BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Denizli meydan okudu

Denizli meydan okudu

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü “Bi­zi ye­ne­cek ta­kım biz­den da­ha güç­lü ol­ma­lı” de­di. Fut­bo­lun zen­gin­li­ği hü­cum­da­dır. Bu yüz­den de­ği­şik hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rı ve sis­tem­le­ri üze­rin­de ça­lı­şı­yo­rum. A­ma­cım fut­bo­lu­muz­la ke­yif ver­mek, ke­yif al­mak. Pu­an ka­yıp­la­rı­mız o­la­bi­lir a­ma bun­lar bi­zi he­def­le­ri­miz­den as­la u­zak­laş­tı­ra­ma­ya­cak.Türkiye’nin en iyi ekibiyiz Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü “Bi­zi ye­ne­cek ta­kım biz­den da­ha güç­lü ol­ma­lı” de­di. Fut­bo­lun zen­gin­li­ği hü­cum­da­dır. Bu yüz­den de­ği­şik hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rı ve sis­tem­le­ri üze­rin­de ça­lı­şı­yo­rum. A­ma­cım fut­bo­lu­muz­la ke­yif ver­mek, ke­yif al­mak. Pu­an ka­yıp­la­rı­mız o­la­bi­lir a­ma bun­lar bi­zi he­def­le­ri­miz­den as­la u­zak­laş­tı­ra­ma­ya­cak. GA­Lİ­Bİ­YET KE­YİF VER­ME­Lİ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “Ben ke­yif­siz ga­li­bi­yet­ler­den zevk al­mam” de­di. Fut­bo­lun gü­zel­li­ği­nin hü­cum zen­gin­li­ği ol­du­ğu­nu söy­le­yen De­niz­li, “Ofan­sif an­lam­da da­ha al­ter­na­tif­li se­çe­nek­le­ri or­ta­ya koy­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı sür­dü­rü­yo­rum. Hız­lı ve ye­ni de­ği­şim­ler ara­yı­şı içe­ri­sin­de­yim. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da kay­bet­me­nin de ay­rı bir ye­ri ola­cak­tır. An­cak, pu­an ka­yıp­la­rı yap­sak bi­le bun­lar bi­zi he­de­fi­miz­den uzak­laş­tır­ma­ya­cak. Tür­ki­ye’nin en iyi eki­bi­yiz ve şu­nu çok ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim ki, bir ta­kı­mın bi­zi yen­me­si için biz­den da­ha güç­lü ol­ma­sı ge­rek” de­di. FUT­BOL­CU ÖZ­GÜR OL­MA­LI G.Bir­li­ği kar­şı­sın­da alı­nan fark­lı ga­li­bi­ye­tin ca­mi­ayı mut­lu et­ti­ğini an­cak ken­di­si­ni tat­min et­me­di­ği­ni be­lir­ten Mus­ta­fa De­niz­li, “An­ka­ra’da yap­tı­ğı­mız ki­şi­sel ha­ta­la­rı Si­vas kar­şı­sın­da tek­rar­la­ma lük­sü­müz yok. Bun­la­rı gi­der­mek için ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. Fut­bol­cu­la­rı­na ye­te­nek­le­ri­ni gös­ter­me fır­sa­tı ta­nı­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı da söy­le­yen De­niz­li, “Fut­bol­cu ken­di­si­ni ra­hat his­set­ti­ği yer­de ba­şa­rı­lı­dır. Tel­lo, ilk ör­ne­ği­miz ol­du. Oyun­cu­la­rı­ma dü­şün­ce­le­ri­mi da­ha net an­la­ta­bil­mek için al­tı; ki­min ne­re­de fay­da­lı ola­ca­ğı­nı be­lir­le­mek için ­de üç haf­ta­lık za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var” şek­lin­de ko­nuş­tu. TÜRK FUT­BO­LU ÇÖ­KÜŞ­TE Üç bü­yük­le­rin Av­ru­pa Ku­pa­la­rın­da ya­şa­dı­ğı ba­şa­rı­sız­lı­ğın Türk fut­bo­lu­nun acı bir tab­lo­su ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mus­ta­fa De­niz­li, “Ku­ra çe­ki­mi ya­pıl­dı­ğın­da, G.Sa­ray’ın Ste­au­a Bük­reş’i, Be­şik­taş’ın da Me­ta­list’i ele­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor­dum. F.Bah­çe’nin ise Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ge­çen se­ne­den da­ha ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı tah­min et­miş­tim. 100 yı­lı ge­ri­de bı­ra­kan ku­lüp­ler için lig­de alı­nan ba­şa­rı­lar­dan çok, Av­ru­pa are­na­sı önem­li­dir. Bun­lar ar­tık ge­ri­de kal­dı ve te­la­fi­le­ri yok. An­cak iki ay ön­ce­sin­de Türk Mil­li Ta­kı­mı­nın Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ya­rı fi­nal oy­na­dı­ğı­nı dü­şü­nür­sek, bu ba­şa­rı­sız­lı­ğı ku­lüp ta­kım­la­rı­nın dö­nem­sel dü­şü­şü ola­rak ni­te­len­di­re­bi­li­riz” de­di. FOR­VE­TE ÖZEL İL­Gİ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Si­vas ma­çın­da da fark­lı bir oyun an­la­yı­şı ile ye­ni bir sür­pri­ze ha­zır­la­nı­yor. Dün ya­pı­lan ça­lış­ma­da for­vet oyun­cu­la­rı­na özel ola­rak şut ça­lış­ma­sı yap­tı­ran De­niz­li, çift ka­le maç­ta id­ma­nı sık sık dur­du­ra­rak oyun­cu­la­rı­na sert uya­rı­lar­da bu­lun­ma­yı da ih­mal et­me­di. > Cem BA­ŞA­RA­NER BEŞİKTAŞ NOTLARI Ayak­la­rım tit­ri­yor Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Be­şik­taş ta­raf­ta­rıy­la bu­lu­şa­ca­ğı anı ip­le çek­ti­ği­ni söy­le­di. Da­ha ön­ce F.Bah­çe ve G.Sa­ray’ın ba­şın­da İnö­nü Sta­dı’na gel­di­ği­ni be­lir­ten De­niz­li, “Ken­di ta­kı­mı­mın eşof­man­la­rıy­la ora­da ol­mak fark­lı bir duy­gu. Gün­ler­dir o at­mos­fe­ri ka­fam­da ya­şa­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum ve he­ye­can­dan ayak­la­rım tit­ri­yor” de­di. Yö­ne­tim te­dir­gin Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, geç­ti­ği­miz yıl İnö­nü Sta­dı’nda oy­na­nan Si­vas ma­çı son­ra­sın­da ya­pı­lan is­ti­fa çağ­rı­la­rı­nı unut­ma­dı. Ya­rın oy­na­na­cak olan kar­şı­laş­ma Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi için de bü­yük önem ta­şı­yor. Bu ara­da Si­vas ma­çı bi­let­le­ri­nin gün­ler ön­ce­sin­den tü­ken­di­ği ve si­yah-be­yaz­lı­la­rın bu maç için özel bir or­ga­ni­zas­yon ha­zır­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. De­mi­rö­ren’den ya­sak Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, An­ka­ra’da ya­şa­nan ger­gin­li­ğin ar­dın­dan yö­ne­ti­ci­le­rin ta­kı­mın kal­dı­ğı otel­de ko­nak­la­ma­sı­nı ya­sak­la­dı. Mus­ta­fa De­niz­li’nin de ta­kı­mı­nın ra­hat ol­ma­sı için bu yön­de Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e ri­ca­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Po­ta­da bü­yük kriz Be­şik­taş’ın pi­vot oyun­cu­su Jo­vo Sta­no­je­vic’in söz­leş­me­si kar­şı­lık­lı ola­rak fes­he­dil­di. Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da oyun­cu­nun ai­le­vi prob­lem­le­ri­ni öne sü­re­rek ge­rek­li per­for­man­sı gös­te­re­me­di­ği için ay­rıl­mak is­te­di­ği ifa­de edil­di. An­cak Sta­no­je­vic’in pa­ra­sı­nı ala­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ay­rıl­dı­ğı id­di­a edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT