BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fitch: En güvenli bankalar Türkiye’de bulunuyor

Fitch: En güvenli bankalar Türkiye’de bulunuyor

Fitch Di­rek­tö­rü Yo­ung, en prob­lem­li ül­ke­le­ri Rus­ya, Uk­ray­na ve Ka­za­kis­tan ola­rak sa­yarken, Tür­ki­ye, Kör­fez ül­ke­le­ri ve Gü­ney Af­ri­ka­’nın gü­ven­de ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­diFitch Di­rek­tö­rü Yo­ung, en prob­lem­li ül­ke­le­ri Rus­ya, Uk­ray­na ve Ka­za­kis­tan ola­rak sa­yarken, Tür­ki­ye, Kör­fez ül­ke­le­ri ve Gü­ney Af­ri­ka­’nın gü­ven­de ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di Ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­mu Fitch, bir­çok ül­ke­de­ki dev ban­ka­la­rın kre­di no­tu­nun dü­şe­ce­ği­ni, ba­ta­cak­la­rın sa­yı­sı­nın ar­ta­bi­le­ce­ği­ni, dev­let des­tek­le­ri­nin bu ku­ru­luş­lar için ha­ya­ti öne­me sa­hip ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Fitc­h’­in Fi­nan­sal Ku­rum­lar­dan So­rum­lu Di­rek­tö­rü Mark Yo­ung, Bal­tık ül­ke­le­ri, Rus­ya, Uk­ray­na ve Ka­za­kis­ta­n’­ın ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün en çok açık ül­ke­ler ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken Gü­ney Af­ri­ka, Tür­ki­ye ve Kör­fez ül­ke­le­ri­nin en gü­ven­de olan ül­ke­ler ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Yo­ung, Rus­ya­’da­ki 1200 ban­ka­dan ne­re­dey­se 1000 ta­ne­si­nin “çok kü­çük, şu­be sa­yı­sı ba­kı­mın­dan ye­ter­siz ve stres ha­lin­de li­ki­di­te prob­le­miy­le kar­şı­la­şa­cak ban­ka­la­r” ol­du­ğu­nu ve şu ana ka­dar bir­kaç ban­ka­nın if­las et­ti­ği­ni be­lirt­ti. TÜR­Kİ­YE­’DE DU­RUM İYİ Uk­ray­na­’nın bir yan­dan IMF ile bir kur­tar­ma pa­ke­ti ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler yü­rüt­me­si­ne rağ­men, Rus­ya ve Ka­za­kis­ta­n’­ın ter­si­ne ban­ka­la­rı­nı des­tek­le­mek için ye­ter­li re­zer­vi bu­lun­ma­dı­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Yo­un­g’­a gö­re, Uk­ray­na­’da ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de be­lir­siz­lik ve si­ya­si risk var. Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı­’n­dan (ECB) des­tek is­te­yen Ma­ca­ris­ta­n’­da da pa­ra bi­ri­mi fo­rin­tin de­ğer kay­bı son­ra­sın­da ço­ğu ban­ka dö­viz kre­di­le­ri­ne son ver­miş­ti. Di­ğer AB üye­si eko­no­mi­ler­den Ro­man­ya ve Bul­ga­ris­ta­n’­da eko­no­mik bü­yü­me­nin kom­şu ül­ke­ler­den da­ha uzun sür­dü­ğü­nü ve bu yüz­den eko­no­mi­de ya­vaş­la­ma­nın pek de olum­suz ol­ma­ya­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün ar­tan sı­kın­tı ve aza­lan kre­di iti­ba­rı se­be­biy­le olum­suz et­ki­le­ne­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT