BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kendini tüketme

Kendini tüketme

Ar­tık ha­ber por­tal­la­rın­da­ki he­men her ha­be­rin al­tın­da oku­yu­cu yo­rum­la­rı olu­yor. Ge­nel­de hep ay­nı tip­ler ay­nı şey­le­ri söy­le­di­ği için mil­let bu ko­nu­da ne dü­şü­nü­yor, so­ru­su­na ce­vap bul­mak zor. İş­te zam ha­be­ri olur­sa öl­dük, bit­tik.Ar­tık ha­ber por­tal­la­rın­da­ki he­men her ha­be­rin al­tın­da oku­yu­cu yo­rum­la­rı olu­yor. Ge­nel­de hep ay­nı tip­ler ay­nı şey­le­ri söy­le­di­ği için mil­let bu ko­nu­da ne dü­şü­nü­yor, so­ru­su­na ce­vap bul­mak zor. İş­te zam ha­be­ri olur­sa öl­dük, bit­tik. Ci­na­yet ha­be­ri olur­sa ah vah.. İş­siz­lik ha­be­ri olur­sa ne ola­cak bu mem­le­ke­tin hâ­li vs. Dün ha­ber­ler­den bi­ri şöy­ley­di: Ta­şıt ver­gi­le­ri­ne ve si­ga­ra­ya zam yol­da. Al­tın­da yüz­ler­ce yo­rum..Hep­si bir­bi­ri­ne ben­zi­yor..Bi­ri fark­lı..Va­tan­daş tek ke­li­me­lik yo­rum yap­mış: Ham­dol­sun. ..... Ya­pa­cak ne var.. Adı­na is­ter kriz de­yin, is­ter afet..İs­ter dö­nü­şüm.Ke­na­rın­dan kö­şe­sin­den her­ke­si et­ki­le­ye­cek. Fer­yat fi­gan işi­mi­zi ko­lay­laş­tır­mı­yor. Bel­ki en iyi çö­züm bo­yun bük­mek. Be­nim gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la in­san­lar sı­kın­tı­ya kat­lan­ma­ya da ra­zı. Sı­kın­tı ile kas­te­di­len her ne ise bu­nu hep be­ra­ber omuz­la­ya­lım..En azın­dan omuz­lu­yor­muş gi­bi ya­pa­lım, bek­len­ti­si var. Ya­ni bi­ri­le­ri kıv­ra­nır­ken öbür­le­ri he­men ya­nı ba­şın­da ça­lıp oy­na­ma­sın­lar. Say­gı gös­ter­sin­ler. Es­ki­den kal­ma in­ce­lik­le­re ria­yet et­sin­ler. .... Dr. Ve­li Sı­rım’ın Ken­di­ni Tü­ket­me Sa­de Ya­şa Mut­lu Ol ki­ta­bı­na da va­kit bu­lur­sa­nız göz atın. İn­san­lar ih­ti­yaç­la­rı ol­sa da ol­ma­sa da, sü­rek­li bir şey­ler al­ma­yı, her fır­sat­ta bir şey­ler tü­ket­me­yi bir zo­run­lu­luk ola­rak gör­me­ye, his­set­me­ye baş­la­dı­lar. Çün­kü tü­ke­tim, “Mut­lu­luk!” kı­lı­fı­na sa­rı­la­rak su­nul­muş­tu. Ve tüm in­san­lık “ger­çek mut­lu­lu­ğa ulaş­ma” adı al­tın­da kit­le­sel bir ya­rı­şa so­kul­du. Bu ya­rış­ta tek ku­ral var­dı: “Ne ka­dar tü­ke­tir­sen, o ka­dar mut­lu olur­sun!” Far­kın­da ola­lım ve­ya ol­ma­ya­lım bu ku­ral ha­ya­tı­mı­zı et­ki­li­yor. Baş­ka­la­rın­dan da­ha fark­lı ola­bil­me, da­ha dik­kat çe­ke­bil­me, en azın­dan ge­ri­de kal­ma­ma en­di­şe­siy­le sü­rek­li bir ko­şuş­tur­ma için­de­yiz. Pe­şin­de koş­tu­ğu­muz mut­lu­luk ise, ne ga­rip­tir ki biz­den hep ka­çı­yor. Tam “Ya­ka­la­dık!” der­ken, eli­miz­den ka­çı­ve­ri­yor. Bu kez dı­şa­rı­dan bi­ze “Da­ha hız­lı ve da­ha hırs­lı koş!” ko­mu­tu ge­li­yor. Biz far­kın­da ol­ma­dan bu em­re ama­de olup, ne­fe­si­mi­zi tu­tu­yor ve çö­zü­mü ha­ya­tı­mı­zı da­ha da hız­lan­dır­ma­da bu­lu­yo­ruz. Mut­lu­luk ise yi­ne bir ha­yal olu­yor, Kaf Da­ğı­nın ar­dı­na sak­la­nı­yor. Dur! Ya­vaş­la! Ken­di­ni tü­ket­me! Mut­lu­luk adı­na eli­ne tu­tuş­tu­ru­lan tüm faz­la­lık­lar­dan kur­tul! Sa­de ya­şa! Sa­de­ce ya­şa! Ve mut­lu ol!
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT