BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fotokopi yılda 3.1 trilyon kâğıdı kopyalıyor

Fotokopi yılda 3.1 trilyon kâğıdı kopyalıyor

Kop­ya­la­ma tek­no­lo­ji­sin­de çı­ğır açan fo­to­ko­pi, 70. ya­şı­na gir­di. Gel­miş geç­miş en önem­li bu­luş­lar­dan bi­ri ola­rak ka­bul edi­len fo­to­ko­pi, in­sa­noğ­lu­nun bil­gi pay­la­şım şek­li­ni de­ğiş­ti­rir­ken, ay­nı za­man­da yıl­lık ci­ro­su 100 mil­yar do­la­rı ge­çen bir do­kü­man yö­ne­ti­mi pa­za­rı­nı da oluş­tur­duKop­ya­la­ma tek­no­lo­ji­sin­de çı­ğır açan fo­to­ko­pi, 70. ya­şı­na gir­di. Gel­miş geç­miş en önem­li bu­luş­lar­dan bi­ri ola­rak ka­bul edi­len fo­to­ko­pi, in­sa­noğ­lu­nun bil­gi pay­la­şım şek­li­ni de­ğiş­ti­rir­ken, ay­nı za­man­da yıl­lık ci­ro­su 100 mil­yar do­la­rı ge­çen bir do­kü­man yö­ne­ti­mi pa­za­rı­nı da oluş­tur­du. Fo­to­ko­pi­yi bu­lan Ches­ter Carl­son 1938’de, New York As­to­ri­a’da­ki la­bo­ra­tu­va­rın­da “AS­TO­RI­A” ya­zı­lı ilk xe­rog­ra­fik gö­rün­tü­yü el­de et­miş­ti. Carl­son, ilk xe­rog­ra­fik gö­rün­tü­yü keş­fet­ti­ğin­de bir tes­cil ofi­sin­de asis­tan ola­rak ça­lı­şı­yor­du. Carl­son’ın ge­liş­tir­di­ği bu tek­no­lo­ji ken­di­si­nin de tah­min ede­me­di­ği bo­yut­la­ra ula­şa­rak, her yıl 3.1 tril­yon kopyalama yapıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT