BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tüzmen: Farklı tasarımlar ve fikirler ortaya konulmalı

Tüzmen: Farklı tasarımlar ve fikirler ortaya konulmalı

Mar­ka­laş­ma­nı­n ö­ne­mi­ni vur­gu­la­mak i­çin dü­zen­le­nen Tur­qu­a­lity Ta­sa­rım ya­rış­ma­sın­da, 50 ü­rü­ne ö­dül ve­ril­di­Mar­ka­laş­ma­nı­n ö­ne­mi­ni vur­gu­la­mak i­çin dü­zen­le­nen Tur­qu­a­lity Ta­sa­rım ya­rış­ma­sın­da, 50 ü­rü­ne ö­dül ve­ril­di > Uğur Kü­çük Tur­qu­ality Prog­ra­mı da­hi­lin­de dü­zen­le­nen ve Tür­ki­ye­’nin ta­sa­rım­la mar­ka­laş­ma­sın­da önem­li açı­lım­lar sağ­la­ya­cak, De­sign Tur­key En­düs­tri­yel Ta­sa­rım Ödül­le­ri sa­hip­le­ri­ni bul­du. Ka­ra­kö­y’­de­ki An­tre­po 3’te dü­zen­le­nen tö­ren­le, de­ğer­len­dir­me­ye alı­nan 293 ürün­den 39’u “İ­yi Ta­sa­rım Ödü­lü­ne­”, 11’i ise “Üs­tün Ta­sa­rım Ödü­lü­ne­” la­yık gö­rül­dü. DEV­LET DES­TEK­Lİ PRO­JE Tö­re­ne ka­tı­lan Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, dün­ya­da ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı Tür­ki­ye için bir fır­sat un­su­ru ha­li­ne ge­ti­re­bil­mek üze­re fark­lı fi­kir ve ta­sa­rım­la­rın or­ta­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. İs­tan­bu­l’­da bir mo­da ve ta­sa­rım mer­ke­zi oluş­tur­ma yo­lun­da çok önem­li adım­lar atıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Tüz­men, bu­gün yak­la­şık 63 fir­ma­nın ya­rar­lan­dı­ğı Tur­qu­alit­y’­nin dev­let des­tek­li ilk prog­ram özel­li­ği ta­şı­dı­ğı­nı kay­det­ti. Bu ça­lış­ma­la­rın de­va­mı­nı ge­tir­mek ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Tüz­men, “Ö­zel­lik­le böy­le­si bir dö­nem­de bi­zim mo­da, mar­ka­ya ağır­lık ve­re­rek dün­ya­da ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı Tür­ki­ye için bir fır­sat un­su­ru ha­li­ne ge­ti­re­bil­mek için fark­lı fi­kir ve ta­sa­rım­la­rı or­ta­ya koy­ma­mız la­zı­m” de­di. 550 BİN EU­RO AY­RIL­DI Ödül tö­re­ni ön­ce­si Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı İh­ra­cat Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ve Tur­qu­ality Ça­lış­ma Gru­bu Baş­ka­nı Zi­ya Al­tun­yal­dız, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ise, ödül ça­lış­ma­sı­nın ma­li­ye­ti­nin Tur­qu­ality ta­ra­fın­dan üst­le­nil­di­ği­ni, bu iş için Tur­qu­ality büt­çe­sin­den 550 bin eu­ro ay­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. ÖDÜL­LÜ ÜRÜN­LER SER­Gİ­LE­Nİ­YOR Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, ödül ka­za­nan “Tur­qu­ality Ta­sa­rım Ödü­lü­” al­ma­ya hak ka­za­nan ürün­le­ri in­ce­le­di. Ön ele­me­yi ge­çen 293 en­düs­tri­yel ta­sa­rım ve 24 kav­ram­sal pro­je­nin ser­gi­len­di­ği An­tre­po 5’te­ki ser­gi, 2 Ka­sım 2008 ta­ri­hi­ne ka­dar de­vam ede­cek.
Reklamı Geç
KAPAT