BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sivas’ın liderlik hesabı

Sivas’ın liderlik hesabı

Si­vass­por, lig­de ya­rın oy­na­ya­ca­ğı Be­şik­taş ma­çı­na, ilk ya­rı­yı li­der bi­ti­re­bil­mek için iyi bir fır­sat gö­züy­le ba­kı­yor.“KA­ZAN­MA­YA GEL­DİK” Si­vass­por, lig­de ya­rın oy­na­ya­ca­ğı Be­şik­taş ma­çı­na, ilk ya­rı­yı li­der bi­ti­re­bil­mek için iyi bir fır­sat gö­züy­le ba­kı­yor. “İs­tan­bul’a ka­zan­ma­ya gel­dik” di­yen Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uy­gun, “A.Gü­cü ga­li­bi­ye­tiy­le li­ge ye­ni­den odak­lan­dık. Be­şik­taş’ı ye­nip, li­der­lik ya­rı­şın­da var ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­mek is­ti­yo­ruz. Bu önem­li maç ön­ce­si ka­le­ci­miz Pet­ko­vic’in sa­kat­lan­ma­sı cid­di sı­kın­tı. Onu kad­ro­ya ala­ca­ğım ama ye­dek so­yu­na­cak. Ay­rı­ca ka­le­ci Vol­kan Ün­lü’nün de sa­kat­lı­ğı sü­rü­yor. Ama biz­de her du­rum için bir al­ter­na­tif mev­cut” de­di. Bü­lent Ho­ca, PAF ta­kım ka­le­ci­le­ri Bil­ge Du­ran ve Mu­rat Kal­kan’ı ka­le­ci an­tre­nö­rü Mu­rat Gök­su yö­ne­ti­min­de ça­lış­ma­ya al­dı. “MÜ­CA­DE­LE ET­MEK ŞART” Si­vass­por’un son 3 se­zon Be­şik­taş’ı İs­tan­bul’da­ki maç­lar­da yen­di­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Uy­gun, “Bu fut­bo­lun cil­ve­si. Ama ka­zan­mak için is­ta­tis­tik yet­mez, mü­ca­de­le şart” de­di. Mus­ta­fa De­niz­li’nin ge­li­şiy­le bir­lik­te Be­şik­taş’ın fark­lı bir ha­va ya­ka­la­dı­ğı­nı da söy­le­yen Bü­lent Uy­gun, “Biz de prob­lem­si­ziz. Sa­kat­lı­ğı ge­çen oyun­cu­lar ve kır­mı­zı kart ce­za­sı bi­ten Gi­ne­li Kan­fory Sylla oy­na­mak için can atı­yor. Bu ar­zu bir ta­kı­mın en bü­yük gü­cü” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bu ara­da ka­le­ci Pet­ko­vic’in yok­lu­ğun­da for­ma şan­sı do­ğan ye­dek ka­le­ci Akın, “Ha­zı­rım, ka­le­mi en iyi şe­kil­de ko­ru­ya­ca­ğım” açık­la­ma­sı yap­tı. > İs­ma­il GÜ­NEŞ-Si­vas (İHA) “FORMA BEKLİYORUM” “Ha­zı­rım, oy­na­mak i­çin for­ma bek­li­yo­rum” di­yen ka­le­ci A­kın, Pet­ko­vic’in ye­dek so­yu­na­ca­ğı maç­ta ka­le­ye ta­lip.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT