re gi­riş­mek­ten çe­kin­me­miş­ler­dir. Bu ha­ta­ya bir da­ha dü­şül­me­me­li; dev­le­tin kon­tro­lün­de ol­ma­sı ge­rek­li bu ze­vat, ömür­le­ri­nin so­nu­na ka­dar gö­ze­ti­lip, ko­run­ma­lı­dır. Bu­nun için ge­rek­li ka­nu­ni mü­ey­yi­de­ler bir an ön­ce çı­kar­tıl­ma­lı­dır. Bu şe­kil­de; hem te­rör­le et­kin mü­ca­de­le sağ­lan­mış olur ve hem de bu in­san­la­ra sa­hip çı­kıl­mış olur. Ay­rı­ca; te­rör­le mü­ca­de­le­nin en et­ki­li yo­lu; mil­let­çe ay­nı ira­de­yi or­ta­ya ko­yup, bu­nun ar­ka­sın­da ol­mak ve mü­ca­de­le un­sur­la­rı­nı ko­or­di­ne edip, bun­la­rın tek el­den ha­re­ket et­me­le­ri­ni sağ­la­mak­tır. Te­rör­le mü­ca­de­le­de her ku­rum ve ku­ru­luş; öy­le ken­di baş­la­rı­na mü­ca­de­le­ye gi­riş­me­me­li; bü­tün bun­lar tek bir mer­kez­den ko­or­di­ne­li ola­rak yön­len­di­ril­me­li­dir. Dün ol­du­ğu gi­bi, as­ker ay­rı is­ti­ka­me­te çe­ker, si­vil­ler ay­rı tel­ler­den ça­lar­sa; mey­da­na ge­le­cek kao­tik or­tam­dan, şa­hıs­la­rı adı­na fay­da­lan­mak is­te­yen­ler çı­kar! Ge­çen dö­nem­ler­de mey­da­na ge­len bu tür olay­lar­da hâ­lâ pi­rin­cin ta­şı­nı ayık­la­ya­bil­miş de­ği­liz! Sı­fa­tı ve gö­re­vi ne olur­sa ol­sun; hiç kim­se ken­di­si­ni dev­le­tin ye­ri­ne ko­yup ey­lem ya­pa­maz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT