BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Tarihi sevdiren adamı anıyoruz

Tarihi sevdiren adamı anıyoruz

Baş­ba­kan­lık Dev­let Ar­şiv­le­ri’nin mo­dern an­lam­da ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sın­da rol oy­na­yan Prof. Dr.  İs­met Mi­roğ­lu, ölü­mü­nün 11. yı­lın­da unu­tul­ma­dıBaş­ba­kan­lık Dev­let Ar­şiv­le­ri’nin mo­dern an­lam­da ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sın­da rol oy­na­yan Prof. Dr. İs­met Mi­roğ­lu, ölü­mü­nün 11. yı­lın­da unu­tul­ma­dı Bin­ler­ce öğ­ren­ci ye­tiş­ti­ren, yap­tı­ğı araş­tır­ma ve ça­lış­ma­lar­la “Ta­ri­hi sev­di­ren adam ola­rak” zi­hin­le­re ka­zı­nan ya­za­rı­mız Prof. İs­met Mi­roğ­lu, ve­fa­tı­nın 11. yı­lın­da du­a ve rah­met­le anı­lı­yor. 22 Ekim 1997 ta­ri­hin­de 53 ya­şın­day­ken kay­bet­ti­ği­miz Prof. Dr. İs­met Mi­roğ­lu, öm­rü­nü ade­ta Türk ta­ri­hi­ne ada­dı. En bü­yük ide­ali Os­man­lı ta­ri­hi­nin doğ­ru bir şe­kil­de an­la­şıl­ma­sı ve ya­zıl­ma­sıy­dı. Prof. Dr. İs­met Mi­roğ­lu bu fır­sa­tı, uzun yıl­lar Baş­ba­kan­lık Dev­let Ar­şiv­le­ri’nde Ge­nel Mü­dür ola­rak hiz­met ver­di­ği dö­nem­de bul­du. Yıl­lar­ca dev­let ta­ra­fın­dan ale­lâ­de res­mi bir dai­re ola­rak gö­rü­len ar­şi­vin önem ka­zan­ma­sı­na ve mo­dern an­lam­da ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sın­da bü­yük hiz­met­le­ri ol­du. Mi­roğ­lu, fa­ali­yet­le­riy­le sa­de­ce ye­tiş­tir­di­ği bin­ler­ce öğ­ren­ci­si­ne de­ğil, ge­niş kit­le­le­re de Türk ve Os­man­lı ta­ri­hi­ni sev­di­ren müm­taz bir ho­ca ola­rak gö­nül­ler­de taht kur­muş­tu. Bu dö­nem­de ar­şi­ve ka­zan­dır­dı­ğı 400’e ya­kın ele­ma­nı en iyi bi­çim­de ye­tiş­tir­di. Ga­ze­te­miz­de de uzun yıl­lar “Ger­çek­le­rin Ay­na­sın­da” baş­lı­ğı ile haf­ta­da bir ya­zı­la­rı ya­yın­la­nan Mi­roğ­lu, Ta­rih ve Me­de­ni­yet” der­gi­si­nin ge­nel ya­yın yö­net­men­li­ği­ni yü­rüt­tü. Bir dö­nem, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ye­ni­çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim­da­lı Baş­kan­lı­ğı­nı da üst­le­nen Mi­roğ­lu, ar­ka­sın­da ye­ri dol­du­ru­la­ma­ya­cak iz­ler bı­rak­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT