BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hindistan da Ay’ı keşfetti!

Hindistan da Ay’ı keşfetti!

Birkaç se­ne ön­ce “3. Dün­ya ül­ke­si­” de­ni­len Hin­dis­tan, bugün en bü­yük eko­no­mi­ler ara­sı­nda... Uzay ça­lış­ma­la­rı­na da hız veren Hint­li­ler, ilk in­san­sız uy­du­su­nu Ay’a fır­lat­tı. 2 se­ne yö­rün­ge­de ka­la­cak uy­du, Ay’da üs ku­ra­cak alan­ları tespit edecek.Birkaç se­ne ön­ce “3. Dün­ya ül­ke­si­” de­ni­len Hin­dis­tan, bugün en bü­yük eko­no­mi­ler ara­sı­nda... Uzay ça­lış­ma­la­rı­na da hız veren Hint­li­ler, ilk in­san­sız uy­du­su­nu Ay’a fır­lat­tı. 2 se­ne yö­rün­ge­de ka­la­cak uy­du, Ay’da üs ku­ra­cak alan­ları tespit edecek. Hin­dis­tan, ilk in­san­sız Ay uy­du­su ‘Çan­dra­ya­an-1’i, Sri­ha­ri­ko­ta üs­sün­den fır­lat­tı­ğı­nı açık­la­dı. Yet­ki­li­ler, Tür­ki­ye saa­tiy­le ön­ce­ki sa­bah 03.52’de gön­de­ri­len uzay ara­cı­nın ba­şa­rıy­la fır­la­tıl­dı­ğı­nı, 320 ton ağır­lı­ğın­da­ki ara­cın, Ay’a 100 ki­lo­met­re ya­kın­lık­ta­ki yö­rün­ge­de dö­ne­ce­ği­ni be­lirt­ti. Uy­du­nun 2 se­ne yö­rün­ge­de ka­la­ca­ğı ve bu sü­re de­va­mın­da Ay yü­ze­yi­nin üç bo­yut­lu ha­ri­ta­sı­nı oluş­tu­ra­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Çan­dra­ya­an-1 üze­rin­de­ki araç­la­rın ay­rı­ca; Ay’da bu­lu­nan mi­ne­ral­le­ri be­lir­le­ye­ce­ği, ku­tup­la­rı, Ay yü­ze­yi ve çe­kim kuv­ve­ti­ni in­ce­le­ye­ce­ği kay­de­dil­di. Ay’ı keş­fet­me, bu­ra­da yer­le­şe­cek alan­lar bul­ma ve üs­ler kur­ma ko­nu­sun­da gi­ri­şim­ler baş­la­tan ül­ke­ler ara­sın­da İn­gil­te­re, Çin, Ja­pon­ya, ABD, Rus­ya gi­bi ül­ke­ler de bu­lu­nu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT