BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tarihi ve coğrafyasıyla 19. yüzyıl dünyası bu sergide

Tarihi ve coğrafyasıyla 19. yüzyıl dünyası bu sergide

Dünyanın en önemli tarihi fotoğraf arşivlerinden biri olan Sultan İkinci Abdülhamid’in 35 bin karelik albümü Topkapı Sarayı’nda ziyaretçilerini bekliyorSUL­TAN 2. AB­DÜL­HA­MİD’İN DEV FO­TOĞ­RAF AR­Şİ­Vİ Dünyanın en önemli tarihi fotoğraf arşivlerinden biri olan Sultan İkinci Abdülhamid’in 35 bin karelik albümü Topkapı Sarayı’nda ziyaretçilerini bekliyor > M. Kurt­bay Önür Top­ka­pı Sa­ra­yı, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş. ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen muh­te­şem bir ser­gi­ye ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş ta­ra­fın­dan açı­lan “Sul­tan İkin­ci Ab­dül­ha­mid’in Ar­şi­vin­den Dün­ya Ser­gi­si”nde Sul­tan’ın dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­den ün­lü fo­toğ­raf­çı­ya çek­tir­di­ği ve ken­di­ne he­di­ye ola­rak gön­de­ri­len fo­toğ­raf­la­rı ser­gi­le­ni­yor. Ayrıca ser­gi kap­sa­mın­da, 80 fo­toğ­raf­tan olu­şan al­büm-ki­tap ha­zır­lan­dı. Yıl­dız al­büm­le­ri di­ye de bi­li­nen Ab­dül­ha­mid Han’ın ar­şiv­de, Os­man­lı coğ­raf­ya­sı, Ame­ri­ka ve Uzak­do­ğu’nun da bu­lun­du­ğu 19 ül­ke­de çe­ki­len ve 1880-1905’li yıl­la­ra şahitlik eden 35 bin fo­toğ­raf bu­lu­nu­yor. Ta­rih­çi­ler için bel­ge ni­te­li­ği ta­şı­yan fo­toğ­raf­la­rın en önem­li özel­li­ği ise bir kıs­mı­nın renk­len­di­ril­miş ol­ma­sı. Fo­toğ­raf­lar 1880’li yıl­la­rın şart­la­rın­da ba­sıl­dık­tan son­ra ün­lü res­sam­lar ta­ra­fın­dan renk­li ha­le ge­ti­ril­miş. Bu se­bep­le renk­li fo­toğ­raf­la­r dik­kat­le in­ce­len­di­ğin­de bo­ya iz­le­ri gö­rü­le­bi­li­yor. Fo­toğ­raf­lar­da Do­ğu ül­ke­le­rin­de in­san un­su­ru ön pla­na çı­kar­ken, ba­tı­lı ül­ke­ler­de ta­ri­hi me­kan­lar dik­kat çe­ki­yor. Av­ru­pa’da­ki ta­ri­hi me­kan­la­rı Brand­seph, Gi­or­gi Som­mer, J. Lau­rent, Ame­ri­ka’da­ki­le­ri H.T. Ant­hony, As­ya’­da­ki­le­ri ise Ku­sa­ka­be Kim­be­i, C.Sa­bo­un­ci, Pas­cal Se­bap ve Or­den gi­bi dö­ne­min en us­ta fo­toğ­raf­çı­la­rı res­met­miş. Ser­gi 16 Ka­sım ta­ri­hi­ne ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek. ÜNLÜ RESSAMLAR RENKLENDİRDİ Fo­toğ­raf­la­rın çe­kil­di­ği dö­nem­ler­de renk­li bas­kı müm­kün ol­ma­dı­ğın­dan, fo­toğ­raf­lar ün­lü res­sam­lar ta­ra­fın­dan renk­len­di­ril­miş.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT