BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hastalık mevsimi!

Hastalık mevsimi!

Uz­man­lar kış mev­si­mi­ne gi­rer­ken so­ğuk al­gın­lı­ğı ve g­ri­be ya­ka­la­nan­la­rın sa­yı­sın­da ö­nem­li ar­tış ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek u­ya­rı­lar­da bu­lun­du...Uz­man­lar kış mev­si­mi­ne gi­rer­ken so­ğuk al­gın­lı­ğı ve g­ri­be ya­ka­la­nan­la­rın sa­yı­sın­da ö­nem­li ar­tış ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek u­ya­rı­lar­da bu­lun­du... > Be­kir Ko­ca İHA Grip ile so­ğuk al­gın­lı­ğı­nın fark­lı has­ta­lık­lar ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken uz­man­lar, kış mev­si­mi­ne gi­rer­ken so­ğuk al­gın­lı­ğı ve grip has­ta­lı­ğı sa­yı­sın­da önem­li ar­tış göz­len­di­ği­ni söy­le­di. So­ğuk al­gın­lı­ğı, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, bu­run akın­tı­sı, bo­ğaz­da yan­ma his­si ve ök­sü­rük­le baş­la­dı­ğı­nı an­la­tan Dr. Ce­mil Ba­yars­lan, “So­ğuk al­gın­lı­ğı­na se­bep olan çok sa­yı­da vi­rüs var. Bun­lar ri­no­vi­rüs, ade­no­vi­rüs, so­lu­num yol­la­rı sin­sis­yal vi­rüs­le­ri, ko­ro­na vi­rü­sü ve en­te­ro­vi­rüs­ler­dir. Bu vi­rüs­le­re dün­ya­nın her ye­rin­de rast­la­na­bi­lir. Ri­no­vi­rüs­ler son­ba­har­da ba­zen de ilk­ba­har­da sal­gın­lar ya­par. Ko­ro­na vi­rüs­ler kış ay­la­rın­da, en­te­ro­vi­rüs­ler ise son­ba­har­da sal­gın­la­ra ne­den olur” de­di. Her vi­rü­sün ço­ğal­ma şart­la­rı fark­lı ol­du­ğun­dan ha­va­nın ısı ve nem de­re­ce­si­ne gö­re de­ği­şik­lik gös­ter­dik­le­ri­ni an­la­tan Dr. Ba­yars­lan, “So­ğuk al­gın­lı­ğı has­ta ki­şi­nin ak­sı­rık-ök­sü­rük sı­ra­sın­da ha­va­ya saç­tı­ğı vi­rüs ta­ne­cik­le­ri­nin so­lun­ma­sı so­nu­cu; bu­nun dı­şın­da to­ka­laş­ma, öpüş­me ve ka­la­ba­lık or­tam­da bu­lun­ma du­ru­mun­da da bu­la­şa­bi­lir. So­ğuk al­gın­lı­ğı be­lir­ti­le­ri baş­la­dık­tan son­ra in­san­lar ço­ğu kez din­len­mek­si­zin ayak­ta ge­çi­re­bi­lir­ler” di­ye ko­nuş­tu. TE­DA­Vİ­Sİ DİN­LEN­MEK Gri­bal en­fek­si­yo­nun te­da­vi­si­nin yak­la­şık bir haf­ta din­len­mek­ten geç­ti­ği­ni an­la­tan Dr. Ba­yars­lan, şöy­le ko­nu­şu­yor; “Gri­bal en­fek­si­yo­nun et­ke­ni ınf­lü­an­za vi­rüs­le­ri­dir. Ço­ğun­luk­la kış mev­si­mi­ne gi­rer­ken dün­ya­nın her ye­rin­de sal­gın­la­ra yol açar. Vi­rüs so­lu­num yol­la­rın­dan gir­dik­ten 2-3 gün son­ra ka­na ka­rı­şa­rak tüm or­gan­la­rı et­ki­si al­tı­na alır. Ani­den tit­re­mey­le yük­se­len 39-40 de­re­ce­yi bu­lan ateş, baş ağ­rı­sı, kas ağ­rı­sı, hal­siz­lik ve ge­nel du­rum bo­zuk­lu­ğu gö­rü­len baş­lı­ca be­lir­ti­ler­dir. Ateş 3-4 gün sür­dük­ten son­ra ya­vaş­ça düş­me­ye baş­lar ve has­ta­nın ge­nel du­ru­mu dü­ze­lir...” G­ripten kurtulmak için bol sıvı alın... >> G­rip­ten ko­run­ma­nın en et­kin yön­te­mi g­rip a­şı­sı­dır. >> ­Yak­la­şık bir haf­ta din­len­mek ge­rek­li. >> ­Has­ta bol sı­vı gı­da­lar al­ma­lı­dır. >> B ve C vi­ta­mi­ni has­ta­ya des­tek sağ­lar. >> İ­laç­lar has­ta­lı­ğı i­yi­leş­tir­mez, be­lir­ti­le­ri a­zal­tır. Di­ya­be­te siz yön ve­rin! ­Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, 15 Ü­ni­ver­si­te ve Tür­ki­ye En­dok­ri­no­lo­ji ve Me­ta­bo­liz­ma Der­ne­ği, Tür­ki­ye Di­ya­bet Vak­fı, Türk Di­a­bet Ce­mi­ye­ti, Türk Di­a­bet ve O­be­zi­te Vak­fı, Di­ya­bet, O­be­zi­te ve Bes­len­me Der­ne­ği i­le Di­ya­bet Hem­şi­re­li­ği Der­ne­ği ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen Di­ya­be­te Siz Yön Ve­rin P­ro­je­si, Cu­ma gü­nü Şiş­li Be­le­di­ye­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da ger­çek­le­şe­cek. P­rof. Dr. Ha­san İl­ko­va’nın ko­nuş­ma­cı o­la­ca­ğı halk top­lan­tı­sın­da üc­ret­siz bil­gi­len­dir­me ve kan şe­ke­ri öl­çü­mü ya­pı­la­cak. Kışın gözlere dikkat! Ult­ra­vi­yo­le ı­şın­la­rın gö­ze za­rar ve­ri­ci et­ki­le­ri­nin kı­şın da sür­dü­ğü, do­la­yı­sıy­la bu ay­lar­da da gü­neş göz­lü­ğü ta­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di. P­rof. Dr. Naz­mi Zen­gin, kü­re­sel ı­sın­ma ve o­zon ta­ba­ka­sın­da­ki in­cel­me ne­de­niy­le göz sağ­lı­ğı­na da­ha faz­la dik­kat e­dil­me­si­ni ö­ne­rir­ken, “Kı­şın ge­nel­de ı­sı­tı­lan or­tam­da bu­lu­nul­du­ğu i­çin göz ku­ru­lu­ğu ris­ki­ne kar­şı da ön­lem al­mak ge­re­kir. Bu­nun i­çin ka­lo­ri­fer ya da so­bay­la ı­sı­tı­lan yer­ler­de nem dü­ze­yi­ni ar­tır­mak i­çin, ı­sı­tı­cı­nın ya­nı­na ya da ü­ze­ri­ne su do­lu kap­lar ko­na­rak, ka­pa­lı or­ta­mın nem den­ge­si sağ­lan­ma­lı­dır” de­di. KADININ GÜNLÜĞÜ İn­ce gö­rün­mek o kadar zor de­ğil ­Za­yıf ya da şiş­man, her şartta za­rif gös­te­re­cek şe­kil­de gi­yin­me­nin in­ce­lik­le­ri­ne ne ka­dar dik­kat e­di­yo­ruz?... İn­ce ya­pı­lı ve­ya ki­lo­lu ol­ma­mız fark et­mez, hep da­i­ma şık o­la­bi­li­riz... BUN­LA­RI GİY­ME­YİN ­Sert gö­rü­nüm­lü, dik du­ran ve dö­küm­lü ol­ma­yan ku­maş­lar­dan, a­şı­rı dar ve vü­cu­da o­tu­ran üst­ler­den, mi­ni e­tek­ler­den, çok ge­niş ve be­de­ne ha­kim o­lan ya­ka­lar­dan, çok büz­gü­lü b­luz­lar­dan, i­ri de­sen­ler ve e­ni­ne ge­niş çiz­gi­ler­den ke­sin­lik­le u­zak du­rul­ma­lı. ­Çok yay­gın bir vü­cut şek­li­ne, ya­ni in­ce üs­te ve ge­niş ba­se­ne sa­hip o­lan ka­dın­lar, ö­zel­lik­le dar ba­di­ler­den ka­çın­ma­lı. Pan­to­lon­da i­se a­şı­rı dar ve a­şı­rı bol mo­del­ler ve be­lir­gin ke­sim­ler giy­me­me­li­dir. Be­yaz gi­bi çok a­çık renk­ler de tek ba­şı­na ter­cih e­dil­me­me­li­dir. BUN­LA­RI GİYİN ­Mut­la­ka gi­yil­me­si ge­re­ken­ler lis­te­sin­de i­se b­luz, el­bi­se ve e­tek­ler­de dö­küm­lü ve in­ce, pan­to­lon­da i­se lik­ra­lı ku­maş­lar ba­şı çe­ki­yor. Çok be­lir­gin ol­ma­yan f­lo­ral de­sen­ler, in­ce ve di­key çiz­gi­li kı­ya­fet­ler, ko­yu renk­ler ve çok a­çık renk­ler dı­şın­da­ki tüm a­ra ton­lar, sağ­lık ve ra­hat­lık a­çı­sın­dan do­ğal ku­maş­lar, el­bi­se­ler­de boy­dan kup ve diz al­tı mo­del­ler var. Gi­yi­le­cek b­lu­zun bo­yu, ba­se­ni ka­pa­tır­sa e­te­ğin mo­de­li be­lir­gin­le­şir ve ge­nel gö­rü­nüm da­ha hoş o­lur. Da­ha u­zun gö­rü­nüm i­çin de, diz al­tın­da e­tek­ler giy­me­li­si­niz. U­zun e­tek ba­cak bo­yu­nu­zu da­ha u­zun, be­de­ni i­se da­ha kı­sa gös­te­re­rek es­te­tik bir o­ran­tı sağ­lar. 1 DOĞA HARİKASI GÜL i­le ge­len doğal gü­zel­lik “Çi­çek­le­rin k­ra­li­çe­si” sa­yı­lan ve ö­zel gün­le­rin an­lam­lı çi­çe­ği GÜL’ün tek ma­ri­fe­ti sa­de­ce ka­dın­la­rın gön­lü­nü fet­het­mek de­ğil, ay­nı za­man­da on­la­rı gü­zel­leş­tir­mek... Çi­çek­le­rin en an­lam­lı­sı ola­rak bi­li­nen, gü­zel­li­ğiy­le küs­le­ri ba­rış­tı­ran, âşık­la­rı ka­vuş­tu­ran gül, sa­de­ce an­lam­lı bir çi­çek de­ğil ay­nı za­man­da gü­zel­li­ğin de vaz­ge­çil­mez bit­ki­le­rin­den. Ana va­ta­nı Ana­do­lu, İran ve Çin olan gü­lün, su­yu ve ya­ğı, par­füm ya da yi­ye­cek­ler­de de kul­la­nı­lı­yor. Ana­do­lu’nun gül di­ya­rı ola­rak bi­li­nen Is­par­ta-Bur­dur ci­va­rın­da gül zi­ra­atı­nın 120 yıl­lık bir geç­mi­şi var. İş­te gü­lün, sağ­lık ve gü­zel­li­ğe gi­den öy­kü­sü; CİLT TEMİZLİĞİNDE GÜL >> Bir ka­ba 2 ye­mek ka­şı­ğı kil, 3 ye­mek ka­şı­ğı gül­su­yu ve 1 çay ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı­nı ko­yup iyi­ce ka­rış­tı­rın ve ko­yu­la­şın­ca­ya ka­dar iyi­ce kay­na­tın. Yü­zü­nü­zü yı­ka­dık­tan son­ra bu ka­rı­şı­mı göz ve du­da­ğın ke­nar­la­rı ha­riç cil­di­ni­ze sü­rün. 5 ya da 7 da­ki­ka bek­let­tik­ten son­ra yü­zü­nü­zü yı­ka­yın. Bu gül mas­ke­si cil­din kir­le­ri­ni ve faz­la yağ­la­rı­nı alıp te­miz­ler. Gül ko­ku­su cil­di ra­hat­la­tır ve bes­ler. 4 lit­re üzüm sir­ke­si içi­ne 10 avuç ku­ru gül yap­ra­ğı­nı ek­le­yip ka­rış­tı­rın. 15-20 gün gü­neş­te tu­tup sü­zün. Gar­ga­ra, los­yon, mak­yaj te­miz­le­yi­ci­si ola­rak kul­la­na­bi­lir­si­niz. >> Üç avuç ta­ze gül yap­ra­ğı­nı beş da­ki­ka su­da kay­na­tın son­ra bir çay ka­şı­ğı dö­vü­le­rek toz ha­li­ne ge­tir­di­ği­niz ıh­la­mur yap­ra­ğın­dan, bir çor­ba ka­şı­ğı ta­ze kay­mak, bir tat­lı ka­şı­ğı süz­me bal ilâ­ve edin. Ha­zır­la­nan ka­rı­şım krem kı­va­mı­na ge­lin­ce­ye ka­dar kes­ta­ne unu ila­ve ede­rek ka­rış­tı­rın. Cil­din par­lak, nem­li ve gü­zel ol­ma­sı­nı sağ­la­yan bu ka­rı­şı­mı yü­zü­nü­ze sü­re­bi­lir­si­niz. VÜCUDUN NARİN KORUYUCUSU >> 3 çay bar­da­ğı gül su­yu­na 1 çay bar­da­ğı va­ze­lin ko­yun ve ka­rış­tı­rın. Bu ka­rı­şım el ve du­dak çat­lak­la­rı­na iyi ge­le­cek­tir. >> Pul pul dö­kü­len ku­ru bir cil­de sa­hip­se­niz bu gö­rü­nüm­den kur­tul­mak için ku­ru­tul­muş gül yap­rak­la­rı­nı kü­çük par­ça­la­ra bö­lün, süt, mı­sır ni­şas­ta­sı ve bir par­ça bal ile ka­rış­tı­rın. 15 da­ki­ka bek­let­tik­ten son­ra, bu ka­rı­şım­la yü­zü­nü­ze ya­vaş ya­vaş ma­saj ya­pın. Bu ma­saj sa­ye­sin­de cil­di­niz kay­bet­ti­ği ne­mi ge­ri ka­za­na­cak­tır. >> 30 gr şam­pu­anın içi­ne 12 dam­la gül ya­ğı ko­yun ve ka­rış­tı­rın. Saç dip­le­ri­ne ma­saj ya­pa­rak sa­çı­nı­zı yı­ka­yın. Bu mas­ke sa­çı­nı­zı bes­ler, ke­pek­len­me­si­ni ön­ler. İNCİ “-­Ben e­ğer ba­şa­rı­lı ve mut­lu i­sem, sa­mi­mi ol­du­ğum i­çin­dir... İn­san her za­man ken­di ol­ma­lı... Ak­si hal­de ki­şi­lik ve ta­vır­lar in­sa­nın ü­ze­rin­de ya­ma gi­bi du­ru­yor...” (...A­su­man Da­bak / Ti­yat­ro­cu) GÜNÜN YEMEĞİ Tro­pi­kal Waf­fel >> Ya­rım çay bar­da­ğı sı­vı yağ >> 1 adet yu­mur­ta >> 1 su bar­da­ğı süt >> 1 pa­ket va­nil­ya >> 1 su bar­da­ğı un >> 1 çay bar­da­ğı şe­ker >> Bir fis­ke tuz >> 1 çay ka­şı­ğı ka­bart­ma to­zu >> 1 ka­se çi­lek >> 1 çay bar­da­ğı su >> 1 çor­ba ka­şı­ğı ni­şas­ta >> 1 ka­se ana­nas >> 1 ka­se doğ­ran­mış ku­ru ka­yı­sı Ha­zır­la­nı­şı Yu­mur­ta, süt ve ya­rım çay bar­da­ğı şe­ke­ri iyi­ce çır­pın. Ya­vaş ya­vaş unu ila­ve edin. Va­nil­ya ka­bart­ma to­zu ve tu­zu da ko­yup, çır­pın. Waf­fel ma­ki­ne­si­nin alt ve üst ta­ra­fı­nı yağ­la­yın. Ha­zır­la­dı­ğı­nız har­cı in­ce bir şe­kil­de waf­fel ma­ki­ne­si­ne dö­kün ve ka­pa­ğı­nı ka­pa­tın. Waf­fel ha­fif kı­za­rın­ca ma­ki­ne­den alın. Çi­lek­le­ri ayık­la­yıp yı­ka­yın ve ron­do­don ge­çi­rin. Ten­ce­re­nin içi­ne ni­şas­ta, ya­rım çay bar­da­ğı şe­ker, su ve çi­lek­le­ri ek­le­yip sos kı­va­mı­na ge­le­ne ka­dar pi­şi­rin. Pi­şen waf­fel­la­rın ara­sı­na ana­nas­la­rı di­zin ve üzer­le­ri­ne ha­zır­la­dı­ğı­nız çi­lek so­su­nu ve doğ­ran­mış ka­yı­sı­la­rı ko­yun. SİZ­DEN GE­LEN­LER Tavsiyeniz (...Mor ve Berisi’nin maskesi) YOĞUN HANIMLARA CİLT BAKIMI ­Cid­di sı­kın­tı­lar ve yo­ğun st­res al­tın­da ken­di­ni­ze a­yı­ra­ca­ğı­nız 10 da­ki­ka i­le sağ­lık­lı ve pı­rıl pı­rıl bir cil­de sa­hip o­la­bi­lir­si­niz... ­Bir fin­can i­çin­de, bir ka­şık ba­lı, bir ka­şık li­mon su­yu­nu ve kı­va­mın ko­yu­lu­ğu­nu boz­ma­ya­cak mik­tar­da sü­tü ka­rış­tı­rın... El­de et­ti­ği­niz ka­rı­şı­mı yü­zü­nü­ze ve boy­nu­nu­za yay­dık­tan son­ra ha­fif­çe ku­ru­ya­na ka­dar bek­le­yin... ­Mas­ke­yi nem­li bir sün­ger yar­dı­mıy­la si­le­rek te­miz­le­yin... ­Ba­lın bı­rak­tı­ğı iz, ı­şıl ı­şıl bir cilt o­luşturacaktır... ­Her­ke­se gü­zel gün­ler... Al­bü­mü­nüz (...Murat Karadayı’nın al­bü­mü) BURAK & DİLARA KARADAYI Dün Dilara’nın, yarın da Burak’ın doğduğu gün... Biz bugün; annelerinin güllerini kutluyoruz... Şi­iri­niz (...Karanfil’in satırları) GİDER E­cel bir an ge­cik­mez, vâ­de­si do­lan gi­der, Ev­lat gi­der, yâr gi­der, san­ki can­dan can gi­der... ­Bek­le­nen bir e­mir­dir genç de ol­san, yaş­lı da, ­Dur­maz bir an dün­ya­da o em­ri a­lan gi­der... ­Her­ke­sin bir der­di var, çe­ke­ce­ği çi­le­si, ­Mih­net do­lu bu yer­den çi­le­si do­lan gi­der... Eş-­dost ve se­vi­len­ler bı­ra­kı­lır ar­ka­da, ­Gün ge­lir, dev­ran dö­ner ar­ka­da ka­lan gi­der... ­Dün­ya kim­se­ye kal­maz bey de ol­san, pa­şa da, ­Yü­rek­le­ri tit­re­tip, kor­ku­lar sa­lan gi­der... ­Ne­ye ya­rar gü­zel­lik if­fet ol­maz­sa e­ğer? ­Bin­bir tür­lü iş­vey­le gö­nül­ler ça­lan gi­der... ­Her der­din i­la­cı var, bir tek o­na yok ça­re, ­Ni­ce bu­luş­lar bu­lup, çı­ğır­lar a­çan gi­der... Ö­lü­mün ilk müj­de­si doğ­mak de­ğil mi­dir ki? ­Ya­şar bir müd­det lâ­kin, son­ra her do­ğan gi­der... ­Bir ben­ze­tiş­dir bel­ki, şöy­le­dir ki rivâ­yet; ­Şu dün­ya semâ­sın­dan yıl­dı­zı ka­yan gi­der... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91237
  % 1.66
 • 4.8152
  % -0.41
 • 5.627
  % -0.58
 • 6.3333
  % -1.27
 • 190.781
  % -1.35
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT