BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karikatürlerle dilencilik sergisi

Karikatürlerle dilencilik sergisi

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Da­i­re Baş­kan­lı­ğı Za­bı­ta Des­tek Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğün­ce 1934-2005 yıl­la­rı a­ra­sın­da çe­şit­li ga­ze­te ve ka­ri­ka­tür der­gi­le­rin­de ya­yın­la­nan ka­ri­ka­tür­le­rin in­ce­len­me­si...İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Da­i­re Baş­kan­lı­ğı Za­bı­ta Des­tek Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğün­ce 1934-2005 yıl­la­rı a­ra­sın­da çe­şit­li ga­ze­te ve ka­ri­ka­tür der­gi­le­rin­de ya­yın­la­nan ka­ri­ka­tür­le­rin in­ce­len­me­si ve Za­bı­ta Da­i­re Baş­kan­lı­ğın­ca di­len­ci­le­ri ön­le­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da o­luş­tu­ru­lan “Türk Ba­sı­nın­da Ka­ri­ka­tür­le­rin Di­liy­le Di­len­ci­lik Ol­gu­su” i­sim­li ka­ri­ka­tür ve fo­toğ­raf ser­gi­si Sa­raç­ha­ne’de bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­kan­lık Sa­ra­yı’n­da a­çıl­dı. Söz ko­nu­su ser­gi, 24 E­kim 2008 ta­ri­hi­ne ka­dar zi­ya­re­te a­çık o­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95571
  % 0.54
 • 4.6942
  % -0.64
 • 5.454
  % -0.54
 • 6.2135
  % -0.57
 • 191.773
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT