BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Büyükçekmece Belediyesi KANSERE SAVAŞ AÇTI...

Büyükçekmece Belediyesi KANSERE SAVAŞ AÇTI...

Bü­yük­çek­me­ce­li ka­dın­lar ye­ni açı­lan Ka­dın Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’nde üc­ret­siz ola­rak ma­mog­ra­fi ta­ra­ma­sın­dan ge­çe­bi­le­cekBü­yük­çek­me­ce­li ka­dın­lar ye­ni açı­lan Ka­dın Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’nde üc­ret­siz ola­rak ma­mog­ra­fi ta­ra­ma­sın­dan ge­çe­bi­le­cek Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si ve Al­man Has­ta­ne­si’nin iş bir­li­ği ile ya­pı­lan Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si Ka­dın Sağ­lı­ğı ve Ma­mog­ra­fi Mer­ke­zi ya­pı­lan bir tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı. Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si Ka­dın Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’nde tüm ka­dın­lar üc­ret­siz ola­rak mam­mog­ra­fi ta­ra­ma­sın­dan ge­çe­bi­le­cek­ler. Tüm ta­ra­ma­lar yi­ne üc­ret­siz ola­rak Al­man Has­ta­ne­si dok­tor­la­rı ta­ra­fın­dan in­cele­ne­cek, sağ­lı­ğın­da kö­tü bir du­rum bu­lu­nan va­tan­daş­lar her tür­lü sos­yal gü­ven­lik hak­la­rı­nın geç­ti­ği Al­man Has­ta­ne­si’nde te­da­vi ola­bi­le­cek­ler. Sos­yal gü­ven­lik hak­la­rı­nın hiç bi­rin­den ya­rar­lan­ma hak­kı bu­lun­ma­yan va­tan­daş­la­rın te­da­vi­le­ri de bü­yük in­di­rim­ler ve Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin kat­kı­la­rı ile ya­pı­la­bi­le­cek. Mer­kez­de gün­de 50 ba­ya­nı mu­aye­ne ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Ak­gün, ka­dın­lar­da ça­ğın has­ta­lı­ğı olan me­me kan­se­ri­ne kar­şı mam­mog­ra­fi ci­ha­zı ge­tirt­tik­le­ri­ni ve er­ken teş­hi­sin çok önem­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT