BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türk diplomatlara saldıran 17 Kasım örgütü üyelerine dava

Türk diplomatlara saldıran 17 Kasım örgütü üyelerine dava

A­ti­na’da 2 dip­lo­ma­tı­mı­zın ö­lü­müy­le so­nuç­la­nan o­lay­lar­la il­gi­li id­di­a­na­me ta­mam­lan­dıTür­ki­ye’nin Ati­na Bü­yü­kel­çi­li­ği Ba­sın Ata­şe Yar­dım­cı­sı Çe­tin Gör­gü’nün 1991, Bü­yü­kel­çi­lik Müs­te­şa­rı Ömer Ha­luk Si­pa­hi­oğ­lu’nun 1994 yı­lın­da öl­dü­rül­me­si ve Bü­yü­kel­çi­lik Mas­la­hat­gü­za­rı De­niz Bö­lük­ba­şı, ida­re me­mu­ru Nil­gün Ke­çe­ci ve şo­för Adil Yıl­dı­rım’a 1991 yı­lın­da bom­ba­lı sal­dı­rı­da bu­lu­nul­ma­sıy­la bağ­lan­tı­lı ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le 17 Ka­sım te­rör ör­gü­tü üye­si 4 ki­şi hak­kın­da da­va açıl­dı. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ve­kil­li­ği ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan id­di­ana­me­de, ha­len Yu­na­nis­tan’ın Ko­ri­dal­los Ce­za­evi’nde tu­tuk­lu bu­lu­nan ör­güt üye­le­ri So­ti­ri­os Kon­di­lis, Va­si­li­os Cor­ca­tos, Di­mit­ri­os Ku­fo­di­nas ve Alek­san­dros Yo­to­pu­los’un, “mev­cut ana­ya­sal dü­ze­ni de­ğiş­tir­me­ye zor­la te­şeb­büs”, “adam öl­dür­mek”, “adam öl­dür­me­ye te­şeb­büs”, “6136 sa­yı­lı Ya­sa’ya mu­ha­le­fet”, “ör­güt fa­ali­ye­ti çer­çe­ve­sin­de pat­la­yı­cı bu­lun­dur­mak ve at­mak” ve “ız­rar” suç­la­rın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı ta­lep edil­di. İd­di­ana­me­de, “ör­güt üye­le­ri­nin, Tür­ki­ye’nin Ati­na Bü­yü­kel­çi­li­ği gö­rev­li­le­ri­ni ajan ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le öl­dür­dük­le­ri­ni ve öl­dür­me­ye te­şeb­büs­te bu­lun­duk­la­rı­nı ka­bul et­tik­le­ri, olay­la­rı ay­rın­tı­lı ola­rak an­lat­tık­la­rı, ör­gü­tün Yu­na­nis­tan’da fa­ali­yet gös­te­ren hiç­bir ör­güt­le bağ­lan­tı­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı ve de­şif­re ol­ma­mak için bu tür iliş­ki­ler­den ka­çın­dık­la­rı­nı be­lirt­tik­le­ri” kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT