BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yerebatan Sarnıcı’nda 1 milyon 111 bin 111. zİyaretçİye ödül

Yerebatan Sarnıcı’nda 1 milyon 111 bin 111. zİyaretçİye ödül

Ö­nem­li ta­ri­hi me­kan­la­rın­dan Sul­ta­nah­met’te­ki Ye­re­ba­tan Sar­nı­cı’nın bu yıl­ki 1 mil­yon 111 bin 111’in­ci zi­ya­ret­çi­si ö­dül­len­di­ril­di.> İS­TAN­BUL Ö­nem­li ta­ri­hi me­kan­la­rın­dan Sul­ta­nah­met’te­ki Ye­re­ba­tan Sar­nı­cı’nın bu yıl­ki 1 mil­yon 111 bin 111’in­ci zi­ya­ret­çi­si ö­dül­len­di­ril­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin iş­ti­rak­le­rin­den Kül­tür A.Ş ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len Ye­re­ba­tan Sar­nı­cı’nın 1 mil­yon 111 bin 111’in­ci zi­ya­ret­çi­si, İs­viç­re­li tu­rist Em­ma­nu­el­le Bi­anc­hi ol­du. İ­ki oğ­luy­la sar­nı­ca ge­len Bi­anc­hi, bi­le­ti­ni al­dı­ğı sı­ra­da Kül­tür A.Ş ve gi­şe gö­rev­li­le­rin­ce al­kış­lan­dı. Ön­ce çok şa­şı­ran, du­rum ken­di­si­ne an­la­tı­lın­ca da çok mut­lu o­lan 45 ya­şın­da­ki tu­rist, İs­tan­bul’a ilk kez gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İs­tan­bul’dan çok et­ki­len­dim. E­fes’e de git­tim, ha­ri­ka bir ül­ke­ye sa­hip­si­niz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT