BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Teknoloji meraklıları için IBM’den merkez

Teknoloji meraklıları için IBM’den merkez

IBM Türk, i­no­vas­yon st­ra­te­ji­si kap­sa­mın­da kur­du­ğu IBM İ­no­vas­yon Mer­ke­zi­ni hiz­me­te aç­tıIBM Türk, i­no­vas­yon st­ra­te­ji­si kap­sa­mın­da kur­du­ğu IBM İ­no­vas­yon Mer­ke­zi­ni hiz­me­te aç­tı Tür­ki­ye­’de 70 yıl­dır bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri ve hiz­met­le­ri su­nan IBM Türk, ino­vas­yon stra­te­ji­si kap­sa­mın­da kur­du­ğu IBM İno­vas­yon Mer­ke­zi­ni hiz­me­te aç­tı. IBM İno­vas­yon Mer­ke­zi, IBM çö­züm or­tak­la­rı­na, ba­ğım­sız ya­zı­lı­mev­le­ri­ne, ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra, risk ser­ma­ye­si iş­let­me­ci­le­ri­ne, tek­no­lo­ji dün­ya­sı­na ye­ni adım atan şir­ket­le­re, BT uz­man­la­rı­na ve aka­de­mis­yen­le­re açık ola­cak. Zi­ya­ret­çi­ler mer­ke­zin eği­tim kurs­la­rı ve da­nış­ma hiz­met­le­ri­nin ya­nı sı­ra, son tek­no­lo­ji­ye sa­hip su­nu­cu­la­rı­nın kap­sam­lı tek­nik alt­ya­pı­sın­dan da ya­rar­la­na­bi­le­cek. BT pro­fes­yo­nel­le­ri ve aka­de­mis­yen­ler, uy­gu­la­ma­lı ça­lış­ma­lar, tek­nik se­mi­ner­ler ve bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la bil­gi­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bi­le­cek, IBM De­ve­lo­per­Work­s’­te­ki açık kay­nak kod­lu en gün­cel tek­no­lo­ji­le­ri keş­fe­de­bi­le­cek. Mer­ke­zin zi­ya­ret­çi­le­ri­ne sun­du­ğu en de­ğer­li im­kan­lar­dan bi­ri, dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de bu­lu­nan 41 İno­vas­yon Mer­ke­zi­nin uz­man­lı­ğı­nı kap­sa­yan bir ağa eri­şe­bil­me­le­ri ola­cak. Böy­le­ce şir­ket­ler ve aka­de­mis­yen­ler, her­han­gi bir mer­ke­ze ne ka­dar uzak olur­lar­sa ol­sun­lar, IB­M’­in en iyi sa­tış, pa­zar­la­ma ve tek­nik uz­man­la­rı­na anın­da eri­şe­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT