BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KEY ödemesine itiraz için son gün 27 Ekim

KEY ödemesine itiraz için son gün 27 Ekim

Ko­nut Edin­dir­me Yar­dı­mın­da (KEY) hak sa­hi­bi olup da öde­me­le­rin­de ek­sik­lik ol­du­ğu­nu id­di­a eden­ler, 27 Ekim ta­ri­hi­ne ka­dar baş­vu­ra­bi­le­cek.Ko­nut Edin­dir­me Yar­dı­mın­da (KEY) hak sa­hi­bi olup da öde­me­le­rin­de ek­sik­lik ol­du­ğu­nu id­di­a eden­ler, 27 Ekim ta­ri­hi­ne ka­dar baş­vu­ra­bi­le­cek. 100 bin­ler­ce iti­raz di­lek­çe­si­nin ulaş­tı­ğı yet­ki­li­le­r, ya­sa­da be­lir­ti­len ni­te­lik­le­ri ta­şı­ma­yan, hak sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı hal­de Bağ-Ku­r’­lu­la­rın, da­ha ön­ce KEY alan­la­rın ve ‘bel­ki ba­na da öde­ni­r’ di­ye baş­vu­ran­la­rın da bu­lun­du­ğu ku­rum yet­ki­li­le­ri, iti­raz­la­rın çok faz­la ol­ma­sı se­be­biy­le, iti­raz­la­rın 2 ay için­de de­ğer­len­di­ri­lip ye­ni­ öde­me lis­te­si ha­zır­lan­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar 4 mil­yon 933 bin ki­şi­ye öde­me ya­pıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT