BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rakiplerinizden korkmayın onları çıldırtarak galip gelin

Rakiplerinizden korkmayın onları çıldırtarak galip gelin

Pe­ra­ken­de sek­tö­rü­nün kal­bi ‘Pe­ra­ken­de Gün­le­ri­’n­de at­tı. Sek­tör tem­sil­ci­le­ri ba­şa­rılı olma­nın sır­rı­nı dün­ya­ca ün­lü uz­man­lar­dan din­le­diPe­ra­ken­de sek­tö­rü­nün kal­bi ‘Pe­ra­ken­de Gün­le­ri­’n­de at­tı. Sek­tör tem­sil­ci­le­ri ba­şa­rılı olma­nın sır­rı­nı dün­ya­ca ün­lü uz­man­lar­dan din­le­di > İnan Ar­vas-Tu­lay Dur İS­TAN­BUL Soy­sal şir­ke­ti ta­ra­fın­dan bu yıl 8’in­ci­si dü­zen­le­nen ve yo­ğun bir il­giy­le kar­şı­la­nan Pe­ra­ken­de Gün­le­ri, ala­nın­da dün­ya­ca ün­lü oto­ri­te­le­ri sek­tör­le bu­luş­tur­du. İş adam­la­rı kon­fe­rans­ta ra­kip­le­riy­le na­sıl ba­şa çı­ka­cak­la­rı­nı ve dur­gun­la­şan eko­no­mi ile na­sıl ba­şa çı­ka­cak­la­rı­nı dün­ya­nın en tec­rü­be­li isim­le­rin­den öğ­ren­di. Pe­ra­ken­de sek­tö­rün­de, ye­ni uy­gu­la­ma­la­rın tar­tı­şıl­dı­ğı, kar­şıt gö­rüş­le­rin pay­la­şıl­dı­ğı, sı­nır­sız iş­bir­li­ği im­kan­la­rı­nın doğ­du­ğu en bü­yük bu­luş­ma nok­ta­sı olan Pe­ra­ken­de Gün­le­ri 2008 Lüt­fi Kır­dar Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı­’n­da süp­riz açı­lış­la baş­la­dı.. İŞ DÜN­YA­SI HA­LAY TUT­TU Sek­tö­rün ön­de ge­len isim­le­ri Di­yar­ba­kır Ha­la­yıy­la baş­la­yan ve de­ği­şik yö­re­ler­den oyun­la­rın ser­gi­len­di­ği gös­te­ri­ler iz­le­yi­ci­le­rin coş­ku­lu al­kış­la­rıy­la kar­şı­lan­dı. App­le mar­ka­sı­nın ku­ru­cu­la­rın­dan olan Guy Ka­wa­sa­ki, işin­de dev­rim yap­mak is­te­yen­le­re, zor za­man­lar­dan kork­ma­yan­la­ra ve re­ka­bet gü­cü­nü ar­tır­mak is­te­yen­le­re “Ra­kip­le­ri Çıl­dırt­ma­nın Yol­la­rı­”nı an­lat­tı. 11 ana ba­şa­rı ko­nu­su­na de­ği­nen Ka­wa­sa­ki bu ba­şa­rı baş­lık­la­rı­nı şu şe­kil­de sı­ra­la­dı: An­lam oluş­tu­run, ba­şa­rı­sız­lık dü­şün­ce­sin­den kur­tu­lun, son­ra­ki bo­yu­ta at­la­yın, müş­te­ri­ni­ze odak­la­nın, ma­ğa­za­nı­zı niş ya­pın, müş­te­ri­le­ri­ni­zin sa­dık ol­ma­sı­nı sağ­la­yın, ken­di gü­cü­nü­zü kul­la­nın, iyi ya­pa­rak iyi olun, ra­kip­le­ri­ni­zi müt­te­fik­le­ri­ni­ze dö­nüş­tü­rün, zi­hin­le­riy­le oy­na­yın, Bo­zo­la­rın si­zi ba­şa­rı­sız kıl­ma­sı­na izin ver­me­yin. Pe­ra­ken­de­ci­ler hü­cu­mu se­vi­yor Bu yıl 3000 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı Pe­ra­ken­de Gün­le­ri­’nin pe­ra­ken­de­nin ve pe­ra­ken­de­de­ki trend­le­rin kü­çük bir öl­çe­ği ol­du­ğu­na de­ği­nen Soy­sal Ge­nel Mü­dü­rü Su­at Soy­sal, “Or­ga­ni­zas­yo­nun içe­ri­ği­ni ve kur­gu­su­nu sek­tör­le be­ra­ber tar­tı­şı­yor ve ka­rar­laş­tı­rı­yo­ruz. Ha­zır­la­nı­şın­dan, uy­gu­la­ma­sı­na Pe­ra­ken­de Gün­le­ri sek­tö­rün tam bir göv­de gös­te­ri­si­dir. Tüm otu­rum­lar hem zor za­man­lar hem de sü­rek­li ge­li­şim ko­nu­sun­da esin­le­nil­mek, fi­kir al­mak üze­re ha­zır­lan­dı­” de­di. Su­at Soy­sal pe­ra­ken­de­ci­le­rin hü­cu­mu sev­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “pe­ra­ken­de­ci­le­rin za­ten for­ve­ti kuv­vet­li. Bu zor za­man­lar­da biz da­ha çok or­ta sa­ha­ya yö­ne­lik kon­fe­rans­lar dü­zen­le­di­k” de­di. Be­ec­ham 22 yıl­lık öy­kü­sü­nü an­lat­tı Pret a man­ger Gro­up’­un sa­hi­bi Sinc­la­ir Be­ec­ham “ye­ni­lik­çi bir ça­lış­ma­”da ya­şa­na­bi­le­cek tüm de­tay­la­rı Pe­ra­ken­de Gün­le­ri 08 ka­tı­lım­cı­la­rı ile pay­laş­tı. Kı­sa za­man­da ris­ki ba­şa­rı­ya dö­nüş­tü­ren ve oluş­tur­du­ğu mar­ka­yı dün­ya dev­le­ri­ne sa­tan Be­ec­ham, ken­di mar­ka­sı­nın 22 yıl­lık öy­kü­sü­nü an­lat­tı. 1986 yı­lın­da tek ma­ğa­zay­la baş­la­dı­ğı bu­gün dün­ya­nın her ye­rin­de şu­be­le­ri olan bir mar­ka­ya dö­nüş­tü­ren Be­ec­ham ba­şa­rı­sı­nın sır­rı­nı “in­san, ürün­le­ri­miz ve iler­le­me­k” for­mü­lüy­le ta­nım­la­dı. Be­ec­ham, her za­man için da­ha iyi hiz­met il­ke­sin­den sap­ma­dan ça­lış­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek üre­ti­min ilk aşa­ma­sı­na ka­dar hâ­kim ol­ma­dan ba­şa­rı­ya ula­şı­la­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Pret a Man­ge­r’­in mer­cek nok­ta­sı­nın ta­kım ru­hu ve ça­lı­şan­la­ra ya­pı­lan ya­tı­rım ol­du­ğu­nu ifa­de eden Be­ec­ham, “Ken­di­ni­ze öz­gü bir sis­tem oluş­tu­run ve ha­ta yap­mak­tan kork­ma­yı­n” de­di. Yapmanız gereken karışıklık çıkarmak Guy Ka­wa­sa­ki zor za­man­lar­da iş dün­ya­sı­na şu me­sa­jı ver­di. “İş dün­ya­sın­da de­ğer­li olan iki ana ko­nu var: “Pa­ra ve an­la­m” oluş­tur­mak. Dün­ya­yı ya­şa­na­cak da­ha gü­zel bir yer ha­li­ne ge­ti­re­bi­le­cek an­lam­la­rı oluş­tu­rur­sa­nız ba­şa­rı­lı ola­bi­lir­si­niz.” İ­yi düş­ma­n­ın ge­nel­lik­le bir en­düs­tri­nin li­de­ri, ye­ni ku­rul­muş ve­ya yük­se­len, kö­tü düş­ma­n­ın ise sal­dır­gan, aç­göz­lü ve hır­çın­ca sa­vaş­ma­ya is­tek­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ka­wa­sa­ki, “İ­yi düş­ma­na kar­şı sa­vaş­mak ça­lı­şan­la­rı­nı­zı he­ye­can­lan­dı­rır ve pi­ya­sa­da si­ze iti­bar ka­zan­dı­rı­r” de­di. “Ra­ki­bi­ni­zi yok et­mek ya da onu pi­ya­sa dı­şı­na it­mek zo­run­da de­ğil­si­niz. Yap­ma­nız ge­re­ken ka­rı­şık­lık mey­da­na ge­tir­mek­ti­r” di­yen Guy Ka­wa­sa­ki­’nin iyi ve kö­tü düş­man hak­kın­da­ki tanımlaması da şöy­le: “İ­yi düş­man, ge­nel­lik­le bir en­düs­tri­nin li­de­ri, ya­ni siz­den bü­yük ol­ma­sı ge­re­kir. Eğer ra­kip, hal­ka açık şir­ket­se, onun hak­kın­da bil­gi edin­me yo­lu, his­se se­net­le­rin­den al­mak­tır. Or­tak­lık bil­gi­le­ri­ni al­ma hak­kı da ka­zan­dı­ra­cak­tır.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93777
  % -0.81
 • 4.7158
  % -0.42
 • 5.4622
  % -0.7
 • 6.2385
  % -0.68
 • 194.404
  % -0.11
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT