BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sağlık Bakanlığı bütün şehirlere kanser merkezi kuracak

Sağlık Bakanlığı bütün şehirlere kanser merkezi kuracak

P­rof. Dr. Mu­rat Tun­cer; si­ga­ra, yan­mış yağ­la­rın tek­rar kul­la­nıl­ma­sı gi­bi un­sur­la­rın kan­se­re se­bep ol­du­ğu­nu, her şe­hir­de et­kin mü­ca­de­ley­le bu­nun ö­nü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni söy­le­diP­rof. Dr. Mu­rat Tun­cer; si­ga­ra, yan­mış yağ­la­rın tek­rar kul­la­nıl­ma­sı gi­bi un­sur­la­rın kan­se­re se­bep ol­du­ğu­nu, her şe­hir­de et­kin mü­ca­de­ley­le bu­nun ö­nü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni söy­le­di > Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Bü­tün dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye’de de ar­tış gös­te­ren kan­ser­li has­ta sa­yı­sı­nı azalt­ma­yı he­def­le­yen Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, şu an­da 60 olan Kan­ser Er­ken Teş­his ve Ta­ra­ma Mer­kez­le­ri sa­yı­sı­nın, yıl so­nun­da 84’e çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ölüm se­bep­le­rin­de şu an­da ikin­ci sı­ra­da yer alan kan­se­rin, önü­müz­de­ki 20 yıl için­de bi­rin­ci sı­ra­ya yer­le­şe­ce­ği­ni ifa­de eden Kan­ser­le Sa­vaş Dai­re Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­rat Tun­cer, si­ga­ra kul­la­nı­mı­nın kon­trol al­tı­na alın­ma­dı­ğı sü­re­ce kan­ser­li has­ta sa­yı­sın­da azal­ma ya­şan­ma­sı­nın ha­yal ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Prof. Dr. Mu­rat Tun­cer, özel­lik­le ‘fast-fo­od’lar­da de­fa­lar­ca kı­zar­tı­lan yağ­la­rın kan­se­re yol açan en önem­li se­bep­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. BÜT­ÇE DE ART­TI Prof. Dr. Tun­cer, 10 yıl ön­ce kan­ser­le sa­vaş büt­çe­si­nin 600 bin YTL ol­du­ğu­nu, bu­gün ise bu ra­ka­mın 7 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı kay­det­ti. Bu kap­sam­da ön­ce­lik­le Tür­ki­ye’de kan­ser­li has­ta sa­yı­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni söy­le­yen Tun­cer, açı­la­cak olan mer­kez­ler­le bir­lik­te teş­his mer­ke­zi ol­ma­yan şe­hir kal­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Özel­lik­le si­ga­ra kul­la­nı­mı­na pa­ra­lel ola­rak ar­tan kan­se­rin bü­tün dün­ya ve Tür­ki­ye’de 2020 yı­lın­da en çok öl­dü­ren has­ta­lık ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Tun­cer; mev­cut has­ta­la­ra, 140 bin ye­ni kan­ser va­ka­sı ek­le­ndi­ği­ni ve kan­ser­ler­de ak­ci­ğer kan­se­ri­nin ba­şı çek­ti­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT