BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > JAPON BAŞBAKAN: Param var ki harcıyorum!

JAPON BAŞBAKAN: Param var ki harcıyorum!

Ja­pon­ya’da lük­se düş­kün ol­du­ğu, bol pa­ra har­ca­dı­ğı eleş­ti­ri­le­ri­ne ma­ruz ka­lan Baş­ba­kan Ta­ro Aso, “Pa­ram var, har­cı­yo­rum” di­ye­rek ken­di­ni sa­vun­du.Ja­pon­ya’da lük­se düş­kün ol­du­ğu, bol pa­ra har­ca­dı­ğı eleş­ti­ri­le­ri­ne ma­ruz ka­lan Baş­ba­kan Ta­ro Aso, “Pa­ram var, har­cı­yo­rum” di­ye­rek ken­di­ni sa­vun­du. Lüks lo­kan­ta­lar­da sık­ça boy gös­te­ren Aso; pa­zar gü­nü bir sü­per­mar­ket­te ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı ko­nu­sun­da fi­kir alış­ve­ri­şi yap­tık­tan son­ra, lüks otel­ler­den bi­ri­nin lo­kan­ta­sın­da sa­at­ler­ce ka­lın­ca eleş­ti­ri ko­nu­su ol­du. Bu­nun üze­ri­ne açık­la­ma ya­pan Aso, “Be­nim ha­ya­tım bu. Ce­bim­de pa­ra var. Har­ca­yan be­nim. Bu­nu de­ğiş­tir­me­ye ni­ye­tim yok. Otel­le­rin pa­ha­lı ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Da­ha­sı, bu­ra­lar gü­ven­li. Sı­ra­dan lo­kan­ta­la­ra git­sem, çev­re­de­ki­ler ra­hat­sız olur” di­ye ko­nuş­tu. Zen­gin bir ai­le­den ge­len 68 ya­şın­da­ki Aso, Ey­lül so­nun­da baş­ba­kan kol­tu­ğu­na otur­muş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT