BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türk şehitliğine ziyaret

Türk şehitliğine ziyaret

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, Ür­dün’ün Salt ken­tin­de Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nda şe­hit olan 300 Türk as­ke­ri için ya­pı­lan Türk Şe­hit­li­ği’ni zi­ya­ret et­ti.İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, Ür­dün’ün Salt ken­tin­de Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nda şe­hit olan 300 Türk as­ke­ri için ya­pı­lan Türk Şe­hit­li­ği’ni zi­ya­ret et­ti. Ür­dün’ün baş­ken­ti Am­man’da bu­gün ya­pı­la­cak Irak’a Kom­şu Ül­ke­ler İçiş­le­ri Ba­kan­la­rı Be­şin­ci Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­mak için bu ül­ke­ye gi­den İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ata­lay, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Oğuz Ka­ğan Kök­sal ve di­ğer yet­ki­li­ler­den olu­şanTürk he­ye­ti, dün öğ­le­den son­ra Salt ken­tin­de bu­lu­nan Türk şe­hit­li­ği­ni gez­di. Ba­kan Ata­lay, Ür­dün’de­ki Türk Şe­hit­li­ği­nin Şe­ref Sa­lo­nu’nu ge­ze­rek yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Am­man’da­ki Türk şe­hit­li­ği, 1918 yı­lın­da İn­gi­liz­ler’e kar­şı Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı sı­ra­sın­da sa­va­şan ve şe­hit olan yak­la­şık 300 su­bay, ast­su­bay ve erin na­aş­la­rı­nın 1973 yı­lın­da bu­lun­du­ğu ma­ğa­ra çev­re­sin­de 1975 yı­lı nda ya­pıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT