BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Depresyonun tedavisinde elektromanyetik ilaç dönemi

Depresyonun tedavisinde elektromanyetik ilaç dönemi

Ame­ri­kan Gı­da ve İlaç Da­ire­si (FDA), mev­cut ilaç­la­rın et­ki­li ol­ma­ma­sı ha­lin­de cid­di dep­res­yon­la­rın te­da­vi­sin­de elek­tro­man­ye­tik be­yin sti­mü­la­tö­rü­nün kul­la­nıl­ma­sı­na onay ver­di.



Ame­ri­kan Gı­da ve İlaç Da­ire­si (FDA), mev­cut ilaç­la­rın et­ki­li ol­ma­ma­sı ha­lin­de cid­di dep­res­yon­la­rın te­da­vi­sin­de elek­tro­man­ye­tik be­yin sti­mü­la­tö­rü­nün kul­la­nıl­ma­sı­na onay ver­di. FDA söz­cü­sü Scott McFar­land, sis­te­min Ame­ri­kan Ne­uro­ne­tics şir­ke­ti ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ril­di­ği­ni ve ame­li­yat ya da anes­te­zi ge­rek­tir­me­di­ği­ni kay­det­ti. Sis­tem­de; bey­nin dep­res­yon­la ala­ka­lı böl­ge­sin­de, nö­ron­la­rı -be­yin hüc­re­le­ri­ni- uya­ran yük­sek yo­ğun­luk­ta elek­tro­man­ye­tik atış­lar üre­ti­yor. Bir psi­ki­yatr ta­ra­fın­dan mu­aye­ne­ha­ne­de uy­gu­la­nan te­da­vi, 4-6 haf­ta­lık dö­nem­de gün­lük ola­rak ya­pı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT