BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ekonomik kriz Memiş Hoca’yı yoğunlaştırdı

Ekonomik kriz Memiş Hoca’yı yoğunlaştırdı

Son gün­ler­de dün­ya­yı sar­san eko­no­mik kriz ne­ti­ce­sin­de hol­ding­ler ve si­ya­si çev­re­ler Me­miş Ho­ca’yla gö­rü­şe­bil­mek için sı­ra­ya gir­di.Son gün­ler­de dün­ya­yı sar­san eko­no­mik kriz ne­ti­ce­sin­de hol­ding­ler ve si­ya­si çev­re­ler Me­miş Ho­ca’yla gö­rü­şe­bil­mek için sı­ra­ya gir­di. Mis­tik ko­nu­lar ve bi­lin­me­yen­ler üze­ri­ne Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gi­bi dün­ya­ca üne sa­hip olan Me­miş Ho­ca, bu alan­da dün­ya­nın ön­de ge­len iş adam­la­rı­na ve si­ya­si­le­ri­ne da­nış­man­lık ya­pı­yor. Son gün­ler­de İn­gil­te­re, Ame­ri­ka, İs­pan­ya, Por­te­kiz ve Du­ba­i’de­ki ün­lü iş adam­la­rın­dan da­vet alan Me­miş Ho­ca “İn­san­la­rı mut­lu et­mek, fay­da­lı ol­mak be­ni se­vin­di­ri­yor. Her­kes gön­lü­nü fe­rah tut­sun. Dün­ya­yı sa­ran kriz, sü­rek­li ol­ma­ya­cak. Kı­sa za­man­da at­la­tı­la­cak. Ama 2009 yı­lın­da bu kri­zin et­ki­le­ri de­vam ede­cek­tir. Ül­ke­miz­de ise dün­ya pa­ra­le­lin­de bu sı­kın­tı yü­rür. Hü­kü­met bu ko­nu­da çok sa­mi­mi, ül­ke­de eko­no­mik kriz ol­ma­ma­sı için bü­yük ça­ba har­cı­yor. İn­şal­lah ba­şa­rı­lı olur­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT