BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Paulson: Birkaç ay sonra toparlanırız

Paulson: Birkaç ay sonra toparlanırız

ABD Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son, ABD’de mev­cut fi­nan­sal prob­lem­le­rin bi­raz da­ha sü­re­ce­ği­ni an­cak, so­nun­da eko­no­mi­nin iyi­le­şe­ce­ği­ni söy­le­di.ABD Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son, ABD’de mev­cut fi­nan­sal prob­lem­le­rin bi­raz da­ha sü­re­ce­ği­ni an­cak, so­nun­da eko­no­mi­nin iyi­le­şe­ce­ği­ni söy­le­di. Pa­ul­son, ABD-Çin İliş­ki­le­ri Ulu­sal Ko­mi­te­si’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Eko­no­mi, ABD Mer­kez Ban­ka­sı (Fed) ile ça­lı­şan yö­ne­ti­mi­nin, fi­nan­sal sis­te­mi güç­len­dir­mek için ge­rek­li adım­la­rı at­ma ta­ah­hü­dün­den ötü­rü to­par­la­na­cak­tır” de­di. Di­ğer ül­ke­ler­le ya­kın iliş­ki­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Pa­ul­son, “Hü­kü­me­ti­miz, bü­yü­me­yi ha­re­ke­te ge­çir­mek, ya­tı­rım­la­rın fi­nans­ma­nı­nı ar­tır­mak ve fi­nans ku­ru­luş­la­rı­mı­zı güç­len­dir­mek için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­cak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT