BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KRİZE İNATSA!

KRİZE İNATSA!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 1.1 milyar dolarlık enerji yatırımı için, “Bu bizim hayalimizdi” dediSabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 1.1 milyar dolarlık enerji yatırımı için, “Bu bizim hayalimizdi” dedi > Uğur Kü­çük BAN­DIR­MA Saban­cı Hol­ding-Ver­bund or­tak­lı­ğı olan Ener­ji­Sa’ya ait Ban­dırma Do­ğal­gaz Kom­bi­ne Çev­rim San­tra­li, Ada­na Kav­şak Ben­di Hid­ro­elek­trik San­tra­li ile Kah­ra­man­ma­raş Ha­cı­nı­noğ­lu Re­gü­la­tö­rü ve Hid­ro­elek­trik San­tra­li’nin te­mel at­ma tö­re­ni, can­lı ya­yın­da eş za­man­lı ola­rak Ban­dır­ma Do­ğal­gaz San­tra­li ala­nın­da tö­ren­le atıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, hem ener­ji sek­tö­rü­nün can­lı­lı­ğı hem de hü­kü­met­le­rin Tür­ki­ye’de oluş­tur­du­ğu gü­ve­nin, ener­ji sek­tö­rü­ne iti­ba­rı ar­tır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu­ra­da me­saj ve­ri­li­yor. Ener­ji ya­tı­rım­la­rı kriz din­le­mi­yor” de­di. Ya­tı­rım or­ta­mı oluş­tur­duk­la­rı­nı, hu­ku­ki alt­ya­pı­yı dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Gü­ler, “Yok­sa hiç kim­se kriz or­ta­mın­da 1 mil­yar 100 mil­yon do­la­rı teh­li­ke­ye at­maz” de­di. Sa­ban­cı ai­le­si­nin rüz­gar ener­ji­si ala­nın­da da 155 me­ga­vat­lık bir mü­ra­ca­atı­nın bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Gü­ler, ba­kan­lık ola­rak ge­le­cek dö­nem için 20 bin me­ga­vat­lık rüz­gar ya­tı­rı­mı dü­şün­dük­le­rin di­le ge­tir­di. SA­BAN­CI: BU­GÜ­NÜ HA­YAL ET­TİK Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı da ener­ji sek­tö­rü­nü ana iş kol­la­rın­dan bi­ri ola­rak seç­me­le­rin­den bu ya­na bu­gü­nün ha­ya­li­ni kur­duk­la­rı­nı söy­le­di. “Rah­met­li Sa­kıp Bey te­mel at­ma­la­rı çok se­ver­di. Çün­kü bi­lir­di ki Sa­ban­cı top­lu­lu­ğu ça­lı­şan­la­rı te­mel at­tık­la­rı za­man so­nu­nu ge­ti­rir­ler” di­yen Sa­ban­cı, bu te­sis­le­rin de ya­kın za­man­da açı­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Sa­ban­cı, ener­ji sek­tö­rü­nün ge­le­ce­ği­ne inan­dık­la­rı­nı ve gü­ven­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. BEDAŞ YAKINDA DEVRALINACAK Güler Sabancı, yakın zamanda ihalesini aldıkları Başkent Elektrik Dağıtım Şirketini (BEDAŞ) devralacaklarını söyledi ve “Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz” diye konuştu. “Bİ­ZİM YO­LU­MU­ZU AÇI­N” Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, ko­nuş­ma­sın­da Ener­ji Ba­ka­nı Gü­le­r’­e ses­len­di ve “Bi­zi des­tek­le­me­niz, bi­zim yo­lu­mu­zu aç­ma­nız la­zı­m” de­di. Sa­ban­cı, “Ser­best pi­ya­sa­ya gü­ve­ni­yo­ruz. Ka­mu­nun özel sek­tö­rü de­net­le­yen ve yo­lu­nu açan ko­num­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ener­ji sek­tö­rü­ne bu­na ina­na­rak de­vam edi­yo­ru­z” de­di. Özel sek­tör pro­je­le­ri 33 mil­yar YTL Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK) Baş­ka­nı Ha­san Kök­taş, pi­ya­sa­la­rın bir tür­lü du­rul­ma­dı­ğı, ade­ta ya­tı­rım ve fi­nans­man kav­ram­la­rı­nın teh­li­ke­li bu­lun­du­ğu bir dö­nem­den ge­çil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İş­te dün­ya ça­pın­da böy­le­si­ne ka­ram­sar bir dö­nem ya­şa­nır­ken, Tür­ki­ye­’nin ve dün­ya­nın say­gın iki özel sek­tör şir­ke­ti ta­ra­fın­dan 3 bü­yük elek­trik üre­tim pro­je­si­nin te­mel­le­ri­nin atı­lı­yor ol­ma­sı son de­re­ce önem­li­di­r” de­di. KAR KÜREYİCİLERİ Ener­ji­Sa şir­ke­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı­nın ener­ji sek­tö­rü­nün yo­lu­nu açan kar kü­re­yi­ci­le­ri gi­bi ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Kök­taş, ken­di­le­ri­ni ta­kip eden şir­ket­le­re de re­ka­bet ve ener­ji pi­ya­sa­sı­nın yo­lu­nu aç­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bu­gü­ne ka­dar EPD­K’­dan li­sans alan ve ya­tı­rım­la­rı sür­mek­te olan özel sek­tör pro­je­le­ri­nin eko­no­mik bü­yük­lü­ğü­nün 33 mil­yar YTL’­ye ulaş­tı­ğı­nı bil­di­ren Kök­taş, yak­la­şık 22 bin 600 me­ga­wat gi­bi yük­sek bir ku­ru­lu güç bü­yük­lü­ğü­nü ifa­de eden bu pro­je­le­rin ya­rı­ya ya­kın bö­lü­mü­nün hid­ro­elek­trik san­tral­ler­den oluş­tu­ğu­nu be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT