BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Özbekler Tekkesi’nde tasarım ustası yetişiyor

Özbekler Tekkesi’nde tasarım ustası yetişiyor

Mo­dern ve ge­le­nek­sel ta­sa­rım eği­ti­mi­nin ve­ril­di­ği Öz­bek­ler Tek­ke­si’nde iç mi­ma­ri­den gra­fik ta­sa­rı­ma, min­ya­tür­den hat sa­na­tı­na fark­lı alan­lar­da ders­ler ve­ri­li­yorMo­dern ve ge­le­nek­sel ta­sa­rım eği­ti­mi­nin ve­ril­di­ği Öz­bek­ler Tek­ke­si’nde iç mi­ma­ri­den gra­fik ta­sa­rı­ma, min­ya­tür­den hat sa­na­tı­na fark­lı alan­lar­da ders­ler ve­ri­li­yor Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan “Bu­ha­ra Öz­bek­ler Tek­ke­si”nde or­ga­ni­ze edi­len İs­tan­bul Ta­sa­rım Mer­ke­zi’nde eği­tim­ler baş­la­dı. Mo­dern ve ge­le­nek­sel ta­sa­rım eği­ti­mi­nin ve­ril­di­ği tek­ke­de, gü­zel sa­nat­lar me­zu­nu öğ­ren­ci­ler ile ile­ri dü­zey­de ta­sa­rım eği­ti­mi al­mak is­te­yen ki­şi­ler ders gö­rü­yor. İs­tan­bul Ta­sa­rım Mer­ke­zi ola­rak fa­ali­ye­te baş­la­yan Öz­bek­ler Tek­ke­si’nde, ilk plan­da 70 öğ­ren­ci 7 ay­rı sı­nıf­ta ders gö­rü­yor. Emi­nö­nü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nev­zat Er, mer­kez­de ilk ola­rak iç mi­ma­ri ta­sa­rım, en­düs­tri­yel ta­sa­rım, gra­fik ta­sa­rım, pro­dük­si­yon ta­sa­rı­mı, giy­si ve kos­tüm ta­sa­rı­mı, ak­se­su­ar ve ta­kı ta­sa­rı­mı ile re­sim, hat, tez­hip, min­ya­tür, eb­ru eği­ti­mi ve­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Baş­kan Er, “Öğ­ren­ci­le­re ta­sa­rı­mın inanç, ha­yal ve bi­lim­sel bo­yu­tu­nu ver­me­yi, bu mes­lek dal­la­rın­da top­lu­mu iyi yön­de et­ki­le­yen ki­şi­ler ye­tiş­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz. Bir ön­ce­ki ona­rı­mı 2. Ab­dül­ha­mit Han’ın yap­tır­dı­ğı Bu­ha­ra Öz­bek­ler Tek­ke­si yi­ne kül­tür ve eği­tim yu­va­sı ola­rak hiz­met ve­re­cek­tir. Dün er­dem­li in­san ye­tiş­ti­ren mer­kez, ya­rın­lar­da da er­dem­li sa­nat­çı­lar ye­tiş­ti­re­cek­tir” dedi. SINIFLAR SON TEKNOLOJİ Gü­nü­müz tek­no­lo­ji­le­riy­le des­tek­le­nen sı­nıf­la­rı­mız­da akıl­lı tah­ta ve pro­jek­si­yon gi­bi sis­tem­ler bu­lu­nan Ta­sa­rım Mer­ke­zi’nin tüm bil­gi iş­lem ya­pı­sı ye­ni, hız­lı ve iş­lev­sel bir ya­pıy­la do­na­tıl­dı. İlk ola­rak Mi­ma­ri Ta­sa­rım, En­düs­tri­yel Ta­sa­rım, Gra­fik Ta­sa­rım, Pro­dük­si­yon Ta­sa­rı­mı, Giy­si ve Kos­tüm Ta­sa­rı­mı, Ak­se­su­ar ve Ta­kı Ta­sa­rı­mı alan­la­rın­da sı­nıf­lar açıl­dı. Ge­le­nek­sel Türk-İs­lam sa­nat­la­rı ara­sın­da ise; min­ya­tür, tez­hip ve hat sı­nıf­la­rı yer alı­yor. Yurt için­de ve yut dı­şın­da ça­lış­ma­lar yü­rü­ten ba­şa­rı­lı ta­sa­rım­cı­lar, İs­tan­bul Ta­sa­rım Mer­ke­zi’nde kon­fe­rans, se­mi­ner, atöl­ye ça­lış­ma­sı ve ta­sa­rım uy­gu­la­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT