BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Konukevinde 2 yaşlı kadın dayaktan hastanelik oldu

Konukevinde 2 yaşlı kadın dayaktan hastanelik oldu

Bur­sa Kü­kürt­lü Ma­hal­le­si’nde­ki ko­nu­ke­vin­de ka­lan H.Y. (91) ve S.K’nin (77) kom­şu­la­rı; yaş­lı ka­dın­la­rın, ken­di­le­ri­ne ba­kan 57 ya­şın­da­ki Ş.S. ta­ra­fın­dan son gün­ler­de dö­vü­le­rek darp edil­di­ği­ni id­di­a et­ti.> Er­sin Ya­şar - Or­han Akın BUR­SA İHA Bur­sa Kü­kürt­lü Ma­hal­le­si’nde­ki ko­nu­ke­vin­de ka­lan H.Y. (91) ve S.K’nin (77) kom­şu­la­rı; yaş­lı ka­dın­la­rın, ken­di­le­ri­ne ba­kan 57 ya­şın­da­ki Ş.S. ta­ra­fın­dan son gün­ler­de dö­vü­le­rek darp edil­di­ği­ni id­di­a et­ti. Du­ru­mun po­li­se bil­di­ril­me­si­nin ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çen ekip­ler, yap­tık­la­rı in­ce­le­me­nin ar­dın­dan ev­de şuu­ru ka­pa­lı bu­lu­nan H.Y. ve vü­cu­dun­da çok sa­yı­da mor­luk­lar bu­lu­nan S.K’yı am­bu­lans ile Çe­kir­ge Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dır­dı. Kom­şu­la­rın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne ak­şam sa­at­le­rin­de ken­di evin­de gö­zal­tı­na alı­nan ba­kı­cı Ş.S ise id­di­ala­rı ka­bul et­me­di. Ku­rum yet­ki­li­le­ri de, her tür­lü has­sa­si­ye­ti gös­ter­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek id­di­ala­rı red­det­ti. Dö­vül­dü­ğü ile­ri sü­rü­len S.K, Gür­su’da­ki evi­ne git­mek is­te­di­ği­ni be­lirt­ti. Bir­kaç de­fa ba­kı­cı­sı­nın ken­di­si­ne vur­du­ğu­nu be­lir­ten yaş­lı ka­dı­nın te­dir­gin dav­ra­nış­la­rı dik­kat çek­ti. Ş.S, ‘ken­di­ni sa­vu­na­ma­ya­cak du­rum­da­ki ka­dı­nı darp et­mek su­çun­dan’ ad­li­ye­ye sevk edil­di. GÖ­ZAL­TI­NA ALI­NAN BA­KI­CI İD­Dİ­ALA­RI KA­BUL ET­ME­Dİ Has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na alı­nan yaş­lı ka­dın­la­ra ken­di­si­nin ye­mek ver­di­ği­ni söy­le­yen R.D, “10 gün ön­ce işe baş­la­dım ve ön­ce­ki ba­kı­cı­nın bu ka­dın­la­ra yap­tık­la­rı­na da­ya­na­ma­dım. Kom­şu­lar da za­ten bir yıl­dır şi­ka­yet­çiy­miş” de­di. Evin­de gö­zal­tı­na alı­nan ba­kı­cı Ş.S ise (üst­te kü­çük re­sim) id­di­ala­rı ka­bul et­me­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT