BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Mer­kez Ban­ka­sı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu, ban­ka bün­ye­sin­de­ki pa­ra pi­ya­sa­sı ve İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Re­po-Ters Re­po Pa­za­rı’nda uy­gu­lan­mak­ta olan ge­ce­lik borç­lan­ma fa­iz ora­nı­nı yüz­de 16,75’de sa­bit tut­tu, borç ver­me fa­iz ora­nı ise yüz­de 20,25’den yüz­de 19,75’e in­di­ril­di.> AN­KA­RA Mer­kez Ban­ka­sı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu, ban­ka bün­ye­sin­de­ki pa­ra pi­ya­sa­sı ve İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Re­po-Ters Re­po Pa­za­rı’nda uy­gu­lan­mak­ta olan ge­ce­lik borç­lan­ma fa­iz ora­nı­nı yüz­de 16,75’de sa­bit tut­tu, borç ver­me fa­iz ora­nı ise yüz­de 20,25’den yüz­de 19,75’e in­di­ril­di. Ay­rı­ca, geç li­ki­di­te pen­ce­re­si uy­gu­la­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, ban­ka­la­ra­ra­sı pa­ra pi­ya­sa­sın­da 16.00-17.00 sa­at­le­ri ara­sı ge­ce­lik va­de­de uy­gu­la­nan Mer­kez Ban­ka­sı borç­lan­ma fa­iz ora­nı yüz­de 12,75’de sa­bit tu­tul­du. Borç ver­me fa­iz ora­nı ise yüz­de 23,25’den yüz­de 22,75’e dü­şü­rül­dü. Açık pi­ya­sa iş­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de pi­ya­sa ya­pı­cı­sı ban­ka­la­ra re­po yo­luy­la ge­ce­lik ve bir haf­ta­lık va­de­ler­de ta­nı­nan borç­lan­ma im­ka­nı fa­iz ora­nı ise yüz­de 19,25’den yüz­de 18,75’e in­di­ril­di. Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu­nun dün­kü top­lan­tı­sı­na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, top­lan­tı­ya Baş­kan Dur­muş Yıl­maz ile üye­ler Er­dem Baş­çı, Bur­han Gök­le­mez, M. İb­ra­him Tur­han, Ab­dul­lah Ya­vaş ve Meh­met Yö­rü­koğ­lu ka­tıl­dı. Ku­rul­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, son dö­nem­de açık­la­nan ve­ri­le­rin ik­ti­sa­di fa­ali­yet­te­ki ya­vaş­la­ma­nın be­lir­gin­leş­ti­ği­ne işa­ret et­ti­ği bil­di­ril­di. Top­lan­tı­da, dö­viz pi­ya­sa­la­rın­da­ki ge­liş­me­le­rin de de­tay­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­di­ği ifa­de edi­len Ku­rul açık­la­ma­sın­da, bu dö­nem­de dö­viz li­ki­di­te­si­nin sü­rek­li­li­ği­nin önem­li ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT