BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Harcamayın’ diyene inanmayın kan vücutta dolaşmalı

‘Harcamayın’ diyene inanmayın kan vücutta dolaşmalı

Son gün­ler­de ‘Pa­ra­yı har­ca­ma­yı­n’ di­yen­le­rin sa­yı­sı­nın art­tı­ğı­nı be­lir­ten Ağa­oğ­lu, “Kan ha­re­ket et­mez­se vü­cut ölür. Ev de alın, ara­ba da alın. Har­ca­maz­sa­nız, iş­te o za­man in­ti­har olu­r” uya­rı­sın­da bu­lun­duSon gün­ler­de ‘Pa­ra­yı har­ca­ma­yı­n’ di­yen­le­rin sa­yı­sı­nın art­tı­ğı­nı be­lir­ten Ağa­oğ­lu, “Kan ha­re­ket et­mez­se vü­cut ölür. Ev de alın, ara­ba da alın. Har­ca­maz­sa­nız, iş­te o za­man in­ti­har olu­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du > Eko­no­mi Ser­vi­si Ağa­oğ­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Ağa­oğ­lu, son za­man­lar­da ‘Pa­ra­nı­zı ce­bi­niz­de tu­tun, har­ca­ma­yın’ di­yen­le­rin art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ka­nın vü­cut­ta do­laş­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­nu en­gel­le­me­yin. Yok­sa in­ti­har et­miş olur­su­nuz. Ev de alın, ara­ba da. Tür­ki­ye bu gün­le­ri aşa­ca­k” de­di. My Worl­d’­un in­şa­atı­nın ta­mam­lan­ma­sı, An­dro­me­da pro­je­si­nin ta­nı­tıl­ma­sı ve Tür­ki­ye­’nin eko­no­mik gün­de­mi­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­mak üze­re ga­ze­te­ci­ler­le soh­bet top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Ağa­oğ­lu, Tür­ki­ye­’de ko­nut ala­nın­da asıl bü­yük kit­le ve ih­ti­yaç sa­hi­bi ke­si­min C ge­lir gru­bun­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Gö­zü­müz ora­da ama bu ara­zi fi­yat­la­rıy­la bi­zim on­la­ra pro­je üret­me­miz müm­kün de­ği­l” di­ye ko­nuş­tu. Şu an­da­ki ko­nut sto­ğu­nun yüz­de 70’i­nin otu­ru­la­bi­le­cek ko­num­da bu­lun­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ağa­oğ­lu Gru­bu Baş­ka­nı Ağa­oğ­lu, “Ö­zel sek­tö­rün C ge­lir gru­bu­na pro­je üret­me­si müm­kün de­ğil. İs­tan­bu­l’­da ar­sa ma­li­yet­le­ri çok yük­sek. Kent­sel dö­nü­şüm ya­sa­sı çı­ka­rıl­dı ama yö­net­me­li­ği ek­sik. Ben, İs­tan­bu­l’­un yüz­de 70’i­ni hâlâ ar­sa ola­rak gö­rü­yo­rum. Ye­ni ya­sa düz­gün uy­gu­la­nır­sa İs­tan­bul 7-8 yıl için­de ge­ce­kon­du so­ru­nun­dan kur­tu­lu­r” di­ye ko­nuş­tu. GECEKONDU PROBLEMİ BİTER Ağa­oğ­lu, dev­le­tin sa­de­ce plan­la­ma yo­luy­la ar­sa üre­te­bi­le­ce­ği­ni ve özel sek­tö­rü ko­nut yap­ma­ya da­vet ede­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu plan­la­ma ge­ce­kon­du so­ru­nu­nu çö­ze­r” de­di. Bir yılda %50 kazandırdı Ağa­oğ­lu My World An­dro­me­da hak­kın­da da bil­gi ve­ren Ağa­oğ­lu, An­dro­me­da­’da 4 bi­na­da 990 dai­re bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. My Worl­d’­de kı­sa sü­re ön­ce sa­tı­şa çı­kar­dık­la­rı son etap­ta da sa­tış­la­rın son de­re­ce iyi git­ti­ği­ni söy­le­yen Ağa­oğ­lu, “K­riz var di­yor­lar ama sa­tış­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ru­z” de­di. Ağa­oğ­lu, 376 da­ire­nin yer al­dı­ğı son etap­ta şim­di­ye ka­dar 80’e ya­kın dai­re sat­tık­la­rı­nı, bir ay içe­ri­sin­de de yüz­de 50’sin­den faz­la­sı­nın sa­tı­şı­nın ger­çek­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di. Ağa­oğ­lu, pro­je­nin sa­tı­şa çık­tı­ğı geçen yıl 2 bin 200 YTL olan met­re­ka­re fi­ya­tı­nın, şu an­da 3 bin 500 YTL’­ye çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Evi­ni­zi sat­ma­yın fi­yat ar­ta­cak Ge­ce­kon­du yer­le­şim­le­ri­nin ol­du­ğu böl­ge­ler­de mev­cut ko­nut sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­cak çağ­daş imar plan­la­rıy­la, o böl­ge­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı da ik­na ede­rek kent­sel dö­nü­şüm yo­luy­la so­run­la­rın çö­zü­le­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Ağa­oğ­lu, “Bu şe­kil­de dev­let va­tan­da­şıy­la sos­yal ba­rı­şı da sağ­la­mış olu­r” de­di. Ağa­oğ­lu, Ri­ya­d’­da em­lak ko­nu­sun­da ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı­da, 300 mil­yar euoro­nun üze­rin­de ya­tı­rım yap­ma­yı is­te­yen grup­lar bu­lun­du­ğu­nu gör­dü­ğü­nü ve gü­ven­li li­man ara­yan ya­tı­rım­cı­la­rın Tür­ki­ye­’ye na­sıl çe­ki­le­ce­ği ko­nu­sun­da ça­lış­mak ge­rek­ti­ği­ni an­lat­tı. Tür­ki­ye­’nin pi­ya­sa­lar­da­ki kriz­den et­ki­len­me­ye­ce­ği­ni söy­le­me­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ağa­oğ­lu, bu et­ki­yi po­zi­ti­fe çe­vir­me­nin plan­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Ağa­oğ­lu, ko­nut sa­hip­le­ri­ne de “5-6 ay da­yan­ma gü­cü­nüz var­sa, gay­ri­men­kul fi­ya­tı ar­tar. Eli­niz­den çı­kar­ma­yı­n” öne­ri­sin­de bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT