BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Binalara ısı yalıtımı mecburiyeti geliyor

Binalara ısı yalıtımı mecburiyeti geliyor

Isı Ya­lı­tı­mı Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ku­bi­lay Ulu, bi­na ya­lı­tı­mı ko­nu­sun­da­ki ek­sik­lik­ler do­la­yı­sıy­la her yıl or­ta­la­ma 7.5 mil­yar do­la­rın “ha­va­ya sav­rul­du­ğu­nu­” söy­le­di.Isı Ya­lı­tı­mı Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ku­bi­lay Ulu, bi­na ya­lı­tı­mı ko­nu­sun­da­ki ek­sik­lik­ler do­la­yı­sıy­la her yıl or­ta­la­ma 7.5 mil­yar do­la­rın “ha­va­ya sav­rul­du­ğu­nu­” söy­le­di. Ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek 1 Ka­sım­dan iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gi­re­cek “I­sı Ya­lı­tı­mı Yö­net­me­li­ği­” sa­ye­sin­de ül­ke eko­no­mi­si­ne bü­yük kat­kı sağ­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Ulu, yö­net­me­lik­le ye­ni bi­na­la­rın ısı ya­lı­tı­mı pro­je­le­ri­nin, mev­cut­lar­da­ki ta­di­lat ve ila­ve kı­sım­la­rın TS 825 stan­dar­dı­na gö­re ya­pıl­ma­sı­nın, böy­le­lik­le ener­ji­nin ve­rim­li ola­rak kul­la­nı­mı­nın sağ­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ye­ni stan­dart­la, mer­ke­zi ısıt­ma sis­te­mi dı­şın­da­ki, kat ka­lo­ri­fe­ri ile lo­kal ısı­tı­lan ya­pı­lar­da ara kat dö­şe­me­le­ri ve du­var böl­me­le­ri­nin de ya­lı­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Ulu, ay­rı­ca ya­lı­tım­lı cam­la­rın kul­la­nı­mı­nın da zo­run­lu ha­le gel­di­ği­ni bil­dir­di. Ra­kam­lar, ül­ke­miz­de bu­lu­nan yak­la­şık 17 mil­yon ko­nu­tun yüz­de 90’ı­nın hâ­lâ ya­lı­tım­sız ol­du­ğu­nu, yıl­da 7.5 mil­yar do­la­rın ha­va­ya sav­rul­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT