BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DİKKAT hasat mevsimi yola TRAKTÖR çıkabilir

DİKKAT hasat mevsimi yola TRAKTÖR çıkabilir

Tar­la­lar­da eki­min ya­pıl­dı­ğı bu ay­lar­da, Ana­do­lu’da­ki ka­ra yol­la­rın­da çok sa­yı­da trak­tö­rün tra­fi­ğe çık­tı­ğı, bu se­bep­le sü­rü­cü­le­rin dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di.Tar­la­lar­da eki­min ya­pıl­dı­ğı bu ay­lar­da, Ana­do­lu’da­ki ka­ra yol­la­rın­da çok sa­yı­da trak­tö­rün tra­fi­ğe çık­tı­ğı, bu se­bep­le sü­rü­cü­le­rin dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di. Özel­lik­le İç Ana­do­lu’da ha­sat ve ekim dö­ne­mi olan bu ay­lar­da çift­çi­ler yo­ğun şe­kil­de ça­lı­şı­yor. Ba­zı çift­çi­ler pan­car ha­sa­dı için, ba­zı­la­rı da ya­pa­ca­ğı hu­bu­bat üre­ti­mi için tar­la­sı­nı ek­mek ama­cıy­la trak­tör­le­ri, “pat­pat” de­ni­len pan­car mo­tor­lu ta­şıt­la­rı ve at ara­ba­la­rıy­la ka­ra yol­la­rı­na çı­kı­yor. Kon­ya’yı An­ka­ra’ya bağ­la­yan ka­ra yol­la­rın­da ge­nel­lik­le trak­tör, İs­tan­bul’a bağ­la­yan yol­da ise trak­tör ve pat­pat yo­ğun­luk­la gö­rü­lü­yor. Özel­lik­le 2 mil­yon 600 bin hek­tar alan­da ta­rı­mın ya­pıl­dı­ğı Kon­ya’da kent mer­ke­zi ve kır­sa­lın­da bu yo­ğun­luk ka­ra yol­la­rın­da­ki tra­fik gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye dü­şü­re­bi­li­yor. Ge­nel­lik­le yo­lun sağ ta­ra­fı­nı kul­la­nan trak­tör ve pat­pat sü­rü­cü­le­ri, özel­lik­le ge­ce­le­ri di­ğer sü­rü­cü­ler için bü­yük teh­dit oluş­tu­ru­yor. Çün­kü, bir­çok trak­tör ve pat­pa­tın ka­ran­lık­ta fark edil­me­si­ni sağ­la­yan ref­lek­tör ve stop lam­ba­la­rı bu­lun­mu­yor ya da ça­lış­mı­yor. Bu yüz­den de oto­mo­bil ve kam­yon sü­rü­cü­le­ri­nin, dik­kat­li ol­ma­la­rı is­ten­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT