BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ankara Emeklilik AEGON Sigorta oldu

Ankara Emeklilik AEGON Sigorta oldu

An­ka­ra Emek­li­li­k’­i ala­rak Tür­ki­ye­’ye ge­len Ae­go­n’­un hedefi 5 yılda ilk 5’e girmekAn­ka­ra Emek­li­li­k’­i ala­rak Tür­ki­ye­’ye ge­len Ae­go­n’­un hedefi 5 yılda ilk 5’e girmek AE­GON Si­gor­ta Mer­kez ve Do­ğu Av­ru­pa Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Ga­bop Ke­pecs, Tür­ki­ye­’de he­def­le­ri­ni ‘bü­tün bü­yü­me fır­sat­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me­k’ ola­rak açık­la­dı. An­kara Emek­li­lik A.Ş. his­se­le­ri­nin ta­ma­mı­nı sa­tın alan Hol­lan­da mer­kez­li ha­yat ve emek­li­lik şir­ke­ti AE­GO­N’­un CE­O’­su Ke­pecs, Tür­ki­ye­’de ye­ni sa­tış­lar­da 5 yıl içe­ri­sin­de ilk 5’te ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Ke­pecs “E­ğer siz ilk pa­zar­da ilk 5 oyun­cu için­de ol­mak is­ti­yor­sa­nız, her­hal­de çok pa­ra har­car­sı­nı­z” ifa­de­si­ni kul­la­na­rak, “Muh­te­mel bü­tün bü­yü­me fır­sat­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Sa­tın al­ma ko­nu­sun­da fır­sat olur­sa de­ğer­len­di­re­ce­ği­z” de­di. İS­TİH­DAM AR­TA­CAK Ke­pecs, dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de fa­ali­yet­te olan AE­GO­N’­un Tür­ki­ye­’yi ilk iki ara­sın­da tu­ta­ca­ğı­nı da ifa­de et­ti. AE­GON Tür­ki­ye Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve Ge­nel Mü­dü­rü Uğur Toz­şe­ker­li “Bi­rey­sel emek­li­lik sek­tö­rünün önü­müz­de­ki yıl da­ra­la­ca­ğı­nı ve in­san­la­rın emek­li­li­ğe ayı­ra­ca­ğı pa­ra­nın aza­la­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­ruz. Kad­ro­mu­zu yüz­de 50 bü­yü­tüp, ak­tif ça­lı­şan sa­yı­sı­nı 450’ye ulaş­tır­ma­yı dü­şü­nü­yo­ru­z” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT